Ustanowienie nadzoru państwowego nad niektórymi stałymi zbiornikami ciśnieniowymi oraz sposób wykonywania nadzoru przez organy... - Dz.U.1957.9.39 - OpenLEX

Ustanowienie nadzoru państwowego nad niektórymi stałymi zbiornikami ciśnieniowymi oraz sposób wykonywania nadzoru przez organy dozoru technicznego nad stałymi zbiornikami ciśnieniowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.9.39

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGETYKI
z dnia 29 grudnia 1956 r.
w sprawie ustanowienia nadzoru państwowego nad niektórymi stałymi zbiornikami ciśnieniowymi oraz sposobu wykonywania nadzoru przez organy dozoru technicznego nad stałymi zbiornikami ciśnieniowymi.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 49, poz. 440) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się nadzór państwowy nad stałymi zbiornikami, zawierającymi ciecze lub gazy o ciśnieniu ponad 0,7 at n i nie przekraczającym 3 at n, bez uwzględnienia ciśnienia hydrostatycznego cieczy.
1.
Za stałe zbiorniki ciśnieniowe w rozumieniu rozporządzenia uważa się zbiorniki ciśnieniowe ustawione na stałe na danym miejscu pracy bądź połączone trwale z urządzeniami, które mogą być przenoszone na inne miejsce pracy.
2.
Rozporządzenie nie dotyczy:
1)
kotłów parowych, podlegających przepisom o nadzorze nad tymi kotłami,
2)
kotłów wodnych,
3)
rurociągów i połączonych z nimi rozdzielaczy,
4)
rur grzejnych i chłodzących, o ile nie stanowią części zbiornika ciśnieniowego,
5)
części maszyn nie będących samodzielnymi zbiornikami (cylindrów silników, sprężarek, bębnów suszarniczych itp.),
6)
wytwórnic acetylenowych, które podlegają przepisom o budowie i stanie technicznym wytwórnic acetylenowych,
7)
zbiorników używanych do prac naukowo-badawczych nad konstrukcją lub sposobem wykonania zbiorników,
8)
zbiorników składających się z rur i kolektorów o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 160 mm, a w urządzeniach chłodniczych - o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 320 mm,
9)
zbiorników pod ciśnieniem wody przy temperaturze do 115° C, oraz zbiorników pod ciśnieniem innych cieczy nietrujących, nieżrących i niewybuchowych, jeżeli temperatura tych cieczy nie przekracza temperatury wrzenia przy ciśnieniu 0,7 at n.
1.
Dozór techniczny nad zbiornikami o ciśnieniu ponad 0,7 at n określonymi w § 1 oraz nadzór nad wykonywaniem przepisów dotyczących tych zbiorników zleca się Urzędowi Dozoru Technicznego, który wykonuje dozór i nadzór przez biura dozoru technicznego.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zbiorników użytkowanych przez jednostki podległe Ministrom: Kolei, Żeglugi oraz Obrony Narodowej.
Dozór techniczny nad stałymi zbiornikami ciśnieniowymi ponad 0,7 at n, wykonywany przez biura dozoru technicznego, polega na rejestracji zbiorników, przeprowadzaniu odbioru technicznego, poświadczaniu książki rewizyjnej, wydawaniu zezwoleń na użytkowanie zbiorników oraz przeprowadzaniu badań stanu zbiorników.
1.
Biura dozoru technicznego uprawnione są do przeprowadzenia inspekcji zakładów produkujących spawane zbiorniki ciśnieniowe. Inspekcje mogą przeprowadzać również przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego.
2.
Inspekcje przeprowadza się w miarę możności w obecności kierownika odpowiedzialnego za produkcję zbiorników oraz kierownika zakładowej kontroli technicznej.
3.
Inspekcja ma na celu sprawdzenie, czy produkcja zbiorników odbywa się zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów w zakresie:
1)
materiałów stosowanych do budowy zbiorników,
2)
wykonania zbiorników, a zwłaszcza spawania,
3)
prawidłowości badań i ustalonych na ich podstawie wniosków,
4)
umieszczania na zbiornikach przepisowych oznaczeń i wybijania cech,
5)
wykonania poleceń lub wskazań ustalonych w wyniku przeprowadzonych uprzednio inspekcji.
4.
Z przeprowadzenia inspekcji sporządza się protokół w 3 egzemplarzach, z których jeden należy doręczyć kierownikowi zakładu, a pozostałe dwa składa się kierownikowi jednostki delegującej.
1.
W przypadku stwierdzenia uchybień organ przeprowadzający inspekcję zakładu przesyła wnioski pokontrolne jego kierownikowi, który jest odpowiedzialny za realizację tych wniosków w terminach we wnioskach wskazanych.
2.
Kierownik zakładu może zgłosić należycie umotywowane zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych w ciągu 7 dni od dnia ich doręczenia. Zastrzeżenia te zgłasza się do organu, który te wnioski nadesłał. Jeżeli organ ten podtrzymuje swe wnioski mimo zgłoszonych zastrzeżeń, przesyła sprawę wraz ze swoimi uwagami dyrektorowi Urzędu Dozoru Technicznego, który wydaje ostateczną decyzję.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.