Art. 6. - Ustanowienie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.865 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  6. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1)
tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu, w tym terminy przedkładania wniosków oraz wręczania odznak nadanego Medalu,
2)
tryb postępowania w przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Medalu lub legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,
3)
wzory wniosku o nadanie Medalu oraz wykazu przedstawianych wniosków, zawierającego zestawienie zbiorcze osób proponowanych do odznaczenia, legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu oraz jej wtórnika,
4)
sposób i okoliczności noszenia Medalu

- biorąc pod uwagę konieczność ustalenia faktycznych okoliczności przemawiających za nadaniem Medalu oraz sprawność tego postępowania, a także konieczność zachowania kolejności wynikającej ze starszeństwa przyznanych orderów i odznaczeń oraz uwzględniając święta i rocznice państwowe.