Ustanowienie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej. - Dz.U.2004.268.2662 - OpenLEX

Ustanowienie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.268.2662

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2004 r.

USTAWA
z dnia 8 października 2004 r.
o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

Ustanawia się Medal za Zasługi dla Straży Granicznej, zwany dalej "Medalem", który nadaje się za wybitne zasługi dla Straży Granicznej.

Medal może być nadany:

1)
obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi, który:
a)
podejmował lub uczestniczył w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom lub wykroczeniom, których zwalczanie należy do ustawowych zadań Straży Granicznej,
b)
przyczynił się do podniesienia sprawności działania lub poziomu wyposażenia technicznego Straży Granicznej,
c)
przyczynił się do rozwoju współpracy Straży Granicznej z organami ochrony granic innych państw,
d)
działał na rzecz Straży Granicznej lub wspierał jej działania w instytucjach międzynarodowych;
2)
funkcjonariuszowi lub pracownikowi Straży Granicznej, który swoją nienaganną służbą lub pracą przyczynił się do zwiększenia sprawności działania lub podniesienia poziomu wyposażenia technicznego Straży Granicznej.

Medal posiada trzy stopnie:

1)
I stopień - Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej;
2)
II stopień - Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej;
3)
III stopień - Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej.
1.
Stopień Medalu nadaje się odpowiednio do zasług osoby, która ma być wyróżniona.
2.
Medal tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie tylko raz.
3.
Osobie wyróżnionej nie nadaje się Medalu w stopniu niższym od posiadanego.
1.
Medal nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2.
Osoba, której nadano Medal za Zasługi dla Straży Granicznej, otrzymuje odznakę Medalu oraz legitymację potwierdzającą jego nadanie.
1.
Medal może być nadany pośmiertnie.
2.
Jeżeli osoba, której nadano Medal, zmarła przed wręczeniem odznaki Medalu, odznakę doręcza się najbliższej rodzinie zmarłego.
3.
W razie nadania Medalu pośmiertnie stosuje się ceremoniał wręczenia odznaki Medalu ustalany każdorazowo stosownie do okoliczności.
1.
Odznaką Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej jest okrągły medal o średnicy 35 mm obramowany wieńcem z liści laurowych i dębowych. W środku medalu umieszczony jest czteroramienny krzyż zakończony na rogach ramion kulkami, które znajdują się poza obrębem medalu. Ramiona krzyża pokryte są zieloną emalią. W środku krzyża znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wizerunek orła osadzony jest na tle słupa granicznego, którego pasy są emaliowane w kolorze białym i czerwonym, a kontury w kolorze szarym. Na odwrotnej stronie odznaki Medalu w wypukłym konturze przedstawiającym terytorium i granice Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony jest napis "Za zasługi dla Straży Granicznej". Obramowanie ramion krzyża, jak również pozostała część awersu odznaki Medalu oraz jej odwrotna strona, w zależności od stopnia Medalu, są złocone, srebrzone albo patynowane na brązowo.
2.
Odznaka Medalu jest zawieszona na zielonej wstążce szerokości 35 mm. Przez środek wstążki przebiega biało-czerwono-biały pasek szerokości 15 mm.
3.
Wzór graficzny odznaki Medalu wraz ze wstążką i baretkami określa załącznik do ustawy.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych pozbawia Medalu osobę wyróżnioną w przypadku wymierzenia jej przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego pozbawienia praw publicznych.

1.
Dane osobowe osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu podlegają ewidencji.
2.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące dane:
1)
imiona i nazwisko oraz imiona rodziców;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
obywatelstwo;
4)
państwo stałego zamieszkania;
5)
rodzaj i numer dokumentu tożsamości;
6)
datę złożenia wniosku o nadanie lub pozbawienie Medalu;
7)
numer i datę decyzji o nadaniu Medalu;
8)
numer i datę decyzji o pozbawieniu Medalu oraz określenie aktu stanowiącego podstawę tej decyzji.
3.
Do ewidencji dołącza się wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu, sposób wręczania i noszenia odznaki Medalu oraz prowadzenia ewidencji, uwzględniając terminy przedkładania wniosków o nadanie Medalu, terminy wręczania odznaki Medalu, podmiot właściwy w sprawach prowadzenia ewidencji i możliwość jej prowadzenia w formie elektronicznej, a także uroczysty charakter aktu wręczania odznaki Medalu;
2)
wzory wniosku o nadanie Medalu oraz legitymacji potwierdzającej jego nadanie, uwzględniając możliwość odpłatnego wydania odznaki Medalu i wtórnika legitymacji w przypadku ich zniszczenia lub zgubienia, a także określenie we wniosku podstawy nadania Medalu.

Przechowywanie w ewidencji danych dotyczących podstawy decyzji o pozbawieniu Medalu, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285), nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI MEDALU ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