Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.107.1218

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1999 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 31 grudnia 2000 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§  2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217).
§  3.
1. 1 Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia, z wyjątkiem pozycji towarowej 1701, dla której rozdysponowanie kontyngentu polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków, proporcjonalnie do liczby osób składających te wnioski, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. 2 Wydane pozwolenie nie może przekraczać wnioskowanych wielkości.
1b. 3 Wnioski o przydział kontyngentu w przypadku pozycji towarowej 1701 składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od 1 dnia roboczego do 7 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.
2. Pozwolenia na przywóz, udzielane na podstawie jednego wniosku, w przypadku:
1) pozycji towarowej 0203 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
2) pozycji towarowej 0207 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
3) pozycji towarowej 0405 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton dla każdej z pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
4) pozycji towarowej 1001 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 1 500 ton dla każdej z pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
5) pozycji towarowej 1108 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
6) pozycji towarowej określonej kodem PCN 1205 00 90 0 - może dotyczyć przywozu nie więcej niż 50 ton dla tej pozycji,
7) 4 (skreślony),
8) pozycji towarowej 1702 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 20 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
9) pozycji towarowej 2002 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 20 ton dla każdej z pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją,
10) pozycji towarowej 2106 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 20 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją.
§  4.
1. W przypadku pozycji towarowych określonych kodami 0201, 0202, 0203, 0207, 1001, 1205, 1701 rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentów taryfowych jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

I kwartał - 25%,

II kwartał - 25%,

III kwartał - 25%,

IV kwartał - 25%.

2. 5 Wnioski o przydział kontyngentów dla pozycji towarowych, o których mowa w ust. 1, składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, z wyjątkiem pozycji towarowej 1701.
3. Termin ważności pozwolenia na przywóz towarów z pozycji towarowych określonych kodami 0201, 0202, 0203, 0207, 1001, 1205, 1701 nie może być dłuższy niż miesiąc. Termin ten nie może wykraczać poza ostatni dzień kwartału, na który pozwolenia zostały wydane.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE

Kod PCNWyszczególnienieObniżona stawka celnaIlość
1234
0105Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:
- O masie nie przekraczającej 185 g:
0105 11- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:340 t
- - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące

z hodowli w drugim i trzecim

pokoleniu:

0105 11 11 0- - - - Nioski10
0105 11 19 0- - - - Pozostałe10
- - - Pozostałe:
0105 11 91 0- - - - Nioski10
0105 11 99 0- - - - Pozostałe10
0201Mięso wołowe świeże lub chłodzone:5.650 t
0201 10 00 0- Tusze i półtusze30
0201 20- Inne kawałki mięsa z kośćmi:
0201 20 20 0- - Ćwierci "kompensowane"30
0201 20 30 0- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub

rozdzielone

30
0201 20 50 0- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub

rozdzielone

30
0201 20 90 0- - Pozostałe30
0201 30 00 0- Bez kości30
0202Mięso wołowe mrożone:17.545 t
0202 10 00 0- Tusze i półtusze30
0202 20- Inne kawałki mięsa z kośćmi:
0202 20 10 0- - Ćwierci "kompensowane"30
0202 20 30 0- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub

rozdzielone

30
0202 20 50 0- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub

rozdzielone

30
0202 20 90 0- - Pozostałe30
0202 30- Bez kości:
0202 30 10 0- - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na

maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka

stanowi pojedynczy blok; ćwierci

"kompensowane" w dwóch blokach, z których

jeden zawiera ćwierć przednią całą lub

pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków,

a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale

bez polędwicy

30
0202 30 50 0- - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki30
0202 30 90 0- - Pozostałe30
0203Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:46.480 t
- Świeże lub chłodzone:
0203 11- - Tusze i półtusze:
0203 11 10 0- - - Ze świń domowych30
0203 12- - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
0203 12 11 0- - - - Szynki i ich kawałki30
0203 12 19 0- - - - Łopatki i ich kawałki30
0203 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 19 11 0- - - - Przodki i ich kawałki30
0203 19 13 0- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi30
0203 19 15 0- - - - Boczek i jego kawałki30
- - - - Pozostałe:
0203 19 55 0- - - - - Bez kości30
0203 19 59 0- - - - - Pozostałe30
- Mrożone:
0203 21- - Tusze i półtusze:
0203 21 10 0- - - Ze świń domowych30
0203 22- - Szynki, łopatki i ich kawałki i kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
0203 22 11 0- - - - Szynki i ich kawałki30
0203 22 19 0- - - - Łopatki i ich kawałki30
0203 29- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 29 11 0- - - - Przodki i ich kawałki30
0203 29 13 0- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi30
0203 29 15 0- - - - Boczek i jego kawałki30
- - - - Pozostałe:
0203 29 55 0- - - - - Bez kości30
0203 29 59 0- - - - - Pozostałe30
0207Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:47.736 t
- Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:
0207 11- - Nie cięte na kawałki, świeże lub

chłodzone:

