Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.15.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 1993 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 31 grudnia 1993 r. ustanawia się:
1) kontyngenty ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla których ustala się preferencyjne stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
2) kontyngenty ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Węgier, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dla których ustala się preferencyjne stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
3) kontyngent wartościowy w wysokości 15 mln USD na przywóz towarów pochodzących z Republiki Węgier, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, dla których ustala się preferencyjne zerowe stawki celne, zwane dalej "kontyngentami celnymi".
§  2. Preferencyjne stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§  3. W zakresie uregulowanym w § 1 i 2 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 67, poz. 288, Nr 74, poz. 325 i 327, Nr 93, poz. 412 i Nr 121, poz. 529 oraz z 1992 r. Nr 6, poz. 26, Nr 15, poz. 58, Nr 17, poz. 71, Nr 75, poz. 370 i Nr 81, poz. 417).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1993 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI CELNYMI ILOŚCIOWYMI POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI CZESKIEJ I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

PozycjaKod CNNazwaStawka celna w ramach kontyngentuKontyngent t
12345
02070207Mięso i jadalne podroby z drobiu objętego pozycją nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:750 ton
0207 10- Drób nie cięty na kawałki, świeży lub

chłodzony:

- - Ptactwo gatunku Gallus domesticus:
0207 10 11- - - Oskubane i bez jelit, z głowami i

łapami, znane jako "kurczaki 83%"

27,0
0207 10 15- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

27,0
0207 10 19- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kurczaki 65%"

lub inaczej prezentowane

27,0
- - Indyki:
0207 10 31- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

27,0
0207 10 39- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "indyki 73%"

lub inaczej prezentowane

27,0
0207 10 90- - Perliczki27,0
- Drób nie cięty na kawałki, mrożony
0207 21- - Ptactwo gatunku Gallus domesticus:
0207 21 10- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

27,0
0207 21 90- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap i bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kurczaki 65%"

lub inaczej prezentowane

27,0
0207 22- - Indyki:
0207 22 10- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

27,0
0207 22 90- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap i bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "indyki 73%"

lub inaczej prezentowane

27,0
0207 23- - Kaczki, gęsi i perliczki:
0207 23 90- - - Perliczki27,0
- Drób w kawałkach i podroby (łącznie z

wątrobami), świeże lub chłodzone:

0207 39- - Pozostałe:
- - - Z ptactwa gatunku Gallus

domesticus:

- - - - Kawałki:
0207 39 11- - - - - Bez kości27,0
- - - - - Z kośćmi:
0207 39 13- - - - - - Połówki i ćwiartki27,0
0207 39 15- - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub

bez

27,0
0207 39 17- - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

27,0
0207 39 21- - - - - - Piersi i ich kawałki27,0
0207 39 23- - - - - - Nogi i ich kawałki27,0
0207 39 25- - - - - - Pozostałe27,0
0207 39 27- - - - Podroby, inne niż wątroby27,0
- - - Z indyków:
- - - - Kawałki:
0207 39 31- - - - - Bez kości27,0
- - - - - Z kośćmi:
0207 39 33- - - - - - Połówki albo ćwiartki27,0
0207 39 35- - - - - - Całe skrzydła z końcami lub

bez

27,0
0207 39 37- - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

27,0
0207 39 41- - - - - - Piersi i ich kawałki27,0
- - - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 39 43- - - - - - - Uda i ich części27,0
0207 39 45- - - - - - - Pozostałe27,0
0207 39 47- - - - - - Pozostałe27,0
0207 39 51- - - - Podroby, inne niż wątroby27,0
- - - Z kaczek, gęsi i perliczek:
- - - - Kawałki:
- - - - - Z kośćmi:
- - - - - - Połówki i ćwiartki:
0207 39 63- - - - - - - Z perliczek27,0
0207 39 83- - - - - - Pozostałe27,0
0207 39 85- - - - Podroby inne niż wątroby27,0
0207 39 90- - - Wątroby drobiowe inne niż

otłuszczone wątroby gęsie i kacze

27,0
- Drób w kawałkach i podroby inne niż

wątroby, mrożone:

0207 41- - Z ptactwa z gatunku Gallus

domesticus:

- - Kawałki:
0207 41 10- - - - Bez kości27,0
- - - - Z kośćmi:
0207 41 11- - - - - Połówki i ćwiartki27,0
0207 41 21- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub

bez

27,0
0207 41 31- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry, końce

skrzydeł

27,0
0207 41 41- - - - - Piersi i ich części27,0
0207 41 51- - - - - Nogi i ich części27,0
0207 41 71- - - - - Pozostałe27,0
0207 41 90- - - Podroby inne niż wątroby27,0
0207 42- - Z indyków:
- - - Kawałki:
0207 42 10- - - - Bez kości27,0
- - - - Z kośćmi:
0207 42 11- - - - - Połówki i ćwiartki27,0
0207 42 21- - - - - Cała skrzydła, z końcami lub

bez

27,0
0207 42 31- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

27,0
0207 42 41- - - - - Piersi i ich części27,0
- - - - - Nogi i ich części:
0207 42 51- - - - - - Uda i ich części27,0
0207 42 59- - - - - - Pozostałe27,0
0207 42 71- - - - - Pozostałe27,0
0207 42 90- - - Podroby inne niż wątroby27,0
02100210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone i wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów:200 ton
- Mięso wieprzowe:
0210 11- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z

kośćmi:

- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
0210 11 11- - - - - Szynki i ich kawałki31,5
0210 11 19- - - - - Łopatki i ich kawałki31,5
- - - - Suszone lub wędzone:
0210 11 31- - - - - Szynki i ich kawałki31,5
0210 11 39- - - - - Łopatki i ich kawałki31,5
0210 11 90- - - Pozostałe31,5
0210 12- - Boczek przerastały i jego kawałki:
- - - Ze świń domowych:
0210 12 11- - - - Solony lub w solance31,5
0210 12 19- - - - Suszony lub wędzony31,5
0210 12 90- - - Pozostały31,5
0210 19- - Pozostałe:31,5
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
0210 19 10- - - - - Bok bekonowy lub szpencer31,5
0210 19 20- - - - - Bok trzyćwierciowy lub środki31,5
0210 19 30- - - - - Przodki i ich części31,5
0210 19 40- - - - - Schaby i ich kawałki31,5
- - - - - Pozostałe:
0210 19 51- - - - - - Bez kości31,5
0210 19 59- - - - - - Pozostałe31,5
- - - - Suszone lub wędzone:
0210 19 60- - - - - Przodki i ich części31,5
0210 19 70- - - - - Schaby i ich kawałki31,5
- - - - - Pozostałe:
0210 19 81- - - - - - Bez kości31,5
0210 19 89- - - - - - Pozostałe31,5
0210 19 90- - - Pozostałe31,5
0210 20- Mięso wołowe:
0210 20 10- - Z kośćmi31,5
0210 20 90- - Bez kości31,5
0210 90- Inne, łącznie z jadalnymi mączkami i

grysikami z mięsa lub podrobów:

- - Mięso:
0210 90 10- - - Mięso końskie solone, w solance lub

suszone

31,5
- - - Baranie i kozie:
0210 90 11- - - - Z kośćmi31,5
0210 90 19- - - - Bez kości31,5
0210 90 20- - - Pozostałe31,5
- - Podroby:
- - - Wieprzowe:
0210 90 31- - - - Wątroby31,5
0210 90 39- - - - Pozostałe31,5
- - - Wołowe:
0210 90 41- - - - Gruba przepona i cienka przepona31,5
0210 90 49- - - - Pozostałe31,5
0210 90 60- - - Baranie i kozie31,5
- - - Pozostałe:
- - - - Wątroby drobiowe:
0210 90 71- - - - - Otłuszczone wątroby gęsi i

kaczek, solone lub w solance

31,5
0210 90 79- - - - - Pozostałe31,5
0210 90 80- - - - Pozostałe31,5
0210 90 90- - Jadalne mączki i grysiki z mięsa lub

podrobów

31,5
03010301Ryby żywe:9,0
- Inne ryby żywe:
0301 93 00- - Karp(a)300 ton
04050405 00Masło oraz inne tłuszcze i oleje otrzymywane z mleka:2000 ton
0405 00 10- O zawartości tłuszczu nie

przewyższającej 85% masy

36,0
0405 00 90- Pozostałe36,0
04060406Sery i twarogi:200 ton
0406 10- Ser niedojrzewający (łącznie z serem

serwatkowym) niefermentowany, i twaróg:

0406 10 10- - O zawartości tłuszczu nie

przeywyższającej 40%

31,5
0406 10 90- - Pozostałe31,5
0406 20- Ser tarty lub proszkowany, wszystkich

rodzajów:

0406 20 10- - Ser ziołowy Glarus (znany jako

Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego

mleka i zmieszany z drobno zmielonymi

ziołami

31,5
0406 20 90- - Pozostały31,5
0406 30- - Ser dojrzewający, nie tarty lub nie

proszkowany:

0406 30 10- - Do produkcji którego nie użyto innych

serów, jak Emmentaler Gruyere i

Appenzell i który może zawierać jako

dodatek ziołowy ser Glarus (znany

jako Schabziger); przygotowany do

sprzedaży detalicznej, o zawartości

tłuszczu nie przewyższającej 56%

suchej masy

31,5
- - Pozostały:
- - - O zawartości masy tłuszczu nie

przewyższającej 36% i o zawartości

tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31- - - - Nie przewyższającej 48%31,5
0406 30 39- - - - Przewyższającej 48%31,5
0406 30 90- - - O zawartości tłuszczu

przewyższającej 36% masy

31,5
0406 40 00- Ser z przerostami pleśni31,5
0406 90- Inne sery:
0406 90 11- - Do dojrzewania31,5
- - Pozostałe:
0406 90 13- - - Emmentaler31,5
0406 90 15- - - Gruyere, Sbrinz31,5
0406 90 17- - - Bergkäse, Appenzell, Fromage

fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i

Tevte de Moine

31,5
0406 90 19- - - Ser ziołowy Glarus (znany jako

Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z

drobno zmielonymi ziołami

31,5
0406 90 21- - - Cheddar31,5
0406 90 23- - - Edam31,5
0406 90 25- - - Tilsit31,5
0406 90 27- - - Butterkase31,5
0406 90 29- - - Kashkaval31,5
- - - Feta:
0406 90 31- - - - Z mleka owiec albo mleka bawołów

w pojemnikach zawierających

solankę albo w butelkach z owczej

lub koziej skóry

31,5
0406 90 33- - - - Pozostałe31,5
0406 90 35- - - Kefalo-Tyri31,5
0406 90 37- - - Finlandia31,5
0406 90 39- - - Jarlsberg31,5
- - - Pozostałe:
0406 90 50- - - - Ser z mleka owiec albo mleka

bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w

butelkach z owczej lub koziej

skóry

31,5
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości masy tłuszczu nie

przewyższającej 40% i o

zawartości masy wody obliczanej

dla substancji beztłuszczowej:

- - - - - - Nie przewyższającej 47%
0406 90 61- - - - - - - Grana Padano, Permigiano

Reggiano

31,5
0406 90 63- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino31,5
0406 90 69- - - - - - - Pozostałe31,5
- - - - - - Powyżej 47%, ale nie

przewyższającej 72%:

0406 90 71- - - - - - - Ser niedojrzewający,

fermentowany

31,5
0406 90 73- - - - - - - Provolone31,5
0406 90 75- - - - - - - Asiago, Caciocavallo,

Montasio, Ragusano

31,5
0406 90 77- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina,

Fynbo, Gouda, Havarti,

Maribo, Samsoe

31,5
0406 90 79- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem,

Saint-Nectaire, Saint-

Paulin, Taleggio

31,5
0406 90 81- - - - - - - Cantal, Cheshire,

Wensleydale, Lancashire,

Double Gloucester, Blarney,

Colby, Monterey

31,5
0406 90 83- - - - - - - Riccotta, solony31,5
0406 90 85- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri31,5
0406 90 89- - - - - - - Pozostałe31,5
- - - - - - Przewyższającej 72%:
0406 90 91- - - - - - - Ser niedojrzewający,

fermentowany

31,5
0406 90 93- - - - - - - Pozostałe31,5
- - - - - Pozostałe:
0406 90 97- - - - - - Ser niedojrzewający,

fermentowany

31,5
0406 90 99- - - - - - Pozostałe31,5
04070407 00Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:22,53000 ton
- Drobiu:
0407 00 30- - Pozostałe
08090809Morele, wiśnie, brzoskwinie (łącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:22,5
0809 10 00- Morele5000 ton
0809 30 00- Brzoskwinie łącznie z nektarynami22,55000 ton
12061206 00Nasiona słonecznika, nawet łamane5000 ton
1206 00 10- Siewne13,5
1206 00 90- Pozostałe13,5
16011601 00Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:250 ton
1601 00 10- Z wątroby31,5
- Pozostałe:
1601 00 91- - Kiełbasy, suche lub do okładania, nie

gotowane

31,5
1601 00 99- - Pozostałe31,5
16021602Inne przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:200 ton
1602 10 00- Przetwory homogenizowane36,0
1602 20- Z wątroby dowolnych zwierząt:
1602 20 10- - Z wątroby gęsiej lub kaczej36,0
1602 20 90- - Pozostałe36,0
- Z drobiu objętego pozycją nr 0105:
1602 31- - Z indyków:
- - - Zawierające 57% masy lub więcej

mięsa lub podrobów:

1602 31 11- - - - Zawierające wyłącznie nie

gotowane mięso indycze

36,0
1602 31 19- - - - Pozostałe36,0
1602 31 30- - - Zawierające 25% lub więcej, ale

mniej niż 57% masy mięsa lub

podrobów

36,0
1602 31 90- - - Pozostałe36,0
1602 39- - Pozostałe:
- - - Zawierające 57% masy lub więcej

mięsa lub podrobów:

1602 39 11- - - - Nie gotowane36,0
1602 39 19- - - - Pozostałe36,0
1602 39 30- - - Zawierające 25% lub więcej, ale

mniej niż 57% masy mięsa drobiowego

lub podrobów

36,0
1602 39 90- - - Pozostałe36,0
- Z wieprzowiny:
1602 41- - Szynki i części z nich:
1602 41 10- - - Ze świń domowych36,0
1602 41 90- - - Pozostałe:36,0
1602 42- - Łopatki i części z nich:
1602 42 10- - - Ze świń domowych36,0
1602 42 90- - - Pozostałe36,0
1602 49- - Pozostałe łącznie z mieszankami:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Zawierające 80% masy lub więcej

mięsa lub dowolnego rodzaju

podrobów, włącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11- - - - - Schaby z obojczyków i ich

części łącznie z mieszankami

schabów i szynek

36,0
1602 49 13- - - - - Obojczyki i ich części łącznie

z mieszankami obojczyków i

łopatek

36,0
1602 49 15- - - - - Pozostałe mieszanki zawierające

szynki (nogi), łopatki, schaby

lub obojczyki oraz części z

nich

36,0
1602 49 19- - - - - Pozostałe36,0
1602 49 30- - - - Zawierające 40% lub więcej, ale

mniej niż 80% masy mięsa lub

dowolnego rodzaju podrobów

łącznie z tłuszczami dowolnego

rodzaju i pochodzenia

36,0
1602 49 50- - - - Zawierające mniej niż 40% masy

mięsa lub dowolnego rodzaju

podrobów łącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia

36,0
1602 49 90- - - Pozostałe36,0
1602 50- Z wołowiny:
1602 50 10- - Nie gotowane; mieszanki gotowanego

mięsa lub podrobów z nie gotowanym

mięsem lub podrobami

36,0
1602 50 90- - Pozostałe36,0
1602 90- Pozostałe łącznie z przetworami z krwi

dowolnych zwierząt:

1602 90 10- - Przetwory z krwi dowolnych zwierząt36,0
- - Pozostałe:
1602 90 31- - - Z dziczyzny lub z królików36,0
- - - Pozostałe:
1602 90 51- - - - Zawierającej mięso lub podroby ze

świń domowych

36,0
- - - - Pozostałe:
- - - - - Zawierającej mięso wołowe lub

podroby:

1602 90 61- - - - - - Nie gotowane; mieszanki

gotowanego mięsa lub podrobów

z nie gotowanym mięsem lub

podrobami

36,0
1602 90 69- - - - - - Pozostałe36,0
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Z baraniny lub koziny:
1602 90 71- - - - - - - Nie gotowane; mieszanki

gotowanego mięsa lub

podrobów z nie gotowanym

mięsem lub podrobami

36,0
1602 90 79- - - - - - - Pozostałe36,0
1602 90 99- - - - - - Pozostałe36,0
20072007Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej:1000 ton
2007 10- Przetwory homogenizowane:
2007 10 10- - O zawartości cukru przewyższającej

13% masy

31,5
2007 10 90- - Pozostałe31,5
- Pozostałe:
2007 91- - Owoce cytrusowe:
2007 91 10- - - O zawartości cukru przewyższającej

30% masy

31,5
2007 91 30- - - O zawartości cukru przewyższającej

13% ale nie przewyższającej 30%

masy

31,5
2007 91 90- - - Pozostałe31,5
2007 99- - Pozostałe:31,5
- - - O zawartości cukru przewyższającej

30% masy:

31,5
2007 99 10- - - - Przecier i pasta ze śliwek w

bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto przewyższającej

100 kg, do przetwórstwa

przemysłowego

2007 99 20- - - - Przecier i pasta z kasztanów31,5
- - - - Pozostałe:
2007 99 31- - - - - Z wiśni31,5
2007 99 33- - - - - Z truskawek31,5
2007 99 35- - - - - Z malin31,5
2007 99 39- - - - - Pozostałe31,5
- - - O zawartości cukru przewyższającej

13% masy, ale nie przewyższającej

30%:

2007 99 51- - - - Przecier i pasta z kasztanów31,5
2007 99 59- - - - Pozostałe31,5
2007 99 90- - - Pozostałe31,5
22032203 00Piwo otrzymywane ze słodu:50.000 hl
2203 00 10- W pojemnikach zawierających więcej niż

10 litrów

27,0
2203 00 90- W pojemnikach zawierających nie więcej

niż 10 litrów

27,0
22042204Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż objęty pozycją nr 2009:6000 hl
- Inne wina; moszcz winogronowy z

fermentacją nie rozpoczętą lub

zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21- - W pojemnikach zawierających 2 litry

lub mniej:

2204 21 10- - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10

w butelkach z korkami "grzybkowymi"

i przytrzymywanymi przewiązkami lub

zapięciami; wina dostarczane

inaczej, pozostające dzięki

obecności dwutlenku węgla w

roztworze pod nadciśnieniem nie

mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w

temperaturze 20oC

27,0

min. 45 USD/hl

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu nie przewyższającej 13%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w

określonych rejonach:

2204 21 21- - - - - - Białe27,0
min. 27 USD/hl
2204 21 23- - - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 21 25- - - - - - Białe27,0
min. 27 USD/hl
2204 21 29- - - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 13% obj. ale nie

przewyższającej 15% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w

określonych regionach:

2204 21 31- - - - - - Białe27,0
min. 27 USD/hl
2204 21 33- - - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 21 35- - - - - - Białe27,0
min. 27 USD/hl
2204 21 39- - - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 15% obj., ale

nie przewyższającej 18% obj.:

2204 21 41- - - - - Porto, Madera, Sherry, Tokaj

(Aszu i Szamorodni) i muszkatel

Setubal

27,0

min. 27 USD/hl

2204 21 49- - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18% obj., ale

nie przekraczającej 22% obj.:

