[Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 przez osoby przybywające do RP spoza strefy Schengen] - § 2a.... - Dz.U.2021.861 - OpenLEX

§ 2a. - [Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 przez osoby przybywające do RP spoza strefy Schengen] - Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.861

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
§  2a.  37 [Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 przez osoby przybywające do RP spoza strefy Schengen]
1.  38
 Do dnia 28 lutego 2022 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.
1a.  39
 Test, o którym mowa w ust. 1, może być wykonany na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez podmiot wykonujący ten test do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.
2.  40
 Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5, 6 i 20, oraz dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.
2a.  41
 Do dnia 31 grudnia 2021 r. obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 12.
3.  42
 Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkową kwarantannę trwającą 7 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
4.  43
 Przepisy § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.
37 § 2a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2311) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2021 r.
38 § 2a ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
39 § 2a ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
40 § 2a ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
41 § 2a ust. 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2378) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2021 r.
42 § 2a ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.353) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lutego 2022 r.
43 § 2a ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.