0207 11 10 0- - - Oskubane i bez jelit, z głowami

i łapami, znane jako "kurczaki 83%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 11 30 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap,

ale z szyjami, sercami, wątrobami

i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 11 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap

oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków,

znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej

prezentowane

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 12- - Nie cięte na kawałki, mrożone:
0207 12 10 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap,

ale z szyjami, sercami, wątrobami

i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 12 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap

i bez szyj, serc, wątrób i żołądków,

znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej

prezentowane

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 13- - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:
- - - Kawałki:
0207 13 10 0- - - - Bez kości30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 13 20 0- - - - - Połówki lub ćwiartki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 13 30 0- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 13 40 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie

z szyjami, kupry i końce skrzydeł

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 13 50 0- - - - - Piersi i ich kawałki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 13 60 0- - - - - Nogi i ich kawałki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 13 70 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - Podroby:
0207 13 91 0- - - - Wątroby30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 13 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 14- - Kawałki i podroby mrożone:
- - - Kawałki:
0207 14 10 0- - - - Bez kości30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 14 20 0- - - - - Połówki lub ćwiartki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 14 30 0- - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 14 40 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie

z szyjami, kupry i końce skrzydeł

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 14 50 0- - - - - Piersi i ich kawałki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 14 60 0- - - - - Nogi i ich kawałki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 14 70 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - Podroby
0207 14 91 0 0- - - - Wątroby30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 14 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

- Z indyków:
0207 24- - Nie cięte na kawałki, świeże lub

chłodzone:

0207 24 10 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap,

ale z szyjami, sercami, wątrobami

i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 24 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap

i bez szyj, serc, wątrób i żołądków,

znane jako "indyki 73%" lub inaczej

prezentowane

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 25- - Nie cięte na kawałki, mrożone:
0207 25 10 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap,

ale z szyjami, sercami, wątrobami

i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 25 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap

oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "indyki 73%" lub

inaczej prezentowane

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 26- - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:
- - - Kawałki:
0207 26 10 0- - - - Bez kości30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 26 20 0- - - - - Połówki lub ćwiartki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 26 30 0- - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 26 40 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie

z szyjami, kupry i końce skrzydeł

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 26 50 0- - - - - Piersi i ich kawałki30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 26 60 0- - - - - - Podudzia i ich kawałki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 26 70 0- - - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 26 80 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - Podroby:
0207 26 91 0- - - - Wątroby30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 26 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 27- - Kawałki i podroby, mrożone:
- - - Kawałki:
0207 27 10 0- - - - Bez kości30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - Z kośćmi:
0207 27 20 0- - - - - Połówki lub ćwiartki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 27 30 0- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 27 40 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie

z szyjami, kupry i końce skrzydeł

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 27 50 0- - - - - Piersi i ich kawałki30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 27 60 0- - - - - - Podudzia i ich kawałki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 27 70 0- - - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 27 80 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - Podroby:
0207 27 91 0- - - - Wątroby30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 27 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

- Z kaczek, gęsi i perliczek:
0207 32- - Nie cięte na kawałki, świeże lub

chłodzone:

- - - Kaczki:
0207 32 11 0- - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie

wypatroszone, z głowami i łapami,

znane jako "kaczki 85%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 32 15 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kaczki 70%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

10207 32 19 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap oraz bez szyj, serc, wątrób

i żołądków, znane jako "kaczki 63%"

lub inaczej prezentowane

30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - Gęsi:
0207 32 51 0- - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone

z głowami i łapami, znane jako

"gęsi 82%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 32 59 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap, z sercami i żołądkami lub bez

serc i żołądków, znane jako "gęsi

75%" lub inaczej prezentowane

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 32 90 0- - - Perliczki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 33- - Nie cięte na kawałki, mrożone:
- - - Kaczki:
0207 33 11 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kaczki 70%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 33 19 0- - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap

oraz bez szyj, serc, wątrób

i żołądków, znane jako "kaczki 63%"

lub inaczej prezentowane

30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - Gęsi:
0207 33 51 0- - - - Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone

z głowami i łapami, znane jako

"gęsi 82%"

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 33 59 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap, z sercami i żołądkami lub bez

serc i żołądków, znane jako "gęsi

75%" lub inaczej prezentowane

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 33 90 0- - - Perliczki30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 34- - Otłuszczone wątroby, świeże lub chłodzone:
0207 34 10 0- - - Z gęsi30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 34 90 0- - - Z kaczek30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35- - Pozostałe, świeże lub chłodzone:
- - - Kawałki:
- - - - Bez kości:
0207 35 11 0- - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 15 0- - - - - Z kaczek i perliczek30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - Z kośćmi:
- - - - - Połówki lub ćwiartki:
0207 35 21 0- - - - - - Z kaczek30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 23 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 25 0- - - - - - Z perliczek30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 31 0- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 41 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie

z szyjami, kupry i końce skrzydeł

30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - - Piersi i ich kawałki:
0207 35 51 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 53 0- - - - - - Z kaczek i perliczek30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 35 61 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 63 0- - - - - - Z kaczek i perliczek30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 71 0- - - - - Tusze gęsie i kacze30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 79 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - Podroby:
0207 35 91 0- - - - Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone

wątroby

30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 35 99 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36- - Pozostałe, mrożone:
- - - Kawałki:
- - - - Bez kości:
0207 36 11 0- - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 15 0- - - - - Z kaczek i perliczek30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - Z kośćmi:
- - - - - Połówki lub ćwiartki:
0207 36 21 0- - - - - - Z kaczek30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 23 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 25 0- - - - - - Z perliczek30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 31 0- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 41 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie

z szyjami, kupry i końce skrzydeł

30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - - Piersi i ich kawałki:
0207 36 51 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 53 0- - - - - - Z kaczek i perliczek30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 36 61 0- - - - - - Z gęsi30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 63 0- - - - - - Z kaczek i perliczek30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 71 0- - - - - Tusze gęsie i kacze30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 79 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

