Ustanowienie kontyngentów celnych na urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową dla potrzeb ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.152.756

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową dla potrzeb ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE

PozycjaKod PCNWyszczególnienieIlość
29142914Ketony i chitony, nawet z inną grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane pochodne:
- Ketony cykloalkanowe lub

cykloterpenowe bez innej

tlenowej grupy funkcyjnej:

2914 29 00 0- - Pozostałe
ex2914 29 00 0Cis-Werbenon40 kg
38083808Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):
3808 10- Środki owadobójcze

(insektycydy):

3808 10 10 0- - Na bazie perytroidów:
ex3808 10 10 0Talstar 100 EC2 t
3808 10 30 0- - Na bazie karbominianów
ex3808 10 30 0Marshal SuSCon 10 CG30 t
ex3808 10 30 0Marshal 250 EC5 t
ex3808 10 30 0Furadan 5GR5 t
3808 90- Pozostałe:
3808 90 90- - Pozostałe:
3808 90 90 9- - - Pozostałe:
ex3808 90 90 9Viltskydd10 t
38153815Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
- Katalizatory na nośniku:
3815 12 00 0- - Ze związkami metali

szlachetnych i z metalami

szlachetnymi jako substancjami

aktywnymi

ex3815 12 00 0Katalizator na nośniku ceramicznym (platyna, rod, pallad) do produkcji reaktorów katalitycznych dla silników100 000 szt.
70197019Włókna szklane (łącznie z watą szklaną) oraz wyroby z nich (np. przędza, tkaniny):
- Cienkie arkusze (woale), taśmy, maty, materace, płyty i podobne wyroby włókniowe:
7019 32 00 0- - Cienkie arkusze (woale)
ex7019 32 00 0Bibuła filtracyjna poliestrowo - szklana do odpylaczy stanowiskowych - odciągu dymów spawalniczych200 m2
7019 39- - Pozostałe:
7019 39 10 0- - - Pokryte papierem lub metalem
ex7019 39 10 0Tkanina do kompensatorów do elektrofiltrów (metalizowana na siatce z włókna szklanego, odporna na temperaturę 400°C)100 m2
84138413Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy:
- Pozostałe pompy; podnośniki do cieczy:
8413 81- - Pompy:
8413 81 90 0- - - Pozostałe
ex8413 81 90 0Pompy zatapialne do stosowania w oczyszczalniach ścieków1000 szt.
ex8413 81 90 0Pompa hermetyczna zapobiegająca wyciekom kwasu octowego lodowatego2 szt.
ex8413 81 90 0Pompy poziome do słabych kwasów o wydajności 156 m3/h i wysokości podnoszenia 40 m2 szt.
8413 82 00 0- - Podnośniki do cieczy
ex8413 82 00 0Podnośniki ślimakowe o średnicy od 900 mm do stosowania w oczyszczalniach ścieków50 szt.
84148414Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, z filtrami lub bez:
8414 80- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Sprężarki wyporowe

rotacyjne:

- - - - Wielowałowe:
8414 80 71 0- - - - - Sprężarki śrubowe
ex8414 80 71 0Sprężarki śrubowe do instalacji oczyszczania spalin, gazów wylotowych10 szt.
8414 80 90 0- - - Pozostałe
ex8414 80 90 0Dmuchawy o wydajności powyżej 15 tys. m3/dobę, do stosowania w oczyszczalniach ścieków150 szt.
ex8414 80 90 0Rotory do powierzchniowego napowietrzania ścieków50 szt.
8414 90- Części:
8414 90 90 0- - Pozostałe
ex8414 90 90 0Części urządzeń i instalacji do wgłębnego napowietrzania ścieków, jak: dyfuzory, filtrosy, dyski100 000 szt.
84218421Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:
- Wirówki, także suszarki

wirówkowe:

8421 19- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
8421 19 98 0- - - - Pozostałe
ex8421 19 98 0Wirówki do odwadniania osadów ściekowych o wydajności powyżej 1500 m3/dobę50 szt.
ex8421 19 98 0Wirówki sedymentacyjno-filtracyjne do odwadniania (osuszania) wzbogaconego węgla o uziarnieniu poniżej 1 mm2 szt.
- Urządzenia i aparatura do

filtrowania lub oczyszczania

cieczy:

