Ustanowienie Koszalińskiego Urzędu Morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 15 maja 1951 r.
w sprawie ustanowienia Koszalińskiego Urzędu Morskiego.

Na podstawie art. 1 ust. 4 dekretu z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 328) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się Koszaliński Urząd Morski z siedzibą w Koszalinie.
Terytorialny zakres działania Koszalińskiego Urzędu Morskiego obejmuje: morskie porty handlowe, morze przybrzeżne i pas nadbrzeżny w granicach administracyjnych województwa koszalińskiego.
Szczeciński Urząd Morski przekaże Koszalińskiemu Urzędowi Morskiemu sprawy dotyczące terytorialnego zakresu działania tego urzędu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.