- - - Podroby:
- - - - Wątroby:
0207 36 81 0- - - - - Otłuszczone wątroby gęsie30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 85 0- - - - - Otłuszczone wątroby kacze30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 89 0- - - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

0207 36 90 0- - - - Pozostałe30

minimum

0,3 EUR/kg

0402Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:4.750 t
0402 10- W proszku, granulkach lub w innej stałej

postaci, o zawartości tłuszczu w masie

nie przekraczającej 1,5%:

- - Nie zawierające dodatku cukru ani innego

środka słodzącego:

0402 10 11 0- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

30
0402 10 19 0- - - Pozostałe30
- - Pozostałe:
0402 10 91 0- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

30
0402 10 99 0- - - Pozostałe30
- W proszku, granulkach lub w innej stałej

postaci, o zawartości tłuszczu w masie

powyżej 1,5%:

0402 21- - Nie zawierające dodatku cukru ani innego

środka słodzącego:

- - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 27%:

0402 21 11- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg:

0402 21 11 9- - - - - Pozostałe40
- - - - Pozostałe:
0402 21 17- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 11%:

0402 21 17 9- - - - - - Pozostałe40
0402 21 19- - - - - O zawartości tłuszczu w masie

powyżej 11%, ale nie przekraczającej

27%:

0402 21 19 9- - - - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej

27%:

0402 21 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg:

0402 21 91 9- - - - - Pozostałe40
0402 21 99- - - - Pozostałe:
0402 21 99 9- - - - - Pozostałe40
- Pozostałe:
0402 91- - Nie zawierające dodatku cukru ani innego

środka słodzącego:

- - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 8%:

0402 91 11 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

40
0402 91 19 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej

8%, ale nie przekraczającej 10%:

0402 91 31 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu

o zawartości netto nie przekraczającej

2,5 kg

40
0402 91 39 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej

10%, ale nie przekraczającej 45%:

0402 91 51 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

40
0402 91 59 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej

45%:

040291 91 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

40
0402 91 99 0- - - - Pozostałe40
0402 99- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 9,5%:

0402 99 11 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

40
0402 99 19 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej

9,5%, ale nie przekraczającej 45%:

0402 99 31 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

40
0402 99 39 0- - - - Pozostałe40
- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej

45%:

0402 99 91 0- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości

netto nie przekraczającej 2,5 kg

40
0402 99 99 0- - - - Pozostałe40
0405Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; masło o obniżonej zawartości tłuszczu:
0405 10- Masło:
- - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 85%:

- - - Masło naturalne:
0405 10 11 0- - - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto nie przekraczającej

1 kg

401.661,5 t
0405 10 19 0- - - - Pozostałe401.717,7 t
0405 10 30 0- - - Masło odtwarzane401.739,1 t
0405 10 50 0- - - Masło z serwatki401.739,1 t
0405 10 90 0- - Pozostałe401.730,2 t
0405 20- Masło o obniżonej zawartości tłuszczu:
0405 20 10 0- - O zawartości tłuszczu w masie 39%

i więcej, ale poniżej 60%

401.739,1 t
0405 20 30 0- - O zawartości tłuszczu w masie 60%

i więcej, ale poniżej 75%

401.649,6 t
0405 20 90 0- - O zawartości tłuszczu w masie powyżej

75%, ale nie przekraczającej 80%

401.739,1 t
0405 90- Pozostałe:
0405 90 10 0- - O zawartości tłuszczu w masie 99,3%

i więcej oraz o zawartości wody w masie

poniżej 0,5%

401.489,0 t
0405 90 90 0- - Pozostałe401.695,5 t
0408Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego:
- Żółtka jaj:
0408 11- - Suszone:4 t
0408 11 20 0- - - Nie nadające się do spożycia przez ludzi25

minimum

2 EUR/kg

0408 11 80 0- - - Pozostałe25

minimum

2 EUR/kg

0408 19- - Pozostałe:9,2 t
0408 19 20 0- - - Nie nadające się do spożycia przez ludzi25

minimum

2 EUR/kg

- - - Pozostałe:
0408 19 81 0- - - - Ciekłe25

minimum

2 EUR/kg

0408 19 89 0- - - - Pozostałe, włącznie z mrożonymi25

minimum

2 EUR/kg

- Pozostałe:
0408 91- - Suszone:46 t
0408 91 20 0- - - Nie nadające się do spożycia przez ludzi35

minimum

2 EUR/kg

0408 91 80 0- - - Pozostałe35

minimum

2 EUR/kg

0408 99- - Pozostałe:63,4 t
0408 99 20 0- - - Nie nadające się do spożycia przez ludzi35
0408 99 80 0- - - Pozostałe35
0409 00 00 0Miód naturalny35340 t
0504 00 00Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:
0504 00 00 1- Żołądki drobiowe15335 t
0603Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:
0603 10- Świeże:
0603 10 10- - Róże:
0603 10 10 1- - - Od 1 czerwca do 31 października3583 t
0603 10 10 9- - - Od 1 listopada do 31 maja3583 t
0603 10 20- - Goździki:
0603 10 20 1- - - Od 1 czerwca do 31 października35159 t
0603 10 20 9- - - Od 1 listopada do 31 maja35159 t
0603 10 50- - Chryzantemy:
0603 10 50 1- - - Od 1 czerwca do 31 października3584 t
0603 10 50 9- - - Od 1 listopada do 31 maja35159 t
0707 00Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:
0707 00 05- Ogórki:
0707 00 05 3- - Od 1 marca do 30 kwietnia60289 t
0707 00 05 5- - Od 1 do 15 maja6073 t
0707 00 05 7- - Od 1 do 31 października60796 t
0707 00 90 0- Korniszony604.612 t
0808Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:
0808 10- Jabłka:
0808 10 10 0- - Jabłka na sok, luzem, od 16 września do

