Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.83.555

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za rany i kontuzje.

Art.  1.

Ustanawia się odznakę honorową dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za rany i kontuzje, odniesione w obronie Ojczyzny.

Art.  2.

Odznaka ta przedstawia się w postaci naszywki ze wstążeczki barw wstęgi orderu "Virtuti Militari" rozmiaru połowy szerokości normalnej wstęgi z pięcioramiennemi małemi srebrnemi gwiazdkami, oznaczającemi ilość ran, przyczem rany otrzymane w jednej bitwie, odznacza się jedną gwiazdką. Długość wstążeczki wynosi od 4-7 cm. zależnie od ilości gwiazdek.

Art.  3.

Odznakę powyższą nosi się na lewej piersi powyżej orderów.

Art.  4.

Przyznanie prawa do naszywki z 3 gwiazdkami daje odznaczonemu prawo do jednorazowego awansu poza kolejką.

Art.  5.

Prawo do używania odznaki ustanowionej w art. 1 - 3 mają oficerowie (równorzędni) i szeregowi, którzy odnieśli rany lub kontuzje podczas walk w obronie Ojczyzny, po dniu 1 listopada 1918 r. w Wojsku Polskiem.

Art.  6.

Do używania odznaki tej mają również prawo ci wojskowi, którzy otrzymali rany i kontuzje w wojnie wszechświatowej przed 1 listopada 1918 r. walcząc:

a) w b. legjonach Polskich,
b) w b. I, II i III korpusach wschodnich,
c) w b. armji Gen. Hallera, oraz
d) w innych formacjach wojskowych polskich, uznanych przez Rzeczpospolitą.
Art.  7.

Prawo do noszenia tej odznaki stwierdza się stanem służbowym, lub świadectwem opatrunkowem, albo rozkazem właściwego dowódcy.

Art.  8. 1

Prawo noszenia odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za rany i kontuzje przyznają odnośne dowództwa dywizji, względnie wyższe lub równorzędne dowództwa.

Art.  9.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  10.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Wzór odznaki honorowej

za rany i kontuzje

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Art. 8 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz.U.22.67.603) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1922 r.