Ustanowienie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.862

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości, zwaną dalej "Odznaką".
Odznaka może być nadawana sędziom, pracownikom i członkom samorządów prawniczych oraz organizacji społecznych, a także innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za zasługi na rzecz umacniania zasad demokratycznego państwa prawnego, kształtowania kultury prawnej oraz właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Minister Sprawiedliwości może nadać Odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)
ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2)
kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości;
3)
terenowego organu administracji rządowej bądź organu jednostki samorządu terytorialnego;
4)
organu prawniczego samorządu zawodowego.
1. 
Wniosek o nadanie Odznaki zawiera:
1)
dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia: imię (imiona) i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia;
2)
dane wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres;
3)
uzasadnienie oraz podpis wnioskodawcy.
2. 
Minister Sprawiedliwości rozpatruje wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia jego doręczenia.
3. 
Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 35 mm wykonany z metalu w kolorze srebrnym, patynowany, z obustronnie zaznaczoną krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce. Na stronie licowej, na tle sugerującym plisy żabotu sędziowskiego, widnieje wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a nad nim - wizerunek fragmentu łańcucha sędziowskiego, w którym jest ozdobne ogniwo z monogramem "RP"; u dołu, na wypukłej połowie otoku o półkolistych końcach, jest majuskułowy wklęsły napis: "ZA ZASŁUGI DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI". Na stronie odwrotnej, gładkiej, znajduje się wypukły majuskułowy napis w czterech wierszach: "NEMINEM/ CAPTIVA- BIMUS/ NISI IURE/ VICTUM" w wieńcu z dwóch stylizowanych i skrzyżowanych u dołu gałązek wawrzynu, które oznaczają zasługę.
2. 
Wstążka z rypsu szerokości 35 mm, biała, symbolizująca bezstronność, z paskami w kolorze fioletowym szerokości 7 mm po brzegach, nawiązującymi do barwy żabotu i wypustek togi sędziowskiej - symbolu powagi i odpowiedzialności.
3. 
Wzór Odznaki jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Dyplom ma format A4.
2. 
Wzór dyplomu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Odznakę, wraz z dyplomem potwierdzającym jej nadanie, wręcza Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego upoważniona.
2. 
Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, umieszczoną po orderach i odznaczeniach.
Ewidencję osób wyróżnionych Odznaką prowadzi Minister Sprawiedliwości.
Jeśli utraci się Odznakę lub dyplom potwierdzający jej nadanie, wydaje się wtórny egzemplarz odpowiednio Odznaki lub dyplomu - za zwrotem kosztów ich wytworzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI