Ustanowienie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.156.1825

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się kontyngenty ilościowe na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej, wymienionego w załączniku do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku.
Rozdysponowanie kontyngentów ilościowych, o których mowa w § 1, następuje według kolejności złożenia kompletnych wniosków.
Maksymalna ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie dla każdej pozycji towarowej określonej 9-cyfrowym kodem PCN, wynosi 2.500 ton.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY ILOŚCIOWE

PozycjaKOD PCNWYSZCZEGÓLNIENIEWielkość kontyngentu (w tonach)
27012701Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla:400.000
- Węgiel, nawet sproszkowany, ale

niescalony:

2701 11- - Antracyt:
2701 11 10 0- - - Posiadający limit substancji lotnych

(w suchej bazie pozbawionej substancji

mineralnych) nieprzekraczający 10%

(ECSC)

2701 11 90 0- - - Pozostały (ECSC)
2701 12- - Węgiel bitumiczny:
2701 12 10 0- - - Węgiel koksowy (ECSC)
2701 12 90 0- - - Pozostały (ECSC)100.000
2701 19 00 0- - Pozostały węgiel (ECSC)