2204 21 51- - - - - Porto, Madera, Sherry, Tokaj

(Aszu i Szamorodni) i muszkatel

Setubal

27,0

min. 27 USD/hl

2204 21 59- - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD/hl
2204 21 90- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

67,5
min. 22,5 USD/hl
+2,25 USD %/hl
2204 29- - Pozostałe:
2204 29 10- - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10

w butelkach z korkami "grzybkami"

utrzymywanymi na miejscu

przewiązkami lub zapięciami; wina

dostarczone inaczej, pozostające w

wyniku obecności dwutlenku węgla w

roztworze pod nadciśnieniem nie

mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w

temperaturze 20oC

22,5

min. 45 USD/hl

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu nie przewyższającej 13%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w

określonych regionach:

2204 29 21- - - - - - Białe22,5
min. 13,5 USD/hl
2204 29 23- - - - - - Pozostałe22,5
min. 13,5 USD/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 29 25- - - - - - Białe22,5
min. 13,5 USD/hl
2204 29 29- - - - - - Pozostałe22,5
min. 13,5 USD/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 13% obj., ale

nie przewyższającej 15% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w

określonych regionach:

2204 29 31- - - - - - Białe22,5
min. 18 USD/hl
2204 29 33- - - - - - Pozostałe22,5
min. 18 USD/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 29 35- - - - - - Białe22,5
min. 18 USD/hl
2204 29 39- - - - - - Pozostałe22,5
min. 18 USD/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 15% obj., ale

nie przewyższającej 18% obj.:

2204 29 41- - - - - Porto, Madera, Sherry i

muszkatel Setubal

22,5

min. 22,5 USD/hl

2204 29 45- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)22,5
min. 22,5 USD/hl
2204 29 49- - - - - Pozostałe22,5
min. 22,5 USD/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18% obj., ale

nie przewyższającej 22% obj.:

2204 29 51- - - - - Porto, Madera, Sherry i

muszkatel Setubal

22,5

min. 22,5 USD/hl

2204 29 55- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)22,5
min. 22,5 USD/hl
2204 29 59- - - - - Pozostałe27,0
min. 22,5 USD/hl
2204 29 90- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 20% obj.

67,5
min. 18 USD/hl
+1,8 USD %/hl
2204 30- Inny moszcz winogronowy:
2204 30 10- - W trakcie fermentacji lub z

fermentacją zatrzymaną inaczej niż

przez dodanie alkoholu

40,5
- - Pozostałe:
2204 30 91- - - O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej

w 20oC i o rzeczywistej

objętościowej mocy alkoholu nie

przewyższającej 1% obj.

58,5
2204 30 99- - - Pozostałe58,5
22082208Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki,likiery i inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów:500 hl
2208 10- Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju

używanych do produkcji napojów:

2208 10 10- - - Aromatyczne napoje wytrawne o

objętościowej mocy alkoholu od 44,2

do 49,2% obj., zawierające od 1,5

do 6% masy goryczki, przypraw i

różnych składników oraz 4 do 10%

cukru, w pojemnikach zawierających

0,5 litra lub mniej

49,5

+2,7 USD %/hl

2208 10 90- - Pozostałe49,5
+ 2,7 USD %/hl
2208 20- Napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub wytłoków

z winogron:

2208 20 10- - W pojemnikach zawierających 2 litry

lub mniej

67,5
min. 22,5 USD/hl
+2,25 USD %/hl
2208 20 90- - W pojemnikach zawierających więcej

niż 2 litry

67,5
min. 18 USD/hl
+1,8 USD %/hl
2208 30- Whisky:
- - Whisky burbońskie w pojemnikach

zawierających:

2208 30 11- - - 2 litry lub mniej76,5
min. 22,5 USD/hl
+ 2,25 USD %/hl
2208 30 19- - - Więcej niż 2 litry76,5
min. 18 USD/hl
+1,8 USD %/hl
- - Pozostałe w pojemnikach

zawierających:

2208 30 91- - - 2 litry lub mniej76,5
min. 22,5 USD/hl
+ 2,25 USD %/hl
2208 30 99- - - Więcej niż 2 litry76,5
min. 18 USD/hl
+1,8 USD %/hl
2208 40- Rumy:
2208 40 10- - W pojemnikach zawierających 2 litry

lub mniej

72,0
min. 13,5 USD/hl
+1,35 USD %/hl
2208 40 90- - W pojemnikach zawierających więcej

niż 2 litry

72,0
min. 9 USD/hl
+0,9 USD %/hl
2208 50- Giny i gin Geneva:
- - Gin w pojemnikach zawierających:
2208 50 11- - - 2 litry lub mniej76,5
min. 13,5 USD/hl
+1,35 USD %/hl
2208 50 19- - - Więcej niż 2 litry76,5
min. 9 USD/hl
+0,9 USD %/hl
- - Gin Geneva w pojemnikach

zawierających:

2208 50 91- - - 2 litry lub mniej76,5
min. 13,5 USD/hl
+1,35 USD %/hl
2208 50 99- - - Więcej niż 2 litry76,5
min. 9 USD/hl
+0,9 USD %/hl
2208 90- Inne:
- - Arak, w pojemnikach zawierających:
2208 90 11- - - 2 litry lub mniej94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 19- - - Więcej niż 2 litry94,5
+2,7 USD %/hl
- - Wódka o objętościowej mocy alkoholu

wynoszącej 45,4% obj. lub mniej oraz

napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe

lub wiśniowe (z wyłączeniem

likierów), w pojemnikach

zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
2208 90 31- - - - Wódka94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 33- - - - Napoje alkoholowe śliwkowe,

gruszkowe i wiśniowe (z

wyłączeniem likierów)

94,5

+2,7 USD %/hl

2208 90 39- - - Więcej niż 2 litry (2)94,5
+2,7 USD %/hl
- - Pozostałe wódki, likiery i inne

napoje alkoholowe, w pojemnikach

zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
- - - - Wódki (z wyłączeniem likierów):
2208 90 51- - - - - Destylowane z owoców94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 53- - - - - Pozostałe94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 55- - - - Likiery94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 59- - - - Pozostałe napoje alkoholowe94,5
+2,7 USD %/hl
- - - Więcej niż 2 litry:
- - - - Wódki (z wyłączeniem likierów):
2208 90 71- - - - - Destylowane z owoców94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 73- - - - - Pozostałe94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 79- - - - Likiery i inne napoje alkoholowe94,5
+2,7 USD %/hl
- - Alkohol etylowy nieskażony o

objętościowej mocy alkoholu mniejszej

niż 80% obj., w pojemnikach

zawierających:

2208 90 91- - - 2 litry lub mniej94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 99- - - Więcej niż 2 litry94,5
+2,7 USD %/hl

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI CELNYMI ILOŚCIOWYMI POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI WĘGIER

PozycjaKod CNNazwaStawka celna w ramach kontyngentuKontyngent t
12345
01030103Trzoda chlewna:4000 ton
- Pozostałe:
0103 92- - Ważące 50 kg lub więcej:
- - - Gatunki domowe:
0103 92 11- - - - Maciory mające prosiaki co

najmniej raz, a ważące nie mniej

niż 160 kg

31,5
0103 92 19- - - - Pozostałe31,5
0103 92 90- - - Pozostałe31,5
0105O105Żywy drób domowy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:
- Pozostałe:
0105 91 00- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus18,0500 ton
02030203Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:3500 ton
- Świeże lub chłodzone:
0203 11- - Tusze i półtusze:
0203 11 10- - - Ze świń domowych27,0
0203 11 90- - - Pozostałe27,0
0203 12- - Szynki, łopatki i ich części z

kośćmi:

- - - Ze świń domowych:
0203 12 11- - - - Szynki i ich części27,0
0203 12 19- - - - Łopatki i ich części27,0
0203 12 90- - - Pozostałe27,0
0203 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 19 11- - - - Przodki i ich części27,0
0203 19 13- - - - Schaby i ich części, z kośćmi27,0
0203 19 15- - - - - Boczek przerastały i jego

części

27,0
- - - - Pozostałe:
0203 19 55- - - - - Bez kości27,0
0203 19 59- - - - - Pozostałe27,0
0203 19 90- - - Pozostałe27,0
- Mrożone:
0203 21- - Tusze i półtusze:
0203 21 10- - - Ze świń domowych27,0
0203 21 90- - - Pozostałe27,0
0203 22- - Szynki, łopatki i ich części z

kośćmi:

- - - Ze świń domowych:
0203 22 11- - - - Szynki i ich części27,0
0203 22 19- - - - Łopatki i ich części27,0
0203 22 90- - - Pozostałe27,0
0203 29- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 29 11- - - - Przodki i ich części27,0
0203 29 13- - - - Schaby i ich części, z kośćmi27,0
0203 29 15- - - - Boczek poprzerastany i jego

części

27,0
- - - - Pozostałe:
0203 29 55- - - - - Bez kości27,0
0203 29 59- - - - - Pozostałe27,0
0203 29 90- - - Pozostałe27,0
02070207Mięso i jadalne podroby z drobiu objętego pozycją nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:2000 ton
0207 10- Drób nie cięty na kawałki, świeży lub

chłodzony:

- - Ptactwo gatunku Gallus domesticus:
0207 10 11- - - Oskubane i bez jelit, z głowami i

łapami, znane jako "kurczaki 83%"

27,0
0207 10 15- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

27,0
0207 10 19- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kurczaki 65%"

lub inaczej prezentowane

27,0
- - Indyki:
0207 10 31- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

27,0
0207 10 39- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "indyki 73%"

lub inaczej prezentowane

27,0
- Drób nie cięty na kawałki, mrożony:
0207 21- - Ptactwo gatunku Gallus domesticus:
0207 21 10- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