15 grudnia

6012.346 t
- - Pozostałe:
0808 10 20- - - Odmiany Golden Delicious:
0808 10 20 1- - - - Od 1 stycznia do 31 marca601.710 t
0808 10 20 3- - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca201.710 t
0808 10 20 7- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia602.850 t
0808 10 50- - - Odmiany Grany Smith:
0808 10 50 1- - - - Od 1 stycznia do 31 marca601.710 t
0808 10 50 3- - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca201.710 t
0808 10 50 7- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia602.850 t
0808 10 90- - - Pozostałe:
0808 10 90 1- - - - Od 1 stycznia do 31 marca602.654 t
0808 10 90 3- - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca202.654 t
0808 10 90 7- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia604.422 t
0810Pozostałe owoce, świeże:
0810 10 00- Truskawki i poziomki:
0810 10 00 3- - Od 1 maja do 31 lipca2019 t
0910Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i inne przyprawy korzenne:41,6 t
0910 10- Imbir:
- - Całe korzenie, części lub plasterki:
0910 10 11 0- - - Do przemysłowej produkcji olejków

eterycznych lub rezinoidów (żywic

termoutwardzalnych)

10
0910 10 19 0- - - Pozostałe10
0910 10 90 0- - Pozostałe10
0910 20- Szafran:
0910 20 10 0- - Nie rozgniatany ani nie mielony10
0910 20 90 0- - Rozgniatany lub mielony10
0910 30 00 0- Kurkuma10
0910 40- Tymianek; liście laurowe:
- - Tymianek:3,7 t
- - - Nie rozgniatany ani nie mielony:
0910 40 11 0- - - - Tymianek dziki (Thymus serpyllum)10
0910 40 13 0- - - - Pozostały10
0910 40 19 0- - - Rozgniatany lub mielony10
0910 40 90 0- - Liście laurowe1033 t
0910 50 00 0- Curry10
- Inne przyprawy korzenne:
0910 91- - Mieszanki wymienione w uwadze 1(b) do

niniejszego działu:

0910 91 10 0- - - Nie rozgniatane ani nie mielone10
0910 91 90 0- - - Rozgniatane lub mielone10
0910 99- - Pozostałe:
0910 99 10 0- - - Nasiona kozieradki100,3 t
- - - Pozostałe:7,4 t
0910 99 91 0- - - - Nie rozgniatane ani nie mielone10
0910 99 99 0- - - - Rozgniatane lub mielone10
1001Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):388.000 t
1001 10 00 0- Pszenica durum20
1001 90- Pozostałe:
1001 90 10 0- - Orkisz do siewu25
- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna

i mieszanka żyta z pszenicą {meslin):

1001 90 91- - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki

żyta z pszenicą (meslin):

1001 90 91 1- - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej25
1001 90 91 9- - - - Mieszanki żyta z pszenicą (meslin)25
1001 90 99 0- - - Pozostałe25
1101 00Mąka pszenna i żytnio-pszenna:9.718 t
- Mąka pszenna:
1101 00 11 0- - Z pszenicy durum25
1101 00 15 0- - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza25
1101 00 90 0- Mąka żytnio-pszenna25
1102Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:
1102 10 00 0- Mąka żytnia251.683 t
1102 20- Mąka kukurydziana:130 t
1102 20 10 0- - O zawartości tłuszczu w masie nie

przekraczającej 1,5%

25
1102 20 90 0- - Pozostała25
1102 90- Pozostałe:48 t
1102 90 10 0- - Mąka jęczmienna25
1102 90 30 0- - Mąka owsiana25
1102 90 90 0- - Pozostałe25
1105Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane:634,8 t
1105 10 00 0- Mąka, grysik i puder25

minimum

0,2 EUR/kg

1105 20 00 0- Płatki, grudki i granulki ziemniaczane25

minimum

0,2 EUR/kg

1107Słód palony lub nie:9.000 t
1107 10- Nie palony:
- - Z pszenicy:
1107 10 11 0- - - W postaci mąki10
1107 10 19 0- - - Pozostały10
- - Pozostałe:
1107 10 91 0- - - W postaci mąki10
1107 10 99 0- - - Pozostałe10
1107 20 00 0- Palony10
1108Skrobie; inulina:2.500 t
- Skrobie:
1108 11 00 0- - Skrobia pszenna30

minimum

0,2 EUR/kg

1108 12 00 0- - Skrobia kukurydziana30

minimum

0,2 EUR/kg

1108 13 00 0- - Skrobia ziemniaczana30

minimum

0,2 EUR/kg

1108 14 00 0- - Skrobia z manioku (cassava)30

minimum

0,2 EUR/kg

1108 19- - Pozostałe skrobie:
1108 19 10 0- - - Skrobia z ryżu20

minimum

0,2 EUR/kg

1108 19 90 0- - - Pozostałe35

minimum

0,2 EUR/kg

1108 20 00 0- Inulina35

minimum

0,2 EUR/kg

1205 00Ziarno rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:
1205 00 90 0- Pozostałe1529.235 t
1209Nasiona, owoce i zarodniki, siewne:
- Nasiona buraków:3,48 t
1209 11 00 0- - Nasiona buraków cukrowych10
1209 19 00 0- - Pozostałe10
1210Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:
1210 20- Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub

w formie granulek; lupulina:

