Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.70.727

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 2001 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", zwaną dalej "odznaką".
Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana cudzoziemcom, pracownikom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, zagranicznych instytucji naukowych i kulturalnych w Polsce, zagranicznym organizacjom, stowarzyszeniom, instytucjom, działaczom kulturalnym, organizacjom i związkom polonijnym, a także obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej - za zasługi w propagowaniu za granicą dorobku kultury i sztuki polskiej lub przyczyniającym się do rozwoju kulturalnych stosunków z Polską.
1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, nadaje odznakę z własnej inicjatywy albo na wniosek:
1)
ministra lub kierownika urzędu centralnego,
2)
terenowego organu administracji rządowej bądź organu jednostki samorządu terytorialnego,
3)
podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, organizacji społecznych lub stowarzyszeń działających w sferze kultury w kraju,
4)
kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
2.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać opis zasług w propagowaniu za granicą kultury i sztuki polskiej uzasadniających nadanie odznaki osobie fizycznej, organizacji lub instytucji, a w przypadku osób fizycznych - również dane personalne.
3.
Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.
Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego co najmniej na dwa miesiące przed przewidzianym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.
1.
Odznaka ma kształt stylizowanej i złoconej, ciemnoczerwonej rozety o średnicy 32 mm. W środku rozety, na okrągłej, biało emaliowanej tarczy, jest umieszczony stylizowany, złocony monogram "RP", w otoku zaś tarczy, na srebrzonym tle, napis "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ". Odwrotna strona rozety jest gładka i złocona. Rozeta jest zawieszona na prostokątnej, pionowej klamrze o wymiarach 10 x 41 mm. W górnej części klamry jest umieszczony srebrzony orzeł stylizowany. W dolnej części klamry, pod orłem, są umieszczone pionowe, jednakowej szerokości emaliowane paski, biały i czerwony. Odznaka jest wykonana z tombaku.
2.
Wzór odznaki zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Odznakę wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie odznaki wręcza uroczyście minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona.
2.
Wzór legitymacji zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Odznakę nosi się po prawej stronie piersi.
Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadaniem są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Ewidencję osób fizycznych i podmiotów, którym nadano odznakę, prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

"ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ"

I. Wnioskodawca

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

II. Dane personalne (kandydata - osoby fizycznej):

a) imię i nazwisko .......................................

b) data i miejsce urodzenia ..............................

c) obywatelstwo ..........................................

d) miejsce zamieszkania ..................................

e) miejsce pracy, stanowisko .............................

f) tytuły naukowe ........................................

III. Dane ogólne (w przypadku gdy kandydatem jest instytucja,

organizacja, stowarzyszenie itp.):

a) nazwa ................................................

b) siedziba .............................................

c) charakter działalności, data powstania................

......................................................

IV. Uzasadnienie:

a) określenie dziedziny działalności popularyzatorskiej ..

.......................................................

b) szczegółowa charakterystyka działalności kandydata

przyczyniającej się do propagowania polskiej kultury i

sztuki w danym kraju

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

V. Przewidywany termin wręczenia odznaki

...........................................................

VI. Wnoszę o nadanie odznaki

data ....... ........ pieczęć .....................

(podpis wnioskodawcy)

VII. Opinia placówki dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

VIII. Opinia ministra właściwego do spraw zagranicznych

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

IX. Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

data ............ pieczęć .......................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ

"ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ"

wzór

Skala 1:1

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ"