Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

USTAWA
z dnia 15 stycznia 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Art.  1.

Marka polska jest prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Art.  2.

W tych dzielnicach Rzeczypospolitej, w których dotychczas prawnym środkiem płatniczym była korona austrjacko-węgierska, wszelkie wypłaty dotąd należne w koronach mogą być dokonywane bądź w koronach, bądź w markach polskich w stosunku 70 marek polskich za 100 koron.

Art.  3.

Wszelkie zobowiązania płatnicze w koronach austrjacko-węgierskich mogą być uiszczane w markach polskich według stosunku w art. 2 wskazanego.

Art.  4.

Zawieranie umów, sprzeciwiających się przepisom zawartym w art. 2 i 3, jakoteż żądanie przy wypłatach, należnych w koronach, a dokonywanych w markach polskich, innego kursu przerachowania lub odmówienie przyjęcia zapłaty w markach polskich-jest zakazane.

Art.  5.

Winni wykroczenia lub usiłowania wykroczenia przeciwko zakazowi, zawartemu w art. 4 niniejszej ustawy, podlegają karze aresztu do 1 roku i grzywnie do miljona marek polskich. Nadto umowy zawarte wbrew temu zakazowi są nieważne. Do ścigania wykroczeń powołane są sądy powiatowe, względnie sądy pokoju.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  7.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.