1210 20 10 0- - Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane

lub w formie granulek, z podwyższoną

zawartością lupuliny; lupulina

20

minimum

1,5 EUR/kg

14 t
1210 20 90 0- - Pozostałe20

minimum

1,5 EUR/kg

27 t
1302Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:
1302 13 00 0- - Z chmielu202,22 t
1302 19- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
1302 19 99 0- - - - Pozostałe204,47 t
1302 20- Substancje pektynowe, pektyniany i pektany:13,4 t
1302 20 90 0- - Pozostałe40
- Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane lub nie,

pochodzące z produktów roślinnych:

1302 31 00 0- - Agar-agar15
1514Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:7.400 t
1514 10- Olej surowy:
1514 10 10 0- - Do zastosowań technicznych lub

przemysłowych innych niż produkcja

artykułów spożywanych przez ludzi

35
1514 10 90 0- - Pozostały35
1514 90- Pozostałe:
1514 90 10 0- - Do zastosowań technicznych lub

przemysłowych innych niż produkcja

artykułów spożywanych przez ludzi

35
1514 90 90- - Pozostałe:600 t
1514 90 90 1- - - Rafinowane, konfekcjonowane45
1514 90 90 9- - - Pozostałe40
1701Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:65.285 t
- Cukier surowy nie zawierający dodatku środków

aromatyzujących ani barwiących:

1701 11- - Cukier trzcinowy:
1701 11 10 0- - - Do rafinacji40

minimum

0,17 EUR/kg

1701 11 90 0- - - Pozostały40

minimum

0,17 EUR/kg

1701 12- - Cukier buraczany:
1701 12 10 0- - - Do rafinacji40

minimum

0,17 EUR/kg

1701 12 90 0- - - Pozostały40

minimum

0,17 EUR/kg

- Pozostały:
1701 91 00 0- - Zawierający dodatki aromatyzujące lub

barwiące

40

minimum

0,17 EUR/kg

1701 99- - Pozostały:
1701 99 10 0- - - Cukier biały40

minimum

0,17 EUR/kg

1701 99 90 0- - - Pozostały40

minimum

0,17 EUR/kg

1702Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:317,7 t
1702 30- Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające

fruktozy lub zawierające w stanie

suchym mniej niż 20% fruktozy w masie:

1702 30 10 0- - Izoglukoza40

minimum

0,17 EUR/kg

- - Pozostałe:
- - - Zawierające w stanie suchym 99% lub

więcej glukozy w masie:

1702 30 51 0- - - - W postaci białego krystalicznego

proszku, scalonego lub nie

40

minimum

0,17 EUR/kg

1702 30 59 0- - - - Pozostałe40

minimum

0,17 EUR/kg

- - - Pozostałe:
1702 30 91 0- - - - W postaci białego krystalicznego

proszku, scalonego lub nie

40

minimum

0,17 EUR/kg

1702 30 99 0- - - - Pozostałe40

minimum

0,17 EUR/kg

1702 40- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające

w stanie suchym co najmniej 20%, ale

mniej niż 50% fruktozy:

1702 40 10 0- - Izoglukoza40

minimum

0,17 EUR/kg

1702 40 90 0- - Pozostałe40

minimum

0,17 EUR/kg

1702 90- Inne, łącznie z cukrem inwertowanym:
1702 90 50 0- - Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy40

minimum

0,17 EUR/kg

- - Karmel:
1702 90 71 0- - - Zawierający w masie 50% sacharozy lub

więcej w substancji suchej

40

minimum

0,17 EUR/kg

- - - Pozostały:
1702 90 75 0- - - - W postaci proszku, scalonego lub nie40

minimum

0,17 EUR/kg

1702 90 79 0- - - - Pozostały40

minimum

0,17 EUR/kg

1901Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od nr 0401 do 0404, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone:
1901 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
1901 90 99- - - Pozostałe:
1901 90 99 9- - - - Pozostałe30130 t
2002Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:3.460 t
2002 90- Pozostałe:
- - O zawartości suchej masy poniżej 12%:
2002 90 11- - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 11 1- - - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 1 kg, ale

nie przekraczającej 199 kg

30

minimum

0,35 EUR/kg

2002 90 11 9- - - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 199 kg

25

minimum

0,3 EUR/kg

2002 90 19 0- - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto nie przekraczającej

1 kg

30

minimum

0,35 EUR/kg

- - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż

12%, ale nie przekraczającej 30%:

2002 90 31- - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 31 1- - - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 1 kg, ale

nie przekraczającej 199 kg

30

minimum

0,35 EUR/kg

2002 90 31 9- - - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 199 kg

25

minimum

0,3 EUR/kg

2002 90 39 0- - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto nie przekraczającej

1 kg

30

minimum

0,35 EUR/kg

- - O zawartości suchej masy powyżej 30%:
2002 90 91- - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 91 1- - - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 1 kg, ale

nie przekraczającej 199 kg

30

minimum

0,35 EUR/kg

2002 90 91 9- - - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 199 kg

25

minimum

0,3 EUR/kg

2002 90 99 0- - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto nie przekraczającej

1 kg

30

minimum

0,35 EUR/kg

2005Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożone, inne niż produkty objęte pozycją nr 2006:119,6 t
2005 20- Ziemniaki:
- - Pozostałe:
2005 20 20 0- - - Cienkie plasterki, smażone lub pieczone,

także solone lub z przyprawami,

w hermetycznych opakowaniach, nadające

się do bezpośredniego spożycia

50
2005 20 80 0- - - Pozostałe50
2103Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda:690.400 l 100°% alk.
2103 90- Pozostałe:
2103 90 30 0- - Gorzkie aromatyczne zaprawy

o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do

49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do

6% goryczki, przypraw i różnych

składników oraz od 4 do 10% cukru,

w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub

mniej

35

minimum

0,35 EUR/kg

2106Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
2106 90- Pozostałe:
2106 90 20 0- - Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na

bazie substancji zapachowych,

w rodzaju używanych do produkcji napojów

55

+ 2,5 EUR %/kg

- - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:74 t
2106 90 30 0- - - Syropy izoglukozowe20

minimum

0,17 EUR/kg

- - - Pozostałe:
2106 90 55 0- - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny20

minimum

0,17 EUR/kg

- - Pozostałe:
2106 90 98 0- - - Pozostałe20921 t
2204Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji nr 2009:8.340 hl
2204 10- Wino musujące:
- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nie mniejszej niż 8,5% obj.:

2204 10 11- - - Szampan:
2204 10 11 9- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

30(a)

minimum

42 EUR/hl

2204 10 19- - - Pozostałe:
2204 10 19 9- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

30(a)

minimum

42 EUR/hl

- Pozostałe wina; moszcz winogronowy

z fermentacją nie rozpoczętą lub

zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub

mniej:

2204 21 10- - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10

w butelkach z korkami "grzybkowymi"

przytrzymywanymi przewiązkami lub

zapięciami; wina dostarczane inaczej,

pozostające dzięki obecności dwutlenku

węgla w roztworze pod nadciśnieniem nie

mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż

3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 21 10 9- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

30(a)

minimum

42 EUR/hl

- - - Pozostałe:
2204 21 99 0- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

75(b)

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2204 29- - Pozostałe:
2204 29 10- - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10

w butelkach z korkami "grzybkowymi"

przytrzymywanymi przewiązkami lub

zapięciami; wina dostarczane inaczej,

pozostające w wyniku obecności dwutlenku

węgla w roztworze, pod nadciśnieniem nie

mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż

3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 29 10 9- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

25

minimum

42 EUR/hl

- - - Pozostałe:
2204 29 99 0- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

75

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2204 30- Pozostały moszcz winogronowy:
2204 30 10- - W trakcie fermentacji lub z fermentacją

zatrzymaną inaczej niż przez dodanie

alkoholu:

2204 30 10 9- - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

45(c)
- - Pozostały:
- - - Pozostały:
2204 30 96- - - - Skoncentrowany:
2204 30 96 9- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

65(d)
2204 30 98- - - - Pozostały:
2204 30 98 9- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

65(d)
2205Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:690.400 l 100% alk.
2205 10- W pojemnikach zawierających 2 litry lub

mniej:

2205 10 90- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

powyżej 18% obj.:

2205 10 90 9- - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

75

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2205 90- Pozostałe:
2205 90 90- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

powyżej 18% obj:

2205 90 90 9- - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

75

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2206 00Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej:
2206 00 10- Wzbudzone:
2206 00 10 9- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

powyżej 22% obj.

45

minimum

14 EUR/hl

- Pozostałe:
- - Musujące:
2206 00 31- - - Z jabłek lub gruszek:
2206 00 31 9- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

45

minimum

14 EUR/hl

2206 00 39- - - Pozostałe:
2206 00 39 9- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

45

minimum

14 EUR/hl

- - Spokojne, w pojemnikach zawierających:
- - - 2 litry lub mniej:
2206 00 51- - - - Z jabłek lub gruszek:
2206 00 51 9- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

45

minimum

14 EUR/hl

2206 00 59- - - - Pozostałe:
2206 00 59 9- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

45

minimum

14 EUR/hl

- - - Więcej niż 2 litry:
2206 00 81- - - - Z jabłek lub gruszek:
2206 00 81 9- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

45

minimum

14 EUR/hl

2206 00 89- - - - Pozostałe:
2206 00 89 9- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

45

minimum

14 EUR/hl

2207Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone:
2207 10 00 0- Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej

mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub

więcej

105

minimum

58 EUR/hl

230.000 l
2207 20 00 0- Alkohol etylowy skażony i pozostałe wyroby

alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

65

minimum

50 EUR/hl

11.500 l
2208Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe:
2208 20- Napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub wytłoków

z winogron:

3.830.000 l 100% alk.
- W pojemnikach zawierających 2 litry lub

mniej:

2208 20 12 0- - - Cognac75

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

2208 20 14 0- - - Armagnac75

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

2208 20 26 0- - - Grappa75

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

2208 20 27 0- - - Brandy de Jerez75

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

2208 20 29 0- - - Pozostałe75

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

- - W pojemnikach zawierających więcej niż

2 litry:

2208 20 40 0- - - Surowy destylat75

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

- - - Pozostałe:
2208 20 62 0- - - - Cognac75

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2208 20 64 0- - - - Armagnac75

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2208 20 86 0- - - - Grappa75

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2208 20 87 0- - - - Brandy de Jerez75

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2208 20 89 0- - - - Pozostałe75

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2208 30- Whisky:1.330.000 l 100% alk.
- - Whisky burbońskie w pojemnikach

zawierających:

2208 30 11 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

2208 30 19 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

- - Szkocka whisky:
- - - Whisky "malt", w pojemnikach

zawierających:

2208 30 32 0- - - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

2208 30 38 0- - - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

- - - Whisky "blended", w pojemnikach

zawierających:

2208 30 52 0- - - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

2208 30 58 0- - - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

- - - Pozostałe, w pojemnikach zawierających:
2208 30 72 0- - - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

2208 30 78 0- - - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

- - Pozostałe, w pojemnikach zawierających:
2208 30 82 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

21 EUR/hl

+ 2 EUR %/hl

2208 30 88 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

17 EUR/hl

+ 1,7 EUR %/hl

2208 40- Rum i tafia:352.400 l 100% alk.
- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub

mniej:

2208 40 11 0- - - Rum o zawartości lotnych substancji

innych niż alkohol etylowy i metylowy,

równej lub przekraczającej 225 g na

hektolitr czystego alkoholu

(z tolerancją 10%)

80

minimum

12,5 EUR/hl

+ 1,3 EUR %/hl

- - - Pozostałe:
2208 40 31 0- - - - O wartości przekraczającej 7,9 EUR za

litr czystego alkoholu

80

minimum

12,5 EUR/hl

+ 1,3 EUR %/hl

2208 40 39 0- - - - Pozostałe80

minimum

12,5 EUR/hl

+ 1,3 EUR %/hl

- - W pojemnikach zawierających więcej niż

2 litry:

2208 40 51 0- - - Rum o zawartości lotnych substancji

innych niż alkohol etylowy i metylowy,

równej lub przekraczającej 225 g na

hektolitr czystego alkoholu

(z tolerancją 10%)

80

minimum

9 EUR/hl

+ 0,9 EUR %/hl

- - - Pozostałe:
2208 40 91 0- - - - O wartości przekraczającej 2 EUR za

litr czystego alkoholu

80

minimum

9 EUR/hl

+0,9 EUR %/hl

2208 40 99 0- - - - Pozostałe80

minimum

9 EUR/hl

+ 0,9 EUR %/hl

2208 50- Giny i gin Geneva:695.200 l 100% alk.
- - Gin w pojemnikach zawierających:
2208 50 11 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

12,5 EUR/hl

+ 1,3 EUR %/hl

2208 50 19 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

9 EUR/hl

+ 0,9 EUR %/hl

- - Gin Geneva, w pojemnikach zawierających:
2208 50 91 0- - - 2 litry lub mniej85

minimum

12,5 EUR/hl

+ 1,3 EUR %/hl

2208 50 99 0- - - Więcej niż 2 litry85

minimum

9 EUR/hl

+ 0,9 EUR %/hl

2208 60- Vodka:
- - O objętościowej mocy alkoholu wynoszącej

45,4% obj. lub mniej, w pojemnikach

zawierających:

2208 60 11 0- - - 2 litry lub mniej105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 60 19 0- - - Więcej niż 2 litry105

minimum

2,5 EUR %/hl

- - O objętościowej mocy alkoholu większej niż

45,4% obj., w pojemnikach zawierających:

2208 60 91 0- - - 2 litry lub mniej105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 60 99 0- - - Więcej niż 2 litry105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 70- Likiery i kordiały:
2208 70 10 0- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub

mniej

105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 70 90 0- - W pojemnikach zawierających więcej niż

2 litry

105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 90- Pozostałe:695.200 l 100% alk.
- - Arak, w pojemnikach zawierających:
2208 90 11 0- - - 2 litry lub mniej105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 90 19 0- - - Więcej niż 2 litry105

minimum

2,5 EUR %/hl

- - Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe

i wiśniowe (z wyłączeniem likierów),

w pojemnikach zawierających:

2208 90 33 0- - - 2 litry lub mniej105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 90 38 0- - - Więcej niż 2 litry105

minimum

2,5 EUR %/hl

- - Pozostałe wódki i inne napoje alkoholowe,

w pojemnikach zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
2208 90 41 0- - - - Ouzo105

minimum

2,5 EUR %/hl

- - - - Pozostałe:
- - - - - Wódki i napoje alkoholowe

(z wyłączeniem likierów):

