Art. 3. - Ustanowienie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.865 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.
Art.  3. 
1. 
Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.
2. 
Do wniosku dołącza się wykaz przedstawianych wniosków, zawierający zestawienie zbiorcze osób proponowanych do odznaczenia.
3. 
Postanowienie Prezydenta o nadaniu Medalu nie jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".