Ustanowienie kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.154.801

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 27 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r. *

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kontyngent ilościowy na wywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku.
Kontyngent ilościowy, o którym mowa w § 1, nie dotyczy towarów:
1)
wywożonych z powrotem za granicę, które były przedmiotem przywozu na czas oznaczony, dokonanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434), zwanej dalej "ustawą",
2)
wywożonych za granicę na czas oznaczony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH WYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT ILOŚCIOWY

Po-

zy-

cja

Kod PCNWyszczególnienieWielkość kontyngentu
I półro-

cze

II

półro-

cze

72047204Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali:200.000 ton200.000 ton
7204 10 00 0- Odpady i złom żeliwny
- Odpady i złom ze stali stopowej:
7204 21- - Ze stali nierdzewnej:
7204 21 10 0- - - Zawierającej 8% lub więcej

niklu w masie (ECSC)

7204 21 90 0- - - Pozostałe (ECSC)
7204 29 00 0- - Pozostałe
7204 30 00 0- Odpady i złom z ocynowanego żeliwa

lub stali (ECSC)

- Pozostałe odpady i złom:
7204 41- - Wióry z toczenia, wiórkowania,

dłutowania, frezowania,

piłowania, pilnikowania,

okrawania i tłoczenia, w wiązkach

lub nie:

7204 41 10 0- - - Wióry z toczenia, wiórkowania,

dłutowania, frezowania,

piłowania i pilnikowania (ECSC)

- - - Ażury z okrawania i tłoczenia:
7204 41 91 0- - - - W wiązkach (ECSC)
7204 41 99 0- - - - Pozostałe (ECSC)
7204 49- - Pozostałe:
7204 49 10 0- - - W kawałkach (rozdrobnione

(ECSC)

- - - Pozostałe:
7204 49 30 0- - - - W wiązkach (ECSC)
- - - - Pozostałe:
7204 49 91 0- - - - - Nie sortowane (ECSC)
7204 49 99 0- - - - - Pozostałe (ECSC)
*Z dniem 4 lipca 1996 r. ustanawia się dodatkowy kontyngent ilościowy na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r. w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r. (Dz.U.96.66.328).