Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.66.339

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1995 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na cukier przywożony z zagranicy przez Agencję Rynku Rolnego na cele stabilizacji rynku niektórych produktów rolnych.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 223) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 30 września 1995 r. ustanawia się dodatkowy kontyngent celny ilościowy w wysokości 100 tys. ton na przywóz, przez Agencję Rynku Rolnego, towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
§  2. Kontyngent, o którym mowa w § 1, przeznacza się na realizację interwencyjnej polityki rolnej państwa, w celu stabilizacji rynku cukru.
§  3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730 i z 1995 r. Nr 31, poz. 156).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ DODATKOWY KONTYNGENT CELNY ILOŚCIOWY

PozycjaKod PCNWyszczególnienieIlość (w tonach)
1234
17011701Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:
- Pozostały:
1701 99- - Pozostały:
1701 99 10 0- - - Cukier biały100 000