Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

USTAWA
z dnia 4 października 2018 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

W hołdzie Duchownym Niezłomnym - bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski - stanowi się, co następuje:
Art.  1. 

Dzień 19 października ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Art.  2. 

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych jest świętem państwowym.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.