Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.10.57

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 stycznia 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień, zarządzonych przez te władze.

Art.  1.

Z mocy art. 1167 Ustawy Lekarskiej (Zbiór praw Ces. Ros. tom XIII, wydanie 1905 r.) niniejszern zostają ustanowione aż do odwołania następujące normy dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych oraz padłe skutkiem szczepień, zarządzonych przez te władze:

1) za konie, a mianowicie:
a) za źrebięta do 1 roku cenę do 1000 mk.
b) za źrebięta od 1 roku do 2 lat cenę do 2000 mk.
c) za źrebięta od 2 do 3 lat cenę do 3000 mk.
d) za konie robocze 3 - letnie i starsze lżejszego typu cenę do 4000 mk.
e) za konie robocze 3 - letnie i starsze cięższego typu cenę do 5000 mk.
f) za konie szlachetne (pełnej krwi) i uszlachetnione (półkrwi) z udowodnionem pochodzeniem cenę do 6000 mk.
g) za muły cenę do 6000 mk.
h) za osły cenę do 1500 mk.
2) za buhaje, woły i krowy cenę do 4000 mk.
3) za jałownik od 1/2 roku do 2 lat cenę do 2500 mk.
4) za cielęta do 1/2 roku cenę do 750 mk.
5) za owce i kozy cenę do 300 mk.
6) za jagnięta i koźlęta cenę do 100 mk.
7) za trzodę chlewną cenę do 1500 mk.
Art.  2.

Przy wymiarze odszkodowania za materjał hodowlany obojga płci, co do którego właściciel wykaże się rodowodem, ustanowione w art. 1 normy odszkodowań mogą być podwyższone w wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, do 25%.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie traci moc "Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 25 lipca 1919 r. w przedmiocie ustanowienia norm szacunkowych celem wypłaty odszkodowań za zwierzęta zabite z urzędu lub padłe skutkiem szczepień, zarządzonych przez władze" (Monitor Polski № 169 z dn. 30 lipca 1919 r.).