Ustanowienie kontyngentów celnych na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.154.800

Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 19 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r. *

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kontyngenty ilościowe na wywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku.
Kontyngenty, o których mowa w § 1, nie dotyczą:
1)
towarów wywożonych z powrotem za granicę, które były przedmiotem przywozu na czas oznaczony, dokonanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1, 5 i 18 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434), zwanej dalej "ustawą",
2)
towarów wywożonych za granicę na czas oznaczony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1, 5 i 8 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH WYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY ILOŚCIOWE

Po-

zy-

cja

Kod PCNWyszczególnienieWielkość kontyn-

gentu

1234
41014101Surowe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), nawet odwłosione, również dwojone:
4101 10- Całe skóry i skórki bydlęce, o masie

jednej skóry nie przekraczającej 8 kg przy

suszeniu zwykłym, 10 kg, jeśli suchosolone

lub 14 kg, jeśli świeże, mokrosolone lub

inaczej zakonserwowane:

108 ton
4101 10 10 0- - Świeże lub mokrosolone
4101 10 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe skóry i skórki bydlęce świeże

lub mokrosolone:

4101 21 00 0- - Całe
4101 22 00 0- - Krupony i półkrupony
4101 29 00 0- - Pozostałe321 ton
4101 30- Pozostałe skóry i skórki bydlęce inaczej

zakonserwowane:

4101 30 10 0- - Suszone lub suchosolone
4101 30 90 0- - Pozostałe
4101 40 00 0- Skóry i skórki końskie lub innych zwierząt

jednokopytnych

1071 ton
41024102Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub z wełną, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagą 1(c) do niniejszego działu:
4102 10- Z wełną:
4102 10 10 0- - Jagnięce
4102 10 90 0- - Pozostałe
- Bez wełny:
4102 21 00 0- - Piklowane216 ton
4102 29 00 0- - Pozostałe
41034103Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1(b) lub 1(c) do niniejszego działu:
4103 10- Kozie i koźlęce:
4103 10 10 0- - Świeże, solone lub suszone
4103 10 90 0- - Pozostałe
4103 20 00 0- Z gadów
4103 90 00 0- Pozostałe
41044104Skóry bydlęce lub zwierząt jednokopytnych wyprawione, bez włosia, inne niż skóry z pozycji nr 4108 lub 4109:
4104 10- Całe skóry bydlęce wyprawione o

powierzchni jednej sztuki nie

przekraczającej 2,6 m2 (28 stóp

kwadratowych):

4104 10 30 0- - Pozostałe skóry wyprawione, ale nie

preparowane inaczej niż tylko garbowane

chromowo w stanie mokrym (wet blue)

642 tony
- - Pozostałe:
4104 10 91 0- - - Nie preparowane inaczej niż tylko

garbowane

- - - Inaczej preparowane:
4104 10 95 0- - - - Skóry chromowe
4104 10 99 0- - - - Pozostałe
- Pozostałe wyprawione skóry bydlęce i zwierząt jednokopytnych, garbowane lub dogarbowane, ale nie preparowane inaczej, nawet dwojone:
4104 21 00 0- - Skóry bydlęce wyprawione, wstępnie

garbowane garbnikami roślinnymi

4104 22- - Skóry bydlęce wyprawione, wstępnie

garbowane w inny sposób:

4104 22 10 0- - - Nie preparowane inaczej niż tylko

garbowane chromowo, w stanie mokrym

(wet blue)

4104 22 90 0- - - Pozostałe
4104 29 00 0- - Pozostałe
41074107Skóry wyprawione z pozostałych zwierząt, bez włosia, inne niż skóry z pozycji nr 4108 lub 4109:
4107 10- Świńskie:642 tony
4107 10 10 0- - Garbowane, ale nie preparowane inaczej
*Z dniem 31 sierpnia 1996 r. ustanawia się dodatkowe kontyngenty ilościowe na wywóz towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1996 r. (Dz.U.96.101.472).