Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.61.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na skrobie: ziemniaczaną, kukurydzianą i pszenną, przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 15 sierpnia 1995 r. ustanawia się kontyngent celny ilościowy w wysokości 16 440 ton na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
§  2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730 i z 1995 r. Nr 31, poz. 156).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT CELNY ILOŚCIOWY

PozycjaKod PCNWyszczególnienieIlość (tony)
11081108- Skrobie:
1108 11 00 0- - Skrobia pszenna1 000
1108 12 00 0- - Skrobia kukurydziana13 440
1108 13 00 0- - Skrobia ziemniaczana2 000