Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.21.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1992 r.

USTAWA
z dnia 26 maja 1988 r.
o ustanowieniu Krzyża Bitwy pod Lenino. *

Z okazji 45 rocznicy bitwy pod Lenino, w której 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, zorganizowana na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przeszła chrzest bojowy, rozpoczynając wyzwoleńczy marsz najkrótszą drogą do okupowanej Ojczyzny - jako wyraz uznania, szacunku i pamięci dla jej uczestników - stanowi się, co następuje:
Art.  1.

Ustanawia się Krzyż Bitwy pod Lenino.

Art.  2.
1. Krzyż Bitwy pod Lenino, zwany dalej "Krzyżem", nadaje się uczestnikom bitwy pod Lenino.
2. Krzyż może być nadawany pośmiertnie.
Art.  3.

Krzyż nadawany jest obywatelom polskim. Może być także nadawany obywatelom innych państw.

Art.  4.

Krzyż nadaje się z okazji Dnia Zwycięstwa - 9 maja oraz Dnia Wojska Polskiego - 12 października.

Art.  5.
1. Rada Państwowa nadaje Krzyż na wniosek:
1) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do osób pełniących czynną służbę wojskową oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
2) Ministra Spraw Zagranicznych - w odniesieniu do obywateli polskich zamieszkałych za granicą oraz obywateli innych państw,
3) Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - w odniesieniu do pozostałych osób.
2. Rada Państwa określa szczegółowy tryb przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża oraz sposób jego noszenia.
Art.  6.
1. Odznaką Krzyża jest krzyż równoramienny prosty, o wymiarach 42 mm, srebrzony, oksydowany; na stronie licowej krzyża w części środkowej umieszczony jest orzeł piastowski; na odwrotnej stronie znajduje się napis "Lenino, 12.X.1943".
2. Krzyż nosi się na wstążce szerokości 37 mm w kolorze żółtym, oblamowanej z dwóch stron wąskimi paskami w kolorze granatowym oraz z pionowym biało-czerwonym paskiem pośrodku szerokości 10 mm.
3. Wzór rysunkowy odznaki Krzyża zawiera załącznik do ustawy.
Art.  7.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 10, poz. 66 oraz z 1982 r. Nr 7, poz. 61).

Art.  8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Załącznik do ustawy stanowi oddzielną wkładkę)

*Z dniem 8 maja 1999 r. uznaje się za zakończone nadawanie Krzyża Bitwy pod Lenino zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U.92.90.451) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U.95.83.419).