8421 29- - Pozostałe:
8421 29 90 0- - - Pozostałe
ex8421 29 90 0Prasy filtracyjne do odwadniania osadów ściekowych i kratek100 szt.
ex8421 29 90 0Kraty stosowane w oczyszczalniach ścieków50 szt.
ex8421 29 90 0Kompletne urządzenia do oczyszczania ścieków metodami naturalnymi50 szt.
84248424Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice napełnione lub nienapełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:
- Pozostałe urządzenia:
8424 81- - Rolnicze lub ogrodnicze:
8424 81 10 0- - - Urządzenia nawadniające
ex8424 81 10 0Rampy deszczujące do szkółki kontenerowej15 szt.
84268426Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, także linomostowe; bramownice drogowe, wozy odraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi;
- Pozostałe urządzenia:
8426 91- - Przeznaczone do montowania na pojazdach drogowych:
8426 91 10 0- - - Hydrauliczne urządzenia

dźwigowe przeznaczone do

załadunku i rozładunku

pojazdu

ex8426 91 10 0Specjalistyczne żurawie stosowane do załadunku i rozładunku drewna250 szt.
84328432Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowania lub uprawy gleby, walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych:
8432 10- Pługi
8432 10 90 0- - Pozostałe
ex8432 10 90 0Pługi dwutalerzowe aktywne20 szt.
84368436Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, także kiełkowniki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu:
8436 80- Pozostałe urządzenia:
8436 80 10 0- - Urządzenia do leśnictwa
ex8436 80 10 0Kiełkowniki10 szt.
84378437Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym:
8437 10 00 0- Urządzenia do czyszczenia,

sortowania lub klasyfikowania

nasion, ziarna lub suszonych

warzyw strączkowych

ex8437 10 00 0Odskrzydlacze nasion10 szt.
84778477Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:
8477 80- Pozostałe maszyny:
8477 80 90 0- - Pozostałe
ex8477 80 90 0Linia produkcyjna do recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych1 szt.
84798479Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:
- Pozostałe maszyny i urządzenia

mechaniczne:

8479 82 00 0- - Maszyny do sporządzania

mieszanek, ugniatania,

zgniatania, kruszenia,

mielenia, klasyfikowania,

przesiewania, ujednorodniania,

emulsyfikowania lub mieszania

obrabianej substancji

ex8479 82 00 0Mieszadła zatapialne do stosowania w oczyszczalniach ścieków500 szt.
84818481Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie:
8481 80- Pozostała armatura:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Zasuwy:
8481 80 69 0- - - - - Pozostałe
ex8481 80 69 0Zasuwy i zastawki do stosowania w oczyszczalniach ścieków500 szt.
84838483Wały napędowe (także wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość, także przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, także wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także przeguby uniwersalne):
8483 40- Mechanizmy i przekładnie zębate,

z wyłączeniem kół zębatych, kół

łańcuchowych i innych elementów

układów przenoszenia napędu,

przedstawianych oddzielnie;

mechanizmy śrubowo-kulkowe;

skrzynie przekładniowe i inne

układy zmieniające prędkość,

także przemienniki momentu

obrotowego:

- - Pozostałe:
8483 40 98 0- - - Pozostałe
ex8483 40 98 0Przekładnie bezstopniowe do stosowania w oczyszczalniach ścieków50 szt.
85148514Elektryczne piece i suszarki przemysłowe lub laboratoryjne (także indukcyjne czy dielektryczne); inne urządzenia grzewcze przemysłowe lub laboratoryjne typu indukcyjnego lub dielektrycznego:
8514 10- Piece oporowe lub suszarki:
8514 10 90 0- - Pozostałe
ex8514 10 90 0Szafy wyłuszczarskie4 szt.
87018701Ciągniki (inne niż z pozycji 8709):
8701 90- Pozostałe:
- - Ciągniki rolnicze (oprócz

ciągników kierowanych przez

pieszego) i używane w

leśnictwie, kołowe:

