Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.463 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", zwaną dalej "odznaką".
§  2. 
1.  Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, oraz organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w uznaniu ich zasług dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki.
2.  Odznaka może być nadana tej samej osobie, organizacji lub instytucji tylko raz.
§  3.  Minister właściwy do spraw energii nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2) kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw energii;
3) terenowego organu administracji rządowej albo organu samorządu terytorialnego;
4) organu statutowego organizacji zawodowej lub społecznej działającej na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego - w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji.
§  4. 
1.  Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe - w przypadku osoby fizycznej, albo nazwę, adres i siedzibę - w przypadku organizacji lub instytucji, oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.
2.  Wzór wniosku o nadanie odznaki:
1) osobie fizycznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) organizacji lub instytucji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw energii nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.
§  5. 
1.  Odznakę stanowi okrągły, metalowy, srebrzony i patynowany medal o średnicy 40 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, okolonej wypukłym, majuskułowym napisem "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO", widnieje pośrodku symboliczny, wklęsły zarys spękanego górotworu z przechodzącym przez niego pionowo przewodem wiertniczym zakończonym świdrem wiertniczym. Z lewej strony przewodu umieszczony jest wypukły wizerunek popiersia Ignacego Łukasiewicza. Z prawej strony przewodu wiertniczego umieszczony jest wizerunek lampy naftowej. Na stronie odwrotnej widnieje pośrodku wypukły monogram z liter "RP", poniżej którego umieszczany jest numer kolejny nadanej odznaki.
2.  Medal, o którym mowa w ust. 1, zawieszony jest na wstążce z rypsu jedwabnego o szerokości 38 mm w kolorze zielonym, z dwoma czarnymi paskami o szerokości 6 mm w odległości 8 mm od krawędzi, rozdzielonymi paskiem o szerokości 10 mm w kolorze żółtym. Wstążka górą przeciągnięta jest przez podłużny otwór w metalowej listewce srebrzonej i patynowanej o wysokości 12 mm i szerokości 40 mm, z wypukłym przedstawieniem dwóch, połączonych pośrodku stylizowanych gałązek wawrzynu; na odwrocie listewki zamocowane jest zapięcie.
3.  Wzór odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Odznakę wręcza minister właściwy do spraw energii lub osoba przez niego upoważniona.
2.  Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.
3.  Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.
4.  Organizacja lub instytucja wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.
5.  Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 2 i 4, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
6.  W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.
§  7.  Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw energii.
§  8.  Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw energii.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO" OSOBIE FIZYCZNEJ

Wniosek o nadanie odznaki honorowej

"Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego"

.......................................................................................................................................................

(nazwisko i imię (imiona) kandydata)

.......................................................................................................................................................

(imię ojca)

.......................................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

.......................................................................................................................................................

(miejsce pracy - stanowisko)

Staż pracy zawodowej ogółem: ............,

w tym:

w przemyśle naftowym: ............,

w przemyśle gazowniczym: ............

Posiadane ordery, odznaczenia, odznaki (nazwa, rok nadania):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wnioskodawca ZATWIERDZAM

....................................................... MINISTER

pieczęć i podpis

Warszawa, dnia ...........................

Data sporządzenia wniosku .......................... r.

Przewidywany termin wręczenia odznaki ...................................

UZASADNIENIE

(ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla przemysłu naftowego i gazowniczego)

....................................

Wnioskodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO" ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI

Wniosek o nadanie odznaki honorowej

"Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego"

.......................................................................................................................................................

(nazwa organizacji lub instytucji)

.......................................................................................................................................................

(adres i siedziba organizacji lub instytucji)

Wnioskodawca ZATWIERDZAM

....................................................... MINISTER

pieczęć i podpis

Warszawa, dnia ...........................

Data sporządzenia wniosku .......................... r.

Przewidywany termin wręczenia odznaki ...................................

UZASADNIENIE

(ze szczególnym uwzględnieniem zasług dla przemysłu naftowego i gazowniczego)

....................................

Wnioskodawca

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO"

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO"