Ustanowienie kontyngentu celnego ilościowego na jęczmień przywożony z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.26.138

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na jęczmień przywożony z zagranicy.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312) zarządza się, co następuje:
Do dnia 30 czerwca 1995 r. ustanawia się kontyngent celny ilościowy na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT CELNY ILOŚCIOWY

PozycjaKod PCNWyszczególnienieIlość (w tonach)
1234
10031003 00

1003 00 90 0

Jęczmień:

- Pozostały

400.000