Ustanowienie Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.135.911

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 1997 r.
w sprawie ustanowienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:
1.
Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą "Mazowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna TECHNOPARK-MODLIN", zwaną dalej "strefą".
2.
Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 1.256,1 ha, położonych na terenie gminy Zakroczym, gminy Nowy Dwór Mazowiecki i gminy Pomiechówek.
3.
Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.
4.
Strefę ustanawia się na okres 12 lat.
5.
Zarządzającym strefą jest "Mazowiecka Specjalna Strefa Ekonomiczna" S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.
1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
wydatki inwestycyjne - wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia, nie zwrócone podmiotowi gospodarczemu, zwanemu dalej "podmiotem", w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane na:
a)
zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grup 3-6 i 8, oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, oraz na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,
b)
zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego do grupy 1 podgrup 10 i 11, podgrupy 12 rodzaju 123, podgrupy 13 oraz do grupy 2 podgrup 20 i 22-24, podgrupy 25 rodzaju 258, podgrup 26 i 27, podgrupy 29 rodzajów 293 i 296,
c)
spłatę wartości składników, o których mowa pod lit. a) i b), określonej w umowie najmu, dzierżawy lub w innej umowie o podobnym charakterze, zaliczonych do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 i 777) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776), przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,
2)
wyroby wytworzone na terenie strefy - wyroby uzyskane w wyniku wytworzenia, przetworzenia lub obróbki na terenie strefy, jeżeli wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, wszystkich użytych do ich wytworzenia materiałów wytworzonych poza strefą oraz usług wykonanych poza jej terenem nie przekracza 70% przychodów uzyskanych z ich sprzedaży pomniejszonych o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
3)
dochód - podstawę opodatkowania ustaloną odpowiednio zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
2.
W zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), zwanym dalej "zezwoleniem", wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być ustalona w wysokości przekraczającej 70%, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub zakresem działalności gospodarczej; wartość ta może zostać zróżnicowana w poszczególnych latach.
3.
Do usług wykonywanych na terenie strefy stosuje się odpowiednio przepis ust. 1 pkt 2.
Na terenie strefy wyłącza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1)
wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, paliw silnikowych, oraz wyrobów tytoniowych,
2)
prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503 i Nr 121, poz. 770).
Nie wymaga zezwolenia prowadzenie na terenie strefy następujących rodzajów działalności gospodarczej:
1)
usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku,
2)
robót budowlanych określonych w sekcji F Klasyfikacji wyrobów i usług Głównego Urzędu Statystycznego, zwanej dalej "KWiU",
3)
usług w zakresie handlu, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H KWiU,
4)
usług transportowych, magazynowych oraz łączności określonych w sekcji I KWiU,
5)
usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K KWiU,
6)
usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych socjalnych i osobistych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q KWiU.
1.
Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 6 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot gospodarczy działalności gospodarczej na terenie strefy, w wysokości ustalonej na podstawie przepisu ust. 2.
2.
Dochód stanowiący równowartość wydatków inwestycyjnych jest wolny od podatku dochodowego. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 8. W wypadku gdy wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę stanowiącą równowartość 2 mln EURO 1 , obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków, dochód jest wolny od podatku dochodowego w całości.
1.
Zwolnienie od podatku dochodowego może uzyskać podmiot prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie strefy, a wypadku osób prawnych - także mający siedzibę na terenie strefy.
2.
Za dzień rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług wykonanych na jej terenie.
1.
Przedpłaty (zadatki) na poczet wydatków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach.
2.
Wydatki uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku ich poniesienia w razie zawarcia w roku podatkowym umowy, w której termin zapłaty ceny przypada w roku następującym po roku podatkowym wydania rzeczy lub prawa.
3.
W wypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), wydatki związane ze spłatą wartości składników majątkowych, poniesione w tym samym roku podatkowym, uznaje się za wydatki inwestycyjne.
Przepisy § 5 i 7 stosuje się odpowiednio po upływie okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tym że kwota zwolnień nie może przekroczyć, odrębnie w każdym roku podatkowym, połowy dochodu uzyskanego przez podmiot z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
Podmiot może korzystać ze zwolnień przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
1.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, określoną w zezwoleniu, nie mający prawa do zwolnień, może podwyższać stawki amortyzacji środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78).
2.
Podwyższenie stawek amortyzacji może mieć zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, który nie ma prawa do zwolnień od podatku dochodowego, może wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy, zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wydatki te faktycznie zostały poniesione. W tym wypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od tych wartości niematerialnych i prawnych.
1.
Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, o których mowa w § 10 i 11, nie przysługują podmiotowi w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach.
2.
Podmiot, któremu przysługują ulgi, odliczenia i zwolnienia w podatku dochodowym, określone w odrębnych przepisach, może zrezygnować z tego prawa i począwszy od miesiąca, w którym zaprzestał stosować te ulgi, odliczenia i zwolnienia, może korzystać ze zwolnień określonych w rozporządzeniu, jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia zrezygnuje z innych ulg, odliczeń i zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.
3.
Po wykorzystaniu prawa do ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach, podmiotowi nie przysługuje z tego samego tytułu prawo do zwolnień od podatku dochodowego ani do preferencji, o których mowa w § 10 i 11.
1.
Podmiot traci prawo do zwolnień od podatku dochodowego, jeżeli w roku podatkowym, w którym z niego skorzystał, lub przed upływem trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień:
1)
wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa i składek na ubezpieczenie społeczne, przekraczające odrębnie z każdego tytułu 3,0% kwoty wpłat należnych za te lata; w odniesieniu do podatku od towarów i usług zaległości we wpłacie nie mogą przekroczyć 3,0% ogólnej kwoty zobowiązania z tytułu tego podatku lub
2)
przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z którymi związane były zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotów, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 10 ust. 1, lub
3)
ustaną okoliczności upoważniające do zaliczania składników majątku podmiotu przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze do składników jego majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub
4)
maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), zostaną przekazane do prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem strefy, lub
5)
otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie, lub
6)
zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie ogłoszona jego upadłość.
2.
W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu zwolnionego od podatku, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnień.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody "Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim w części wydatkowanej, w roku podatkowym lub roku po nim następującym, na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej terenie.
Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje określone w § 5, 10 i 11 mogą ulec zmianie w celu ich dostosowania do zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU MAZOWIECKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Obszar Zakroczym, gmina Zakroczym działki ew. nr 5, 8, 13, 9, 12, 10/7 - obręb PGR Nowy Modlin - "POLIGON".

Północno-zachodnia granica strefy biegnie od punktu granicznego 679019 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ew. nr 5 i biegnie w kierunku południowym linią prostą wzdłuż działki ew. nr 5 do punktu granicznego 679021.

W punkcie 679021 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do rozwartego i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż działki ew. nr 9 linią łamaną przez punkty graniczne: 679023, 679025, 679026, 679027 do punktu granicznego A.

W punkcie A granica załamuje się pod kątem ostrym w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki ew. nr 10/7 przez punkty graniczne A, K, J, H, G, F, E, D, C do punktu granicznego B.

W punkcie B granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy z działkami ew. nr 9, 8, 13 linią łamaną przez punkty graniczne 679028, 679/619001, 679/619002, 679/619003, 679/619004, 679/619005, 679/619006, 679/619007, 679/619008, 679/619010, 679/619011 do punktu granicznego 679/195/679.

W punkcie 619/195/679 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do ostrego i biegnie w kierunku południowo-zachodnim (wzdłuż granicy z miastem Nowy Dwór Mazowiecki i działki ew. nr 13) linią łamaną przez punkty graniczne: 679/195001, 679/195002, 679/195003, 679/195004, 679/195005, 679/195006, 679/195007, 679/195008, 679/195009 do punktu granicznego 679/195/279.

W punkcie 679/195/279 granica załamuje się pod kątem rozwartym i biegnie w kierunku północno-zachodnim (wzdłuż granicy z miastem Zakroczym i działek ew. nr 13, 11, 9, 6 i 10/7) linią łamaną przez punkty graniczne: 679/279003, 679/279005, 679/279006, 679/279008, 679/279009. W punkcie 679/279009 granica załamuje się pod kątem rozwartym i biegnie w kierunku północnym wzdłuż działki ew. nr 10/7 linią prostą do punktu granicznego 14.

W punkcie 14 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie linią łamaną przez punkty graniczne 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 42, 41, 40, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

W punkcie 1 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północnym linią prostą wzdłuż działki ew. nr 10/7 do punktu początkowego 679019.

Obszar lotniska wojskowego, gmina Nowy Dwór Mazowiecki arkusze map ew. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 obręb 1-01, działki nr 1/1, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21 i 1/22.

Północna granica biegnie od punktu granicznego nr 9000132 zlokalizowanego w płn.-zach. narożniku działki nr 1/15 w kierunku wschodnim linią prostą wzdłuż dz. 1/15 przez punkty graniczne nr 9000133, 9000134, 9000135 do punktu nr 9000136.

W punkcie granicznym nr 9000136 granica załamuje się lekko w kierunku płn.-wsch. i biegnie wzdłuż działki nr 1/15 przez punkty graniczne nr 9000137, 9000138 do punktu nr 9000139.

W punkcie granicznym nr 9000139 granica załamuje się lekko w kierunku płd.-wsch. i biegnie do punktu nr 9000140.

W punkcie granicznym nr 9000140 granica załamuje się w kierunku płn.-wsch i biegnie przez punkt graniczny nr 9000141 do punktu nr 9000142.

W punkcie granicznym nr 9000142 granica załamuje się w kierunku płd.-wsch. i biegnie wzdłuż działki nr 1/15 do punktu nr 9000143, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty graniczne nr 9000144, 9000145 do punktu nr 9000146.

W punkcie granicznym nr 9000146 granica załamuje się lekko w kierunku płn.-wsch. i biegnie wzdłuż działek nr 1/15 i 1/16 przez punkty graniczne nr 9000147, 9000148 do punktu granicznego nr 9000149.

W punkcie granicznym nr 9000149 granica załamuje się w kierunku płd.-wsch. pod kątem lekko rozwartym biegnie wzdłuż działek nr 1/16 i 1/17 przez punkty graniczne nr 9000150, 9000151, 9000152, 9000153 do punktu nr 9000154.

W punkcie granicznym nr 9000154 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty graniczne nr 9000155, 9000156, 9000157, 9000158 do punktu granicznego nr 9000159.

W punkcie granicznym nr 9000159 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku płd.-zach. i biegnie do punktu 9000160, w którym załamuje się w kierunku płd.-wsch. pod kątem prostym i biegnie wzdłuż działki nr 1/22 przez punkt graniczny nr 9000161 do punktu nr 9000162.

W punkcie granicznym nr 9000162 granica załamuje się w kierunku płd.-wsch. i biegnie wzdłuż działki nr 1/22 przez punkty graniczne nr 9000163, 9000164, 9000165, 9000166, 9000167 i 9000168 do punktu nr 9000169.

W punkcie granicznym nr 9000169 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią owalną wzdłuż południowej części działki nr 1/22, 1/19, 1/1 przez punkty graniczne nr 8000300, 8000299, 8000298, 8000297, 8000296, 8000293, 8000294, 8000292, 8000291, 8000290, 8000289, 8000288, 8000287, 8000286, 8000285, 8000284, 8000283, 8000282, 8000281, 8000280, 8000279, 8000278, 8000277, 8000276, 8000274, 8000273, 8000272, 8000271, 8000270, 8000295, 8000269, 8000268, 8000267, 8000266, 8000265, 8000264, 8000263, 8000262, 8000261, 8000260, 8000259, 5, 87, 4, 3, 12 do punktu granicznego nr 2, który stanowi płd.-zach. narożnik działki nr 1/1.

W punkcie granicznym nr 2 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/19 w kierunku północnym przez punkty graniczne nr 11, 9000123, 9000124, 66 do punktu granicznego nr 9000125.

W punkcie granicznym nr 9000125 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie wzdłuż działki nr 1/18 w kierunku zachodnim przez punkty graniczne nr 65, 9000126 do punktu nr 9000127. W punkcie granicznym nr 9000127 granica załamuje się pod kątem rozwartym i biegnie w kierunku płn.-zach. przez punkty nr 9000128 i 13 do punktu nr 9000129. W punkcie granicznym nr 9000129 granica załamuje się pod kątem lekko rozwartym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr 1/17 i 1/15 w kierunku północnym przez punkty graniczne nr 9000130, 9000131, 17 do punktu początkowego nr 9000132.

Obszar Nowy Modlin, gmina Pomiechówek w obrębie geodezyjnym Nowy Modlin podzielony jest na dwie części drogą wojewódzką.

Część I. Gmina Pomiechówek obręb Nowy Modlin, ark. mapy ewid. nr 1, działki nr 7, 6/3, 14/13.

Północna granica strefy rozpoczyna się od punktu granicznego nr 3502 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 6/3. Od tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim poprzez punkty nr 3501103 do punktu granicznego nr 3609. Na odcinku tym granica pokrywa się z granicą obrębów geodezyjnych Nowy Modlin i Kosewo.

W punkcie nr 3609 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowym i biegnie poprzez punkty graniczne 3608, 3607, 3606, 3605, 3604, 3603 i 3602 do punktu nr 3601 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 6/3 na północnej stronie drogi lokalnej nr 12. Na odcinku tym granica pokrywa się z granicą obrębów geodezyjnych Nowy Modlin i Stanisławowo.

W punkcie nr 3601 granica załamuje się pod kątem rozwartym w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną drogi lokalnej nr 12 do granicy z działką nr 6/14.

Następnie granica załamuje się pod kątem ostrym w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 6/14, a następnie pokrywając się z granicą działki nr 6/14 biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim, a następnie w kierunku południowo-zachodnim i południowym.

Następnie granica przecina drogę lokalną nr 13 biegnąc do północno-wschodniego narożnika działki nr 14/13 zlokalizowanego na południowo-wschodniej stronie drogi lokalnej nr 13. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 14/14 biegnąc do punktu granicznego nr 18003.

W punkcie 18003 granica pod kątem zbliżonym do prostego załamuje się w kierunku północno-zachodnim biegnąc poprzez punkty graniczne nr 18002 i 18001 do punktu 17814. Na odcinku tym granica pokrywa się z granicą obrębów geodezyjnych Nowy Modlin i Kosewo. W punkcie 17814 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu granicznego nr 17901, pokrywając się na tym odcinku z granicą obrębów geodezyjnych Nowy Modlin i Szczypiorno.

Od punktu 17901 granica biegnie linią łamaną wzdłuż północno-wschodniej granicy drogi lokalnej nr 3 poprzez punkty nr 17902, 17904, 17905, 17906 i 17907 do punktu początkowego nr 3502.

Wewnątrz opisanego obszaru znajdują się wyłączone z terenu strefy działki o numerach 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/9, 6/10, 6/12, 6/13, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19 i 6/20 zabudowane budynkami produkcyjno-składowymi, stacjami transformatorowymi.

Część II. Gmina Pomiechówek obręb Nowy Modlin, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1 działki nr 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 314, 110, 104/2, 104/4, 104/6, 104/9, 104/13 i 104/15.

Południowa granica rozpoczyna się od punktu granicznego nr 4207 i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 40809, w którym załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 40808.

Następnie w punkcie 40808 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu 40807, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 40806. Następnie granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 40805, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 40804.

W punkcie 40804 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkt 40803 do punktu 40802, w którym załamuje się pod kątem rozwartym w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 4202.

Na odcinku od punktu początkowego 4207 do punktu nr 4202 granica obszaru pokrywa się z granicą gmin Pomiechówek i Nowy Dwór Mazowiecki.

Następnie w punkcie 4202 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr 110, 108, 104/2 i 104/6 do granicy z działką 104/14. W południowo-wschodnim narożniku działki 104/14 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 104/14 do granicy z działką 104/13. Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, a potem w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działki 104/15 do granicy z drogą lokalną nr 103, tj. do południowo-wschodniego narożnika działki 104/15, w którym załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-wschodniej strony drogi lokalnej nr 103 do granicy z działką 98/1.

Na odcinku od punktu 4202 do południowo-wschodniego narożnika działki 104/14 oraz od południowo-wschodniego narożnika działki 104/15 do granicy z działką 98/1 granica obszaru pokrywa się z granicą obrębów Nowy Modlin i Stanisławowo.

W północno-wschodnim narożniku działki 104/9 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i linią łamaną biegnie wzdłuż granic działki 104/9 do granicy z drogą nr 109. Następnie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego, biegnie w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią stroną drogi 109 do południowo-wschodniego narożnika działki 42. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 42.

W południowo-zachodnim narożniku działki 42 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż granic z działkami 42, 41/1, 40, 39, 38, 317/1, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przebiega linią łamaną wzdłuż granic z działkami 317/1, 318/1 do granicy z drogą lokalną nr 24. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową stroną drogi 24 do granicy z działką 26.

W północno-wschodnim narożniku działki 26 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowym, a następnie w kierunku zachodnim, biegnąc wzdłuż działek 26 i 25 do punktu granicznego 23. W punkcie 23 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 25 do granicy z drogą lokalną 24.

Następnie w północno-zachodnim narożniku działki 25 zlokalizowanym na południowej stronie drogi 24 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku zachodnim południową stroną drogi 24 do granicy z drogą 21.

Następnie pod kątem rozwartym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wschodnią stroną drogi 21 wzdłuż granic działek 314, 313/5, 313/4, 313/3, 313/2, 313/1, 70/1 do punktu granicznego z drogą nr 75 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 70/1. Tu granica załamuje się pod kątem ostrym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej strony drogi 75 do punktu początkowego 4207.

1 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".