Ustanowienie Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.11.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 stycznia 1924 r.
o ustanowieniu Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego.

Na zasadzie punktu 3 art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4 poz. 28) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. zarządzam co następuje:
Ustanawia się przy Prezesie Rady Ministrów Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego celem przeprowadzenia koniecznych oszczędności w administracji państwowej, oraz w zakładach i przedsiębiorstwach państwowych - jak również - celem reorganizacji tychże i uproszczenia urzędowania.

Termin zniesienia urzędu Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego ustali rozporządzenie prezesa Rady Ministrów.

Nadzwyczajnemu Komisarzowi Oszczędnościowemu przysługuje prawo badania pod względem administracyjnym i finansowym ustroju i zakresu działania wszystkich urzędów, oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych.
Nadzwyczajnemu Komisarzowi Oszczędnościowemu przysługuje prawo powoływania, podług swego uznania, rzeczoznawców z grona urzędników i z pośród fachowców, w celu spełnienia bądź niektórych zadań, określonych w § 2, bądź też - w charakterze komisarzy oszczędnościowych w poszczególnych urzędach i przedsiębiorstwach.

Powoływanie rzeczoznawców z grona urzędników może nastąpić tylko w drodze służbowej, t. j. za pośrednictwem władzy służbowej urzędnika.

Decyzje Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego otrzymują moc obowiązującą w chwili wyrażenia zgody przez zainteresowanego Ministra, oraz Ministra Skarbu.

W razie sprzeciwu ze strony zainteresowanego Ministra, względnie Ministra Skarbu, lub o ile przeprowadzenie pewnych oszczędności wymagałoby zmiany ustaw i rozporządzeń, Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościowy przedstawia swoje wnioski Prezesowi Rady Ministrów.

Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościowy bierze udział w posiedzeniach Rady Ministrów w sprawach, wchodzących w zakres jego działania.
Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego powołuje do odwołania Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów. Służbowo podlega on Prezesowi Rady Ministrów.
Przepisy, dotyczące urzędowania Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego, wyda Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Prezes Rady Ministrów władnym jest powołać dla współpracy z Nadzwyczajnym Komisarzem Oszczędnościowym Państwową Radę Oszczędnościowa, której zakres działania określi osobną instrukcją.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym tracą moc obowiązującą rozporządzenia, wydane w przedmiocie, unormowanym niniejszem rozporządzeniem.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 marca 1924 r. (Dz.U.24.27.271) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 1924 r.