- - - Nowe, o mocy silnika:
8701 90 31 0- - - - Powyżej 59 kW, ale nie

większej niż 75 kW

ex8701 90 31 0Ciągniki skider o mocy 59-75 kW używane w leśnictwie (ciągniki leśne przegubowe kołowe)130 szt.
8701 90 35 0- - - - Powyżej 75 kW, ale nie

większej niż 90 kW

ex8701 90 35 0Ciągniki skider o mocy 75 - 90 kW używane w leśnictwie (ciągniki leśne przegubowe kołowe)130 szt.
ex8701 90 35 0Ciągniki forwarder o mocy 75 - 90 kW używane w leśnictwie (ciągniki leśne, kołowe, przegubowe z żurawiem hydraulicznym)35 szt.
8701 90 39- - - - Powyżej 90 kW:
8701 90 39 1- - - - Powyżej 90 kW, ale nie

większej niż 120 kW

ex8701 90 39 1Ciągniki skidder o mocy 90 - 120 kW używane w leśnictwie (ciągniki leśne, przegubowe, kołowe)30 szt.
ex8701 90 39 1Ciągniki forwarder o mocy 90 - 120 kW używane w leśnictwie (ciągniki leśne, kołowe, przegubowe z żurawiem hydraulicznym)35 szt.
90269026Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami nr 9014, 9015, 9028 lub 9032:
9026 10- Do pomiaru lub kontroli

przepływu lub poziomu cieczy:

- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
9026 10 91 0- - - - Przepływomierze
ex9026 10 91 0Urządzenia do pomiaru lub kontroli poziomu lub przepływu cieczy50 szt.
9026 80- Pozostałe przyrządy lub aparaty:
- - Pozostałe:
9026 80 91 0- - - Elektroniczne
ex9026 80 91 0Mierniki prędkości gazów5 szt.
9026 80 99 0- - - Pozostałe
ex9026 80 99 0Automatyczne stacje meteorologiczne7 szt.
ex9026 80 99 0Zestawy do poboru prób płynów - ciecze i gazy70 szt.
90279027Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy:
9027 10- Analizatory gazu lub dymu:
9027 10 10 0- - Elektroniczne
ex9027 10 10 0Analizatory gazu lub dymu (w tym przenośne i przewoźne) do pomiaru emisji spalin, gazów odlotowych130 szt.
ex9027 10 10 0Dymomierze spalin (przenośne)60 szt.
ex9027 10 10 0Analizatory zanieczyszczeń powietrza pracujące w zakresach imisyjnych90 szt.
ex9027 10 10 0Telemetryczne systemy pomiarowe5 szt.
9027 20- Chromatografy i aparaty do

elektroforezy:

9027 20 10 0- - Chromatografy
ex9027 20 10 0Chromatografy gazowe20 szt.
ex9027 20 10 0Chromatografy cieczowe15 szt.
ex9027 20 10 0Chromatografy jonowe5 szt.
9027 20 90 0- - Aparaty do elektroforezy5 szt.
9027 30 00 0- Spektrofometry, spektrofotometry

oraz spektrografy stosowane w

zakresie optycznym (promienie

ultrafioletowe, widzialne,

podczerwone)

ex9027 30 00 0Spektrofotometry absorpcji atomowej15 szt.
ex9027 30 00 0Spektrofometry (rentgenowskie IR, ICP)25 szt.
ex9027 30 00 0Spektrofometry UV-VIS25 szt.
9027 80- Pozostałe przyrządy i aparaty:
- - Elektroniczne:
9027 80 18 0- - - Pozostałe
ex9027 80 18 0Analizatory całkowitego węgla organicznego (TOC)30 szt.
ex9027 80 18 0Mierniki chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD)25 szt.
ex9027 80 18 0Mierniki biologicznego zapotrzebowania tlenu (BOD)20 szt.
ex9027 80 18 0Systemy łączące spektrometrię masową z chromatografią8 szt.
ex9027 80 18 0Zestawy do pomiarów zanieczyszczeń w przepływie7 szt.
90319031Przyrządy, aparaty i urządzenia kontrolno-pomiarowe, nie wyszczególnione i nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu; projektory profilowe:
9031 80- Pozostałe przyrządy, aparaty i

urządzenia:

- - Pozostałe:
- - - Elektroniczne:
9031 80 39 0- - - - Pozostałe
ex9031 80 39 0Urządzenia do automatycznej analizy i poboru prób ścieków300 szt.
- - - Pozostałe:
9031 80 99 0- - - - Pozostałe
ex9031 80 99 0Zestawy do poboru prób gleby i odpadów30 szt.
ex9031 80 99 0Przyrządy i aparaty do wykrywania i pomiaru promieniowania niejonizującego10 szt.
1 § 1 zmieniony przez ust. 1 pkt 1 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1996 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.96.52.234).
2 Załącznik zmieniony przez ust. 1 pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1996 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.96.52.234).