Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.865 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.