- - - - - - Destylowane z owoców:
2208 90 45 0- - - - - - - Calvados105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 90 48 0- - - - - - - Pozostałe105

minimum

2,5 EUR %/hl

- - - - - - Pozostałe:
2208 90 52 0- - - - - - - Korn105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 90 57 0- - - - - - - Pozostałe85

minimum

9 EUR/hl

+ 0,9 EUR %/hl

2208 90 69- - - - - Pozostałe napoje alkoholowe:
2208 90 69 9- - - - - - Pozostałe105

minimum

2,5 EUR %/hl

- - - Więcej niż 2 litry:
- - - - Wódki (z wyłączeniem likierów):
2208 90 71 0- - - - - Destylowane z owoców105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 90 74 0- - - - - Pozostałe85

minimum

9 EUR/hl

+ 0,9 EUR %/hl

2208 90 78 0- - - - Inne napoje alkoholowe105

minimum

2,5 EUR %/hl

- - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej

mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.,

w pojemnikach zawierających:

2208 90 91 0- - - 2 litry lub mniej105

minimum

2,5 EUR %/hl

2208 90 99 0- - - Więcej niż 2 litry105

minimum

2,5 EUR %/hl

2302Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane:
2302 10- Kukurydziane:10.420 t
2302 10 10 0- - O zawartości skrobi w masie nie

przekraczającej 35%

10
2302 10 90 0- - Pozostałe10
2302 30- Pszenne:
2302 30 10 0- - O zawartości skrobi w masie nie

przekraczającej 28%, których przesiew

przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza

10% masy całości lub alternatywnie

część, która przechodzi przez sito zawiera

w masie 1,5% lub więcej popiołu

w przeliczeniu na suchy produkt

106.380 t
2302 30 90 0- Pozostałe1049.240 t
2302 40- Z innych zbóż:4.130 t
2302 40 10 0- - O zawartości skrobi w masie nie

przekraczającej 28%, których przesiew

przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza

10% masy całości lub alternatywnie

część, która przechodzi przez sito zawiera

w masie 1,5% lub więcej popiołu

w przeliczeniu na suchy produkt

10
2302 40 90 0- - Pozostałe10
2402Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu:
2402 10 00 0- Cygara, również z obciętymi końcami

i cygaretki, z tytoniu

552,5 t
2402 20- Papierosy z tytoniu:75 t
2402 20 10 0- - Zawierające goździki90

minimum

9 EUR/tys. szt.

2402 20 90 0- - Pozostałe90

minimum

9 EUR/tys. szt.

2402 90 00 0- Pozostałe902,5 t
2403Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń "homogenizowany" i "odtworzony"; ekstrakty i esencje tytoniowe:1.300 t
2403 10- Tytoń do palenia, nawet zawierający

namiastki tytoniu w dowolnej proporcji:

2403 10 10 0- - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto nie przekraczającej 500 g

120
2403 10 90 0- - Pozostałe120
- Pozostałe:
2403 91 00 0- - Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony"55

minimum

1,13 EUR/kg

2403 99- - Pozostałe:
2403 99 10 0- - - Tytoń do żucia i tabaka65
2403 99 90- - - Pozostałe:
2403 99 90 1- - - - Tytoń ekspandowany55

minimum

1,13 EUR/kg

2403 99 90 9- - - - Pozostałe55

minimum

1,13 EUR/kg

3502Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80% protein z serwatki), albuminiany i inne pochodne albumin:
- Albumina jaja:
3502 11- - Suszona:
3502 11 90 0- - - Pozostała15

minimum

2 EUR/kg

0,56 t
3503 00Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (nawet kwadratowych), barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny; karuk; inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji nr 3501:
3503 00 10 0- Żelatyna i jej pochodne1568,5 t
3503 00 80 0- Pozostałe1568,5 t
3505Dekstryny i inne skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach:392 t
3505 10- Dekstryny i inne modyfikowane skrobie:
3505 10 10 0- - Dekstryny15

minimum

0,2 EUR/kg

- - Inne modyfikowane skrobie:
3505 10 50 0- - - Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane15

minimum

0,2 EUR/kg

3505 10 90 0- - - Pozostałe15

minimum

0,2 EUR/kg

3505 20- Kleje:
3505 20 10 0- - Zawierające w masie mniej niż 25% skrobi

lub dekstryn lub innych modyfikowanych

skrobi

15

minimum

0,2 EUR/kg

3505 20 30 0- - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale

mniej niż 55% skrobi lub dekstryn,

lub innych modyfikowanych skrobi

15

minimum

0,2 EUR/kg

3505 20 50 0- - Zawierające w masie 55% lub więcej, ale

mniej niż 80% skrobi lub dekstryn,

lub innych modyfikowanych skrobi

15

minimum

0,2 EUR/kg

3505 20 90 0- - Zawierające w masie 80% lub więcej skrobi

lub dekstryn, lub innych modyfikowanych

skrobi

15

minimum

0,2 EUR/kg

______

(a) Dla towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się, po udokumentowaniu pochodzenia, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie, stawkę celną w wysokości 20% minimum 42 EUR/hl.

(b) Dla towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się, po udokumentowaniu pochodzenia, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie, stawkę celną w wysokości 65% minimum 17 EUR/hl + 1,7 EUR %/hl .

(c) Dla towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się, po udokumentowaniu pochodzenia, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie, stawkę celną w wysokości 35% .

(d) Dla towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się, po udokumentowaniu pochodzenia, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie, stawkę celną w wysokości 55%.

1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.51.603) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2000 r.
2 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.51.603) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2000 r.
3 § 3 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.51.603) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2000 r.
4 § 3 ust. 2 pkt 7 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.51.603) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2000 r.
5 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.51.603) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2000 r.