27,0
0207 21 90- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap i bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kurczaki 65%"

lub inaczej prezentowane

27,0
0207 22- - Indyki:
0207 22 10- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

27,0
0207 22 90- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap i bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "indyki 73%"

lub inaczej prezentowane

27,0
- Drób w kawałkach i podroby (łącznie z

wątrobami), świeże lub chłodzone:

0207 39- - Pozostałe:
- - - Z ptactwa gatunku Gallus

domesticus:

- - - - Kawałki:
0207 39 11- - - - - Bez kości27,0
- - - - - Z kośćmi:
0207 39 13- - - - - - Połówki i ćwiartki27,0
0207 39 15- - - - - - Całe skrzydła, z końcami lub

bez

27,0
0207 39 17- - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

27,0
0207 39 21- - - - - - Piersi i ich kawałki27,0
0207 39 23- - - - - - Nogi i ich kawałki27,0
0207 39 25- - - - - - Pozostałe27,0
0207 39 27- - - - Podroby, inne niż wątroby27,0
- - - Z indyków:
- - - - Kawałki:
0207 39 31- - - - - Bez kości27,0
- - - - - Z kośćmi:
0207 39 33- - - - - - Połówki albo ćwiartki27,0
0207 39 35- - - - - - Całe skrzydła z końcami lub

bez

27,0
0207 39 37- - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

27,0
0207 39 41- - - - - - Piersi i ich kawałki27,0
- - - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 39 43- - - - - - - Uda i ich części27,0
0207 39 45- - - - - - - Pozostałe27,0
0207 39 47- - - - - - Pozostałe27,0
0207 39 51- - - - Podroby, inne niż wątroby27,0
- Drób w kawałkach i podroby inne niż

wątroby, mrożone:

0207 41- - Z ptactwa z gatunku Gallus

domesticus:

- - - Kawałki:
0207 41 10- - - - Bez kości27,0
- - - - Z kośćmi:
0207 41 11- - - - - Połówki i ćwiartki27,0
0207 41 21- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub

bez

27,0
0207 41 31- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

27,0
0207 41 41- - - - - Piersi i ich części27,0
0207 41 51- - - - - Nogi i ich części27,0
0207 41 71- - - - - Pozostałe27,0
0207 41 90- - - Podroby inne niż wątroby27,0
0207 42- - Z indyków:27,0
- - - Kawałki:
0207 42 10- - - - Bez kości27,0
- - - - Z kośćmi:
0207 42 11- - - - - Połówki i ćwiartki27,0
0207 42 21- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub

bez

27,0
0207 42 31- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

łącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

27,0
0207 42 41- - - - - Piersi i ich części27,0
- - - - - Nogi i ich części:
0207 42 51- - - - - - Uda i ich części27,0
0207 42 59- - - - - - Pozostałe27,0
0207 42 71- - - - - Pozostałe27,0
0207 42 90- - - Podroby inne niż wątroby27,0
03010301Ryby żywe:
- Inne ryby żywe:
0301 93 00- - Karp(a)9,0400 ton
04020402Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:500 ton
0402 10- W proszku, granulkach lub w innej

stałej postaci, o zawartości tłuszczu

nie przewyższającej 1,5% masy:

- - Nie zawierające dodatku cukru lub

innego środka słodzącego:

0402 10 11- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

27,0
0402 10 19- - - Pozostałe27,0
- - Pozostałe:
0402 10 91- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie przeyższającej

2,5 kg

27,0
0402 10 99- - - Pozostałe27,0
- W proszku, granulkach lub innej stałej

postaci o zawartości tłuszczu powyżej

1,5% masy:

0402 21- - Nie zawierające dodatku cukru lub

innego środka słodzonego:

- - - O zawartości tłuszczu nie

przewyższającej 27% masy:

0402 21 11- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg(a)

36,0
- - - - Pozostałe:
0402 21 17- - - - - O zawartości tłuszczu nie

przewyższającej 11% masy(a)

36,0
0402 21 19- - - - - O zawartości tłuszczu powyżej

11%, ale nie przewyższającej

27% masy(a)

36,0
- - - O zawartości tłuszczu

przewyższającej 27% masy:

0402 21 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg(a)

36,0
0402 21 99- - - - Pozostałe(a)36,0
0402 29- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu nie

przewyższającej 27% masy:

0402 29 11- - - - Mleko specjalne dla niemowląt, w

hermetycznie zamkniętych

pojemnikach, o zawartości netto

nie przewyższającej 500 g i o

zawartości tłuszczu powyżej 10%

masy

9,0
- - - - Pozostałe:
0402 29 15- - - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

9,0
0402 29 19- - - - - Pozostałe9,0
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 27%

masy:

0402 29 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

9,0
0402 29 99- - - - Pozostałe9,0
- Pozostałe:
0402 91- - Nie zawierające dodatku cukru lub

innego środka słodzącego:

- - - O zawartości tłuszczu nie

przewyższającej 8% masy:

0402 91 11- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

36,0
0402 91 19- - - - Pozostałe36,0
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 8%,

ale nie przewyższającej 10% masy:

0402 91 31- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

36,0
0402 91 39- - - - Pozostałe36,0
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 10%,

ale nie przewyższającej 45% masy:

0402 91 51- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

36,0
0402 91 59- - - - Pozostałe36,0
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 45%

masy:

0402 91 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

36,0
0402 91 99- - - - Pozostałe36,0
0402 99- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu nie

przewyższającej 9,5%, masy:

0402 99 11- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

36,0
0402 99 19- - - - Pozostałe36,0
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 9,5%,

ale nie przewyższającej 45% masy:

0402 99 31- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

36,0
0402 99 39- - - - Pozostałe36,0
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 45%

masy:

0402 99 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

36,0
0402 99 99- - - - Pozostałe36,0
04050405 00Masło oraz inne tłuszcze i oleje otrzymywane z mleka:100 ton
0405 00 10- O zawartości tłuszczu nie

przewyższającej 85% masy

36,0
0405 00 90- Pozostałe36,0
04060406Sery i twarogi:100 ton
0406 10- Ser niedojrzewający (łącznie z serem

serwatkowym) niefermentowany, i twaróg:

0406 10 10- - O zawartości tłuszczu nie

przewyższającej 40%

31,5
0406 10 90- - Pozostałe31,5
0406 20- - Ser tarty lub proszkowany, wszystkich

rodzajów:

0406 20 10- - Ser ziołowy Glarus (znany jako

Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego

mleka i zmieszany z drobno zmielonymi

ziołami

31,5
0406 20 90- - Pozostały31,5
0406 30- Ser dojrzewający, nie tarty lub nie

proszkowany:

0406 30 10- - Do produkcji którego nie użyto innych

serów, jak Emmentaler, Gruyere i

Appenzell i który może zawierać jako

dodatek ziołowy ser Glarus (znany

jako Schabziger); przygotowany do

sprzedaży detalicznej, o zawartości

tłuszczu nie przewyższającej 56%

suchej masy

31,5
- - Pozostały:
- - - O zawartości masy tłuszczu nie

przewyższającej 36% i o zawartości

tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31- - - - Nie przewyższającej 48%31,5
0406 30 39- - - - Przewyższającej 48%31,5
0406 30 90- - - O zawartości tłuszczu

przewyższającej 36% masy

31,5
0406 40 00- Ser z przerostami pleśni31,5
0406 90- Inne sery:
0406 90 11- - Do dojrzewania31,5
- - Pozostałe:
0406 90 13- - - Emmentaler31,5
0406 90 15- - - Gruyere, Sbrinz31,5
0406 90 17- - - Bergkäse, Appenzell, Fromage

fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i

Tevte de Moine

31,5
0406 90 19- - - Ser ziołowy Glarus (znany jako

Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z

drobno zmielonymi ziołami

31,5
0406 90 21- - - Cheddar31,5
0406 90 23- - - Edam31,5
0406 90 25- - - Tilsit31,5
0406 90 27- - - Butterkase31,5
0406 90 29- - - Kashkaval31,5
- - - Feta:
0406 90 31- - - - Z mleka owiec albo z mleka

bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w

butelkach z owczej lub koziej

skóry

31,5
0406 90 33- - - - Pozostałe31,5
0406 90 35- - - Kefalo-Tyri31,5
0406 90 37- - - Finlandia31,5
0406 90 39- - - Jarlsberg31,5
- - - Pozostałe:
0406 90 50- - - - Ser z mleka owiec albo mleka

bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w

butelkach z owczej lub koziej

skóry

31,5
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości masy tłuszczu nie

przewyższającej 40% i o

zawartości masy wody obliczanej

dla substancji beztłuszczowej:

- - - - - - Nie przewyższającej 47%:
0406 90 61- - - - - - - Grana Padano, Permigiano

Reggiano

31,5
0406 90 63- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino31,5
0406 90 69- - - - - - - Pozostałe31,5
- - - - - - Powyżej 47%, ale nie

przewyższającej 72%:

0406 90 71- - - - - - - Ser niedojrzewający,

fermentowany

31,5
0406 90 73- - - - - - - Provolone31,5
0406 90 75- - - - - - - Asiago, Caciocavallo,

Montasio, Ragusano

31,5
0406 90 77- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina,

Fynbo, Gouda, Havarti,

Maribo, Samsoe

31,5
0406 90 79- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem,

Saint-Nectaire, Saint-

Paulin, Taleggio

31,5
0406 90 81- - - - - - - Cantal, Cheshire,

Wensleydale, Lancashire,

Double Gloucester, Blarney,

Colby, Monterey

31,5
0406 90 83- - - - - - - Riccotta, solony31,5
0406 90 85- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri31,5
0406 90 89- - - - - - - Pozostałe31,5
- - - - - - Przewyższającej 72%:
0406 90 91- - - - - - - Ser niedojrzewający,

fermentowany

31,5
0406 90 93- - - - - - - Pozostałe31,5
- - - - - Pozostałe:
0406 90 97- - - - - - Ser niedojrzewający,

fermentowany

31,5
0406 90 99- - - - - - Pozostałe31,5
04070407 00Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:
0407 00 90- Pozostałe22,51500 ton
04080408Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego:200 ton
- Żółtka jaj:
0408 11- - Suszone:
0408 11 10- - - Nadające się do spożycia przez

ludzi

22,5
0408 11 90- - - Pozostałe22,5
0408 19- - Pozostałe:
- - - Nadające się do spożycia przez

ludzi:

