Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2059 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Górnictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony dla Górnictwa RP", zwaną dalej "odznaką".
2.  Odznaka jest jednostopniowa.
§  2. 
1.  Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom:
1) kopalń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się problematyką górniczą,
2) organów administracji państwowej nadzorujących górnictwo lub działających w dziedzinie górnictwa,
3) innych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych i społecznych współpracujących z górnictwem

- w uznaniu ich zasług dla rozwoju górnictwa, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń górniczych.

2.  Odznaka może być nadawana również:
1) innym osobom szczególnie zasłużonym dla górnictwa;
2) obywatelom państw obcych, zasłużonym dla rozwoju polskiego górnictwa i umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.
3.  Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.
§  3. 
1.  Odznakę nadaje minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2) kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
3) terenowego organu administracji rządowej bądź organu samorządu terytorialnego;
4) organów statutowych krajowych organizacji zawodowych i społecznych działających na rzecz górnictwa - w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji.
2.  Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz informację o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.
3.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.  Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.
§  4. 
1.  Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP" ma kształt stylizowanego koła o średnicy 37 mm, wykonanego z metalu srebrzonego, którego górną część stanowi wieniec laurowy, a dolną - fragment koła zębatego z umieszczonym napisem "Zasłużony dla Górnictwa RP". W środku koła znajduje się wypukły emblemat zawodu górniczego w postaci zarysu perlika i młotka, ułożonych w kształcie litery X. Przestrzeń między wieńcem laurowym, kołem zębatym i emblematem górniczym nie jest wypełniona. Odznaka jest zawieszona za pomocą kółka na wstążce o szerokości 30 mm, na której dwa pionowe paski o szerokości 16 mm w kolorze zielono-czarnym są oddzielone paskiem o szerokości 4 mm w kolorze biało-czerwonym. Pod wstążką znajduje się płytka usztywniająca z metalu w kolorze odznaki, u góry wywinięta na zewnątrz na wysokość 5 mm na całej szerokości wstążki. Na odwrotnej stronie płytki jest zamocowana agrafka.
2.  Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Odznakę wręcza minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin lub osoba przez niego upoważniona.
2.  Odznakę wręcza się uroczyście z okazji "Dnia Górnika". Wręczenie odznaki w innym terminie może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3.  Osobie wyróżnionej wręcza się również legitymację stwierdzającą nadanie odznaki.
4.  Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.
5.  Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6.  Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.
§  7.  Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.
§  8.  Osoby, którym nadano odznakę "Zasłużony dla Górnictwa RP" na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP"

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP"