§ 11. - [Obowiązek stosowania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązek zapewnienia klientom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązki zakładów pracy; limity osób w placówkach handlowych i pocztowych] - Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2316

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2021 r.
§  11.  [Obowiązek stosowania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązek zapewnienia klientom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; obowiązki zakładów pracy; limity osób w placówkach handlowych i pocztowych]
1.  45
 Do dnia 28 lutego 2021 r. osoby przebywające:
1)
w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,
2)
w placówce handlowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466 oraz z 2020 r. poz. 2157),
3)
na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
4)
w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku (straganie)

- są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

2. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
3.  46
 Do dnia 28 lutego 2021 r.:
1)
obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
2)
obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;
3)
zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a)
osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b)
odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.
4. 
W obiektach i placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:
1)
1 osoba na 10 m2- w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2,
2)
1 osoba na 15 m2- w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2

- z wyłączeniem obsługi.

5. 
Przed wejściem do obiektów i placówek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz świadczących usługi pocztowe informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 4 oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
6.  47
 Do dnia 28 lutego 2021 r. w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustanawia się zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw.
45 § 11 ust. 1 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2021 r.

46 § 11 ust. 3 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2021 r.

47 § 11 ust. 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.91) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2021 r.