Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.32.140

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 1996 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 1995 r.
o ustanowieniu Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

Art.  1.
1. Ustanawia się Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", który jest zaszczytnym wyróżnieniem za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim.
2. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" dzieli się na trzy stopnie:

I stopień - Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny",

II stopień - Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny",

III stopień - Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

Art.  2.
1. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" może być nadany żołnierzowi zawodowemu lub pracownikowi wojska, który wzorowo przesłużył w zawodowej służbie wojskowej lub przepracował w Wojsku Polskim odpowiednio co najmniej - dwadzieścia pięć, piętnaście lub pięć lat.
2. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. Osobie wyróżnionej Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nie nadaje się tego Medalu w stopniu niższym od posiadanego.
Art.  3.
1. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nadaje Minister Obrony Narodowej z okazji Święta Wojska Polskiego.
2. Osoba, której nadano Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", otrzymuje odznakę Medalu i legitymację potwierdzającą jego nadanie.
Art.  4.
1. Odznaką Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" jest wieniec laurowy o średnicy 34 mm, na którym umieszczone są dwa skrzyżowane obosieczne miecze, skierowane ostrzem ku górze. W środku wieńca na okrągłej, czerwono emaliowanej tarczy o średnicy 15 mm, jest umieszczony srebrzony orzeł według wzoru określonego w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199). Wokół tarczy, na biało emaliowanym otoku w obramowaniu, jest umieszczony napis "SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY". Odwrotna strona odznaki jest gładka. Wieniec, miecze, napis, obramowanie i odwrotna strona są w zależności od stopnia Medalu złocone, srebrzone lub patynowane na brązowo.
2. Odznaka Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" jest zawieszona na czerwonej wstążce długości 65 mm i szerokości 35 mm, z dwoma białymi paskami po bokach z każdej strony wstążki.
3. Wzór rysunkowy odznaki Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" wraz ze wstążką określa załącznik do ustawy.
Art.  5.
1. Utrata Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" następuje wskutek prawomocnego skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych albo degradacji.
2. Minister Obrony Narodowej może pozbawić Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" w razie stwierdzenia, na podstawie wyników postępowania karnego, dyscyplinarnego lub przed sądem honorowym, że osoba nim wyróżniona dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna tego Medalu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do osób, którym nadano Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" na podstawie ustawy, o której mowa w art. 8.
Art.  6.

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady zaliczania służby wojskowej lub pracy do okresów wymaganych do nadania Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny",
2) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" oraz wzór wniosku o jego nadanie,
3) tryb wręczania, sposób i okoliczności noszenia odznaki Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,
4) szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji osób, którym nadano Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", oraz osób, które Medal utraciły lub zostały go pozbawione.
Art.  7.
1. Osoba, której nadano Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" na podstawie ustawy, o której mowa w art. 8, zachowuje dotychczasowe uprawnienia związane z tym wyróżnieniem.
2. Odznaki Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", nadanego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 8, nie podlegają wymianie na odznaki według wzoru określonego w art. 4 niniejszej ustawy.
Art.  8.

Traci moc ustawa z dnia 15 lipca 1968 r. o medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (Dz. U. Nr 25, poz. 165).

Art.  9.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR RYSUNKOWY ODZNAKI MEDALU "SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY" WRAZ ZE WSTĄŻKĄ

(pominięty)