0408 19 11- - - - Ciekłe22,5
0408 19 19- - - - Mrożone22,5
0408 19 90- - - Pozostałe22,5
- Pozostałe:
0408 91- - Suszone:
0408 91 10- - - Nadające się do spożycia przez

ludzi

31,5
0408 91 90- - - Pozostałe31,5
0408 99- - Pozostałe:
0408 99 10- - - Nadające się do spożycża przez

ludzi

31,5
0408 99 90- - - Pozostałe31,5
04090409 00 00Miód naturalny31,5200 ton
07090709Inne warzywa świeże lub chłodzone:3000 ton
0709 60- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju

Pimenta:

0709 60 10- - Słodka papryka13,5
- - Pozostałe:
0709 60 91- - - Z rodzaju Capsicum do produkcji

pieprzu tureckiego lub barwników

oleożywicznych Capsicum

13,5
0709 60 95- - - Do przemysłowej produkcji olejków

eterycznych lub rezonoidów

13,5
0709 60 99- - - Pozostałe13,5
08020802Inne orzechy, świeże lub suszone, łuskane lub obrane albo nie:22,51000 ton
- Orzechy laskowe (Corylus spp.):
0802 22 00- - Bez łupiny
0802 40 00- Kasztany (Castanea spp.)22,52000 ton
08060806Winogrona, świeże lub suszone:15.000 ton
0806 10- Świeże:
- - Winogrona stołowe:
- - - Od 1 listopada do 14 lipca:
0806 10 11- - - - Z odmiany Emperor (Vitis vinifera

cv.) od 1 grudnia do 31 stycznia

13,5
0806 10 15- - - - Pozostałe18,0
0806 10 19- - - Od 15 lipca do 31 października22,5
- - Pozostałe:
0806 10 91- - - Od 1 listopada do 14 lipca18,0
0806 10 99- - - Od 15 lipca do 31 października22,5
08070807Melony (łącznie z arbuzami) i papaje, świeże:2000 ton
0807 10- Melony (łącznie z arbuzami):
0807 10 10- - Arbuzy13,5
0807 10 90- - Pozostałe13,5
0807 20 00- Papaje13,5
08080808Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:1000 ton
0808 20- Gruszki i pigwy:
- - Gruszki:
0808 20 10- - - Na wino gruszkowe, luzem, od 1

sierpnia do 31 grudnia

22,5
- - - Pozostałe:
0808 20 31- - - - Od 1 stycznia do 31 marca(b)22,5
0808 20 33- - - - Od 1 kwietnia do 15 lipca (b)22,5
0808 20 35- - - - Od 16 lipca do 31 lipca22,5
0808 20 39- - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia22,5
0808 20 90- - Pigwy22,5
08090809Morele, wiśnie, brzoskwinie (łącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:22,5
0809 10 00- Morele8000 ton
0809 30 00- Brzoskwinie łącznie z nektarynami22,57000 ton
10011001Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:70.000 ton
1001 10- Pszenica twarda:
1001 10 10- - Nasiona18,0
1001 10 90- - Pozostała18,0
1001 90- Pozostałe:
- - Pozostały orkisz, pszenica zwykła i

mieszanka żyta z pszenicą:

1001 90 91- - - Nasiona pszenicy zwykłej i

mieszanki żyta z pszenicą

18,0
1001 90 99- - - Pozostałe18,0
10031003 00Jęczmień:25.000 ton
1003 00 10- Nasiona18,0
1003 00 90- Pozostały18,0
10051005Kukurydza (ziarna):025.000 ton
1005 10- Nasiona:
1005 10 90- - Pozostałe
12011201 00Nasiona soi, łamane lub nie:3000 ton
1201 00 10- Siewne0
1201 00 90- Pozostałe0
12061206 00Nasiona słonecznika, nawet łamane:7500 ton
1206 00 10- Siewne13,5
1206 00 90- Pozostałe13,5
12081208Mąka i grysiki z nasion lub owoców oleistych, inne niż z gorczycy:3000 ton
1208 10 00- Z soi13,5
1208 90 00- Pozostałe13,5
15121512Oleje: słonecznikowy, szafranowy i bawełniany oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:2500 ton
- Olej słonecznikowy i szafranowy oraz

ich frakcje:

1512 19- - Pozostałe:
1512 19 10- - - Do zastosowań technicznych lub

przemysłowych innych niż produkcja

artykułów spożywanych przez ludzi

27,0
- - - Pozostałe:
1512 19 91- - - - Olej słonecznikowy27,0
1512 19 99- - - - Olej szafranowy27,0
16011601 00Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:400 ton
1601 00 10- Z wątroby31,5
- Pozostałe:
1601 00 91- - Kiełbasy, suche lub do okładania, nie

gotowane

31,5
1601 00 99- - Pozostałe31,5
16021602Inne przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:300 ton
- Z wieprzowiny:
1602 41- - Szynki i części z nich:
1602 41 10- - - Ze świń domowych36,0
1602 41 90- - - Pozostałe36,0
1602 42- - Łopatki i części z nich:
1602 42 10- - - Ze świń domowych36,0
1602 42 90- - - Pozostałe36,0
1602 49- - Pozostałe łącznie z mieszankami:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Zawierające 80% masy lub więcej

mięsa lub dowolnego rodzaju

podrobów, włącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11- - - - - Schaby z obojczyków i ich

części łącznie z mieszankami

schabów i szynek

36,0
1602 49 13- - - - - Obojczyki i ich części łącznie

z mieszankami obojczyków i

łopatek

36,0
1602 49 15- - - - - Pozostałe mieszanki zawierające

szynki (nogi), łopatki, schaby

lub obojczyki oraz części z

nich

36,0
1602 49 19- - - - - Pozostałe36,0
1602 49 30- - - - Zawierające 40% lub więcej ale

mniej niż 80% masy mięsa lub

dowolnego rodzaju podrobów

łącznie z tłuszczami dowolnego

rodzaju i pochodzenia

1602 49 50- - - - Zawierające mniej niż 40% masy

mięsa lub dowolnego rodzaju

podrobów łącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia

36,0
1602 49 90- - - Pozostałe36,0
17011701Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:5000 ton
- Cukier surowy nie zawierający dodatku

środków aromatyzujących i barwiących:

1701 12- - Cukier buraczany:
1701 12 10- - - Do rafinacji36,0
min. 0,18 USD/kg
1701 12 90- - - Pozostały36,0
min. 0,18 USD/kg
17041704Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), nie zawierające kakao:100 t
1704 10- Guma do żucia, również pokryta cukrem:
- - Zawierająca mniej niż 60% masy

sacharozy (łącznie z cukrem

inwertowanym wyrażonym jako

sacharoza):

1704 10 11- - - Guma w paskach27,0
1704 10 19- - - Pozostała27,0
- - Zawierająca 60% lub więcej masy

sacharozy (łącznie z cukrem

inwertowanym wyrażonym jako

sacharoza):

1704 10 91- - - Guma w paskach27,0
1704 10 99- - - Pozostała27,0
1704 90- Pozostałe:
1704 90 10- - Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji

zawierający więcej niż 10% masy

sacharozy, ale nie zawierający innych

dodanych substancji

27,0
1704 90 30- - Biała czekolada31,5
- - Pozostałe:
1704 90 51- - - Pasty łącznie z marcepanem w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto 1 kg lub więcej

31,5
1704 90 55- - - Pastylki od bólu gardła i od kaszlu31,5
1704 90 61- - - Wyroby pokryte cukrem31,5
- - - Pozostałe:
1704 90 65- - - - Wyroby żelowe, guma do żucia i

galaretki łącznie z pastami

owocowymi w postaci wyrobów

cukierniczych

31,5
1704 90 71- - - - Cukierki z masy gotowanej,

również z nadzieniem

31,5
1704 90 75- - - - Cukierki toffi, karmelki i

podobne

31,5
- - - - Pozostałe:
1704 90 81- - - - - Tabletki prasowane31,5
1704 90 99- - - - - Pozostałe31,5
19021902Ciasto, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, makaron, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, przygotowany lub nie:100 ton
- Ciasto nie gotowane, nie nadziewane ani

nie przygotowane inaczej:

1902 11- - Zawierające jajka:
1902 11 10- - Zawierające tylko jajka i mąkę lub

grysik z pszenicy twardej

36,0
1902 11 90- - - Pozostałe36,0
1902 19- - Pozostałe:
- - - Nie zawierające mąki lub grysiku z

pszenicy zwyczajnej:

1902 19 11- - - - Zawierające tylko mąkę lub grysik

z pszenicy twardej

36,0
1902 19 19- - - - Pozostałe36,0
1902 19 90- - - Pozostałe36,0
1902 20- Ciasta nadziewane, również gotowane lub

inaczej przygotowane:

1902 20 10- - Zawierające więcej niż 20% masy ryb,

skorupiaków, mięczaków lub innych

bezkręgowców wodnych

36,0
1902 20 30- - Zawierające więcej niż 20% masy

kiełbasy i tym podobnych, mięsa i

podrobów jakiegokolwiek rodzaju

łącznie z tłuszczami dowolnego

rodzaju i pochodzenia

36,0
- - Pozostałe:
1902 20 91- - Gotowane36,0
1902 20 99- - Pozostałe36,0
1902 30- Pozostałe ciasta:
1902 30 10- - Suszone36,0
1902 30 90- - Pozostałe36,0
1902 40- Kuskus:
1902 40 10- - Nie przygotowany36,0
1902 40 90- - Pozostałe36,0
19051905Chleb, pieczywo cukiernicze, ciastka, suchary i inne wyroby piekarnicze, zawierające kakao lub nie; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne produkty:100 ton
1905 10 00- Chleb chrupki31,5
1905 20- Piernik z dodatkiem imbiru i podobne:
1905 20 10- - Zawierający mniej niż 30% masy

sacharozy (łącznie z cukrem

inwertowanym wyrażonym jako

sacharoza)

31,5
1905 20 30- - Zawierający 30% lub więcej, ale mniej

niż 50% masy sacharozy (łącznie z

cukrem inwertowanym wyrażonym jako

sacharoza)

31,5
1905 20 90- - Zawierający 50% lub więcej masy

sacharozy (łacznie z cukrem

inwertowanym wyrażonym jako

sacharoza)

31,5
1905 30- Słodkie suchary; wafle i opłatki:
- - Całkowicie lub częściowo pokryte lub

powleczone czekoladą lub innymi

przetworami zawierającymi kakao:

1905 30 11- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przekraczającej 85 g

36,0
1905 30 19- - - Pozostałe36,0
- - Pozostałe:
- - - Słodkie suchary:
1905 30 30- - - - Zawierające 8% lub więcej masy

tłuszczu z mleka

36,0
- - - - Pozostałe:
1905 30 51- - - - - Suchary kanapkowe36,0
1905 30 59- - - - - Pozostałe36,0
- - - Wafle i opłatki:
1905 30 91- - - - Solone, z nadzieniem lub bez31,5
1905 30 99- - - - Pozostałe36,0
1905 40 00- Sucharki, tosty z chleba i podobne

tosty

31,5
1905 90- Inne:
1905 90 10- - Mace22,5
1905 90 20- - Opłatki sakralne, puste kapsułki

stosowane do celów farmaceutycznych,

wafle wytłaczane, papier ryżowy i

podobne produkty

22,5
- - Pozostałe:
1905 90 30- - - Chleb nie zawierający dodatku

miodu, jajek, sera lub owoców, a

zawierający w suchej masie nie

więcej niż 5% cukru i nie więcej

niż 5% masy tłuszczu

22,5
1905 90 40- - - Wafle i opłatki o zawartości wody

przekraczającej 10% masy

31,5
1905 90 45- - - Suchary22,5
1905 90 55- - - Produkty wytłaczane lub

ekspandowane, pikantne lub solone

22,5
- - - Pozostałe:
1905 90 60- - - - Z dodatkiem środka słodzącego36,0
1905 90 90- - - - Pozostałe31,5
20072007Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej:1000 ton
2007 10- Przetwory homogenizowane:
2007 10 10- - O zawartości cukru przewyższającej

13% masy

31,5
2007 10 90- - Pozostałe31,5
- Pozostałe:
2007 99- - Pozostałe:
- - - O zawartości cukru przewyższającej

30% masy:

2007 99 10- - - - Przecier i pasta ze śliwek w

bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto przewyższającej

100 kg, do przetwórstwa

przemysłowego

31,5
2007 99 20- - - - Przecier i pasta z kasztanów31,5
- - - - Pozostałe:
2007 99 31- - - - - Z wiśni31,5
2007 99 33- - - - - Z truskawek31,5
2007 99 35- - - - - Z malin31,5
2007 99 39- - - - - Pozostałe31,5
- - - O zawartości cukru przewyższającej

13% masy, ale nie przewyższającej

30%:

2007 99 51- - - - Przecier i pasta z kasztanów31,5
2007 99 59- - - - Pozostałe31,5
2007 99 90- - - Pozostałe31,5
20082008Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przygotowane lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:500 ton
- Orzechy, orzeszki ziemne i inne

nasiona, zmieszane razem lub nie:

2008 11- - Orzeszki ziemne:
2008 11 10- - - Masło orzechowe31,5
- - - Pozostałe, w bezpośrednich

opakowaniach o zawartości netto:

2008 11 91- - - - Przewyższającej 1 kg31,5
2008 11 99- - - - Nie przewyższającej 1 kg31,5
2008 19- - Inne, łącznie z mieszankami:
2008 19 10- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto przewyższającej 1

kg

31,5
2008 19 90- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg

31,5
2008 20- Ananasy:
- - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 20 11- - - - O zawartości cukru

przewyższającej 17% masy

36,0
2008 20 19- - - - Pozostałe36,0
- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 20 31- - - - O zawartości cukru

przewyższającej 19% masy

36,0
2008 20 39- - - - Pozostałe36,0
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 20 51- - - - O zawartości cukru

przewyższającej 17% masy

31,5
2008 20 59- - - - Pozostałe31,5
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 20 71- - - - O zawartości cukru

przewyższającej 19% masy

31,5
2008 20 79- - - Pozostałe31,5
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 20 91- - - - 4,5 kg lub więcej31,5
2008 20 99- - - - Poniżej 4,5 kg31,5
2008 30- Owoce cytrusowe:
- - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - O zawartości cukru przewyższającej

9% masy:

2008 30 11- - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie

przewyższającej w masie 11,85%

36,0
2008 30 19- - - - Pozostałe36,0
- - - Pozostałe:
2008 30 31- - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie

przewyższającej w masie 11,85%

31,5
2008 30 39- - - - Pozostałe36,0
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 30 51- - - - Cząstki grejpfrutów31,5
2008 30 55- - - - Mandarynki (łącznie z

tangerynkami i satsumas);

klementynki, wilkingi i inne

podobne hybrydy cytrusowe

31,5
2008 30 59- - - - Pozostałe31,5
- - - Zawierające dodatek cukru w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 30 71- - - - Cząstki grejpfrutów31,5
2008 30 75- - - - Mandarynki (łącznie z

tangerynkami i satsumas);

klementynki, wilkingi i inne

podobne hybrydy cytrusowe

31,5
2008 30 79- - - - Pozostałe31,5
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 30 91- - - - 4,5 kg lub więcej31,5
2008 30 99- - - - Poniżej 4,5 kg31,5
2008 40- Gruszki:
- - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

- - - - O zawartości cukru powyżej 13%

masy:

2008 40 11- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85%

36,0
2008 40 19- - - - - Pozostałe36,0
- - - - Pozostałe:
2008 40 21- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85%

31,5
2008 40 29- - - - - Pozostałe36,0
- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 40 31- - - - O zawartości cukru powyżej 15%

masy

36,0
2008 40 39- - - - Pozostałe36,0
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 40 51- - - - O zawartości cukru powyżej 13%

masy

31,5
2008 40 59- - - - Pozostałe31,5
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 40 71- - - - O zawartości cukru powyżej 15%

masy

31,5
2008 40 79- - - - Pozostałe31,5
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 40 91- - - - 4,5 kg lub więcej31,5
2008 40 99- - - - Poniżej 4,5 kg31,5
2008 50- Morele:
- - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości powyżej 1 kg:

- - - - O zawartości cukru powyżej 13%

masy:

2008 50 11- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85%

36,0
2008 50 19- - - - - Pozostałe36,0
- - - - Pozostałe:
2008 50 31- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85%

31,5
2008 50 39- - - - - Pozostałe36,0
- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 50 51- - - - O zawartości cukru powyżej 15%

masy

36,0
2008 50 59- - - - Pozostałe36,0
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 50 61- - - - O zawartości cukru powyżej 13%

masy

31,5
2008 50 69- - - - Pozostałe31,5
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 50 71- - - - O zawartości cukru powyżej 15%

masy

31,5
2008 50 79- - - - Pozostałe31,5
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 50 91- - - - 4,5 kg lub więcej31,5
2008 50 99- - - - Poniżej 4,5 kg31,5
2008 60- Wiśnie:
- - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - O zawartości cukru powyżej 9% masy:
2008 60 11- - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie

przewyższającej w masie 11,85%

36,0
2008 60 19- - - - Pozostałe36,0
- - - Pozostałe:
2008 60 31- - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie

przewyższającej w masie 11,85%

31,5
2008 60 39- - - - Pozostałe36,0
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 60 51- - - - Kwaśnych wiśni (Prunus cerasus)31,5
2008 60 59- - - - Pozostałych31,5
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 60 61- - - - Kwaśnych wiśni (Prunus cerasus)31,5
2008 60 69- - - - Pozostałych31,5
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

- - - - 4,5 kg lub więcej:
2008 60 71- - - - - Kwaśnych wiśni (Prunus cerasus)31,5
2008 60 79- - - - - Pozostałych31,5
- - - - Poniżej 4,5 kg:
2008 60 91- - - - - Kwaśnych wiśni (Prunus cerasus)31,5
2008 60 99- - - - - Pozostałych31,5
2008 70- Brzoskwinie:
- - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

- - - - O zawartości cukru

przewyższającej 13% masy:

2008 70 11- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85% masy

36,0
2008 70 19- - - - - Pozostałe36,0
- - - - Pozostałe:
2008 70 31- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85% masy

31,5
2008 70 39- - - - - Pozostałe36,0
- - - W bezpośrednich opakowaniach

o zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 70 51- - - - O zawartości cukru powyżej 15%

masy

36,0
2008 70 59- - - - Pozostałe36,0
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 70 61- - - - O zawartości cukru powyżej 13%

masy

31,5
2008 70 69- - - - Pozostałe31,5
- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 70 71- - - - O zawartości cukru powyżej 15%

masy

31,5
2008 70 79- - - - Pozostałe31,5
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 70 91- - - - 4,5 kg lub więcej31,5
2008 70 99- - - - Poniżej 4,5 kg31,5
2008 80- Truskawki i poziomki:
- - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - O zawartości cukru powyżej 9% masy:
2008 80 11- - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie

przewyższającej w masie 11,85%

masy

36,0
2008 80 19- - - - Pozostałe36,0
- - - Pozostałe:
2008 80 31- - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie

przewyższającej w masie 11,85%

31,5
2008 80 39- - - - Pozostałe36,0
- - Nie zawierające dodatku alkoholu:
2008 80 50- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg

31,5
2008 80 70- - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg

31,5
- - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 80 91- - - - 4,5 kg lub więcej31,5
2008 80 99- - - - Poniżej 4,5 kg31,5
- Inne, włącznie z mieszankami innymi niż

z podpozycji 2008 19:

2008 91 00- - Rdzenie palmowe31,5
2008 92- - Mieszanki:
- - - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - - O zawartości cukru powyżej 9%

masy:

2008 92 11- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85%

36,0
2008 92 19- - - - - Pozostałe36,0
- - - - Pozostałe:
2008 92 31- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85%

31,5
2008 92 39- - - - - Pozostałe36,0
- - - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - - Zawierające dodatek cukru:
2008 92 50- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg

31,5
- - - - - Pozostałe:
2008 92 71- - - - - - Mieszanki owocowe, w których

żaden pojedynczy owoc nie

przekracza 50% całkowitej

masy owoców

31,5
2008 92 79- - - - - - Pozostałe31,5
- - - - Nie zawierające dodatku cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 92 91- - - - - 4,5 kg lub więcej31,5
2008 92 99- - - - - Poniżej 4,5 kg31,5
2008 99- - Pozostałe:
- - - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - - Imbir:
2008 99 11- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85%

31,5
2008 99 19- - - - - Pozostałe36,0
- - - - Winogrona:
2008 99 21- - - - - O zawartości cukru powyżej 13%

masy

36,0
2008 99 23- - - - - Pozostałe31,5
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości cukru powyżej 9%

masy:

- - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85%:

2008 99 25- - - - - - - Passionfruit i guawy31,5
2008 99 27- - - - - - - Pozostałe31,5
- - - - - - Pozostałe:
2008 99 32- - - - - - - Passionfruit i guawy31,5
2008 99 34- - - - - - - Pozostałe31,5
- - - - - Pozostałe:
2008 99 35- - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu

nie przewyższającej w masie

11,85%

31,5
2008 99 39- - - - - - Pozostałe36,0
- - - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 99 41- - - - - Imbir31,5
2008 99 43- - - - - Winogrona31,5
2008 99 45- - - - - Śliwki31,5
- - - - - Pozostałe:
2008 99 46- - - - - - Owoce passionfruit, guawy i

tamaryndy

31,5
2008 99 48- - - - - - Pozostałe31,5
- - - - Zawierające dodatek cukru, w

bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg:

2008 99 51- - - - - Imbir31,5
2008 99 53- - - - - Winogrona31,5
2008 99 55- - - - - Śliwki31,5
- - - - - Pozostałe:
2008 99 61- - - - - - Passionfruit i guawy31,5
2008 99 69- - - - - - Pozostałe31,5
- - - - Nie zawierające dodatku cukru:
- - - - - Śliwki, w bezpośrednich

opakowaniach o zawartości

netto:

2008 99 71- - - - - - 4,5 kg lub więcej31,5
2008 99 79- - - - - - Poniżej 4,5 kg31,5
2008 99 85- - - - - Kukurydza inna niż kukurydza

słodka (Zea mays var.

saccharata)

31,5
2008 99 91- - - - - Ignamy, słodkie ziemniaki i

podobne jadalne części roślin

zawierające 5% masy lub więcej

skrobi

31,5
2008 99 99- - - - - Pozostałe31,5
20092009Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:1000 ton
2009 60- Sok z winogron (łącznie z moszczem

winogronowym):

- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy

20oC:

2009 60 11- - - O wartości nie przewyższającej 22

ECU za 100 kg masy netto

49,5
2009 60 19- - - Pozostałe49,5
- - O gęstości nie przewyższającej 1,33

g/cm3 przy 20oC:

- - - O wartości powyżej 18 ECU za 100 kg

masy netto:

2009 60 51- - - - Stężony31,5
2009 60 59- - - - Pozostałe31,5
- - - O wartości nie przewyższającej 18

ECU za 100 kg masy netto:

- - - - O zawartości dodatku cukru

powyżej 30% masy:

2009 60 71- - - - - Stężony31,5
2009 60 79- - - - - Pozostałe31,5
2009 60 90- - - - Pozostałe31,5
2009 70- Sok jabłkowy:
- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy

20oC:

2009 70 11- - - O wartości nie przewyższającej 22

ECU za 100 kg masy netto

45,0
2009 70 19- - - Pozostałe45,0
2009 80- Sok z dowolnego innego pojedynczego

owocu lub z dowolnego warzywa:

- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy

20oC:

- - - Sok z gruszek:
2209 80 11- - - - O wartości nie przewyższającej 22

ECU za 100 kg masy netto

45,0
2009 80 19- - - - Pozostałe45,0
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości nie przewyższającej 30

ECU za 100 kg masy netto:

2009 80 32- - - - - Soki z passionfruit i guawy31,5
2009 80 34- - - - - Pozostałe31,5
2009 80 39- - - - Pozostałe45,0
- - O gęstości nie przewyższającej 1,33

g/cm3 przy 20oC:

- - - Sok z gruszek:
2009 80 50- - - - O wartości powyżej 18 ECU za 100

kg masy netto zawierający dodatek

cukru

31,5
- - - - Pozostałe:
2009 80 61- - - - - Z dodatkiem cukru o zawartości

powyżej 30% masy

31,5
2009 80 63- - - - - O zawartości dodatku cukru nie

przewyższającej 30% masy

31,5
2009 80 69- - - - - Nie zawierający dodatku cukru31,5
- - - Pozostałe:
2009 80 80- - - - O wartości powyżej 30 ECU za 100

kg masy netto zawierający dodatek

cukru

31,5
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości dodatku cukru

powyżej 30% masy:

2009 80 83- - - - - - Soki z passionfruit i guawy31,5
2009 80 85- - - - - - Pozostałe31,5
2009 80 93- - - - - O zawartości dodatku cukru nie

przewyższającej 30% masy

31,5
- - - - - Nie zawierający dodatku cukru:
2009 80 95- - - - - - Soki z owoców z gatunku

Vaccinium macrocarpos

31,5
2009 80 99- - - - - - Pozostałe31,5
22012201Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, nie zawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg:1000 hl
2201 10 00- Wody mineralne i wody gazowane18,0
2201 90 00- Pozostałe18,0
22022202Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub aromatyzującej i inne napoje bezalkoholowe z wyjątkiem soków owocowych i warzyw objętych pozycją nr 2009:5000 hl
2202 10 00- Wody, w tym wody mineralne i wody

gazowane, zawierające dodatek cukru lub

innej substancji słodzącej lub

aromatyzującej

18,0
2202 90- Pozostałe:
2202 90 10- - Nie zawierające produktów objętych

pozycjami nr 0401 do 0404 lub

tłuszczu uzyskanego z produktów

objętych pozycjami nr 0401 do 0404

18,0
- - Pozostałe zawierające tłuszcz

uzyskany z produktów objętych

pozycjami nr 0401 do 0402 w ilości:

2202 90 91- - - Poniżej 0,2% masy18,0
2202 90 95- - - 0,2% lub więcej, ale mniej niż 2%

masy

18,0
2202 90 99- - - 2% lub więcej masy18,0
22042204Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż objęty pozycją nr 2009:100.000 hl
2204 10- Wino musujące:
- - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu nie mniejszej niż 8,5%

objętościowych:

2204 10 11- - - Szampan27,0
min. 45 USD
2204 10 19- - - Pozostałe27,0
min. 45 USD
2204 10 90- - Pozostałe27,0
min. 45 USD
- Inne wina; moszcz winogronowy z

fermentacją nie rozpoczętą lub

zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21- - W pojemnikach zawierających 2 litry

lub mniej:

2204 21 10- - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10

w butelkach z korkami "grzybkowymi"

przytrzymywanymi przewiązkami lub

zapięciami; wina dostarczane

inaczej, pozostające dzięki

obecności dwutlenku węgla w

roztworze pod nadciśnieniem nie

mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w

temperaturze 20oC

27,0

min. 45 USD

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu nie przewyższającej 13%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w

określonych rejonach:

2204 21 21- - - - - - Białe27,0
min. 27 USD
2204 21 23- - - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD
- - - - - Pozostałe:
2204 21 25- - - - - - Białe27,0
min. 27 USD
2204 21 29- - - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 13% obj., ale

nie przewyższającej 15% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w

określonych regionach:

2204 21 31- - - - - - Białe27,0
min. 27 USD
2204 21 33- - - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD
- - - - - Pozostałe:
2204 21 35- - - - - - Białe27,0
min. 27 USD
2204 21 39- - - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 15% obj., ale

nie przewyższającej 18% obj.:

2204 21 41- - - - - Porto, Madera, Sherry, Tokaj

(Aszu i Szamorodni) i muszkatel

Setubal

27,0

min. 27 USD

2204 21 49- - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18% obj., ale

nie przekraczającej 22% obj.:

2204 21 51- - - - - Porto, Madera, Sherry, Tokaj

(Aszu i Szamorodni) i muszkatel

Setubal

27,0

min. 27 USD

2204 21 59- - - - - Pozostałe27,0
min. 27 USD
2204 21 90- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 22% obj.

67,5
min. 22,5 USD
+2,25 USD %/hl
2204 29- - Pozostałe:
2204 29 10- - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10

w butelkach z korkami "grzybkami"

utrzymywanymi na miejscu

przewiązkami lub zapięciami; wina

dostarczone inaczej, pozostające w

wyniku obecności dwutlenku węgla w

roztworze, pod nadciśnieniem nie

mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w

temperaturze 20oC

22,5

min. 45 USD/hl

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu nie przewyższającej 13%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w

określonych regionach:

2204 29 21- - - - - - Białe22,5
min. 13,5 USD/hl
2204 29 23- - - - - - Pozostałe22,5
min. 13,5 USD/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 29 25- - - - - - Białe22,5
min. 13,5 USD/hl
2204 29 29- - - - - - Pozostałe22,5
min. 13,5 USD/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 13% obj., ale

nie przewyższającej 15% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w

określonych regionach:

2204 29 31- - - - - - Białe22,5
min. 18 USD/hl
2204 29 33- - - - - - Pozostałe22,5
min. 18 USD/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 29 35- - - - - - Białe22,5
min. 18 USD/hl
2204 29 39- - - - - - Pozostałe22,5
min. 18 USD/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 15% obj., ale

nie przewyższającej 18% obj.:

2204 29 41- - - - - Porto, Madera, Sherry i

muszkatel Setubal

22,5
min. 22,5 USD/hl
2204 29 45- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)22,5
min. 22,5 USD/hl
2204 29 49- - - - - Pozostałe22,5
min. 22,5 USD/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18% obj., ale

nie przewyższającej 22% obj.:

2204 29 51- - - - - Porto, Madera, Sherry i

muszkatel Setubal

22,5
min. 22,5 USD/hl
2204 29 55- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)22,5
min. 22,5 USD/hl
2204 29 59- - - - - Pozostałe27,0
min. 22,5 USD/hl
2204 29 90- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 20% obj.

67,5
min. 18 USD/hl
+1,8 USD %/hl
22052205Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:30.000 hl
2205 10- W pojemnikach zawierających 2 litry lub

mniej:

2205 10 10- - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu wynoszącej 18% obj. lub

mniejszej

27,0

min. 13,5 USD/hl

2205 10 90- - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18% obj.

67,5
min. 22,5 USD/hl
+2,25 USD %/hl
2205 90- Pozostałe:
2205 90 10- - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu wynoszącej 18% obj. lub

mniejszej

36,0

min. 18 USD/hl

2205 90 90- - O rzeczywistej objętościowej mocy

alkoholu powyżej 18% obj.

67,5

min. 18 USD/hl

+1,8 USD %/hl
22082208Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów:1000 hl
2208 10- Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju

używanych do produkcji napojów:

2208 10 10- - Aromatyczne napoje wytrawne o

objętościowej mocy alkoholu od 44,2

do 49,2% obj., zawierające od 1,5 do

6% masy goryczki, przypraw i różnych

składników oraz 4 do 10% cukru, w

pojemnikach zawierających 0,5 litra

lub mniej

49,5

+2,7 USD %/hl

2208 10 90- - Pozostałe49,5
+2,7 USD %/hl
2208 20- Napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub wytłoków

z winogron:

2208 20 10- - W pojemnikach zawierających 2 litry

lub mniej

67,5
min. 22,5 USD/hl
+2,25 USD %/hl
2208 20 90- - W pojemnikach zawierających więcej

niż 2 litry

67,5
min. 18 USD/hl
+1,8 USD %/hl
2208 30- Whisky:
- - Whisky burbońskie w pojemnikach

zawierających:

2208 30 11- - - 2 litry lub mniej76,5
min. 22,5 USD/hl
+2,25 USD %/hl
2208 30 19- - - Więcej niż 2 litry76,5
min. 18 USD/hl
+1,8 USD %/hl
- - Pozostałe w pojemnikach

zawierających:

2208 30 91- - - 2 litry lub mniej76,5
min. 22,5 USD/hl
+2,25 USD %/hl
2208 30 99- - - Więcej niż 2 litry76,5
min. 18 USD/hl
+1,8 USD %/hl
2208 40- Rumy:
2208 40 10- - W pojemnikach zawierających 2 litry

lub mniej

72,0
min. 13,5 USD/hl
+1,35 USD %/hl
2208 40 90- - W pojemnikach zawierających więcej

niż 2 litry

72,0
min. 9 USD/hl
+0,9 USD %/hl
2208 50- Giny i gin Geneva:
- - Gin w pojemnikach zawierających:
2208 50 11- - - 2 litry lub mniej76,5
min. 13,5 USD/hl
+1,35 USD %/hl
2208 50 19- - - Więcej niż 2 litry76,5
min. 9 USD/hl
+0,9 USD %/hl
- - Gin Geneva, w pojemnikach

zawierających:

2208 50 91- - - 2 litry lub mniej76,5
min. 13,5 USD/hl
+1,35 USD %/hl
2208 50 99- - - Więcej niż 2 litry76,5
min. 9 USD/hl
+0,9 USD %/hl
2208 90- Inne:
- - Arak, w pojemnikach zawierających:
2208 90 11- - - 2 litry lub mniej94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 19- - - Więcej niż 2 litry94,5
+2,7 USD %/hl
- - Wódka o objętościowej mocy alkoholu

wynoszącej 45,4% obj. lub mniej oraz

napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe

lub wiśniowe (z wyjątkiem likierów),

w pojemnikach zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
2208 90 31- - - - Wódka94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 33- - - - Napoje alkoholowe śliwkowe,

gruszkowe i wiśniowe (z

wyłączeniem likierów)

94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 39- - - Więcej niż 2 litry (2)94,5
+2,7 USD %/hl
- - Pozostałe wódki, likiery i inne

napoje alkoholowe, w pojemnikach

zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
- - - - Wódki (z wyłączeniem likierów):
2208 90 51- - - - - Destylowane z owoców94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 53- - - - - Pozostałe94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 55- - - - Likiery94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 59- - - - Pozostałe napoje alkoholowe94,5
+2,7 USD %/hl
- - - Więcej niż 2 litry:
- - - - Wódki (z wyłączeniem likierów):
2208 90 71- - - - - Destylowane z owoców94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 73- - - - - Pozostałe94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 79- - - - Likiery i inne napoje alkoholowe94,5
+2,7 USD %/hl
- - Alkohol etylowy nieskażony o

objętościowej mocy alkoholu mniejszej

niż 80% obj., w pojemnikach

zawierających:

2208 90 91- - - 2 litry lub mniej94,5
+2,7 USD %/hl
2208 90 99- - - Więcej niż 2 litry94,5
+2,7 USD %/hl
22092209 00Ocet i namiastki octu otrzymywane z kwasu octowego:1000 hl
- Ocet winny, w pojemnikach

zawierających:

2209 00 11- - 2 litry lub mniej31,5
min. 13,5 USD/hl
2209 00 19- - Więcej niż 2 litry31,5
min. 9 USD/hl
- Pozostałe, w pojemnikach zawierajacych:
2209 00 91- - 2 litry lub mniej31,5
min. 13,5 USD/hl
2209 00 99- - Więcej niż 2 litry31,5
min. 9 USD/hl
24012401Tytoń nie przetworzony; odpady tytoniowe:500 ton
2401 10- Tytoń nie odżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo, tytoń typu

Virginia i suszony powietrzem na

jasny tytoń typu Burley (łącznie z

hybrydami tytoniu Burley); suszony

powietrzem na jasny tytoń typu

Maryland i tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 10 10- - - Suszony ogniowo-rurowo typu

Virginia

27,0
2401 10 20- - - Suszony powietrzem na jasny typu

Burley (łącznie z jego hybrydami)

27,0
2401 10 30- - - Suszony powietrzem na jasny typu

Maryland

27,0
- - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:
2401 10 41- - - - Typu Kentucky27,0
2401 10 49- - - - Pozostałe27,0
- - Pozostałe:
2401 10 50- - - Tytoń suszony powietrzem na jasny27,0
2401 10 60- - - Suszony na słońcu tytoń typu

Oriental

27,0
2401 10 70- - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny27,0
2401 10 80- - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo27,0
2401 10 90- - - Pozostałe tytonie27,0

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH WARTOŚCIOWYM KONTYNGENTEM CELNYM POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI WĘGIER

PozycjaKod CNNazwa
123
84098409Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników ujętych w pozycjach nr 8407 lub 8408:
- Pozostałe:
8409 91 00- - Nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do

tłokowych silników spalinowych

8409 99 00- - Pozostałe
84158415Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, także klimatyzatory nie posiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności:
8415 10 00- Typu okiennego lub ściennego, samodzielne
8415 80- Pozostałe:
8415 81- - Zawierające agregat schładzający oraz zawór umożliwiający

zamianę pomiędzy chłodzeniem a grzaniem:

8415 81 10- - - Do stosowania w samolotach cywilnych
8415 81 90- - - Pozostałe
8415 82- - Pozostałe, zawierające agregat schładzający:
8415 82 10- - - Do stosowania w samolotach cywilnych
8415 82 90- - - Pozostałe
8415 83- - Nie zawierające agregatu schładzającego:
8415 83 10- - - Do stosowania w samolotach cywilnych
8415 83 90- - - Pozostałe
8415 90- Części:
8415 90 10- - Klimatyzatorów ujętych w podpozycjach 8415 81, 8415 82 lub

8415 83, do stosowania w samolotach cywilnych

8415 90 90- - Pozostałe
84828482Łożyska toczne:
8482 10- Łożyska kulkowe:
8482 10 10- - O największej średnicy zewnętrznej nie większej niż 30 mm
8482 10 90- - Pozostałe
8482 20 00- Łożyska wałeczkowe, stożkowe, także bez pierścienia

wewnętrznego lub zewnętrznego

8482 30 00- Łożyska baryłkowe
8482 40 00- Łożyska igiełkowe
8482 50 00- Pozostałe łożyska wałeczkowe
8482 80 00- Pozostałe, także kombinowane łożyska kulkowo-wałeczkowe
- Części:
8482 91- - Kulki, igiełki i wałeczki:
8482 91 10- - - Wałeczki stożkowe
8482 91 90- - - Pozostałe
8482 99 00- - Pozostałe
84838483Wały napędowe (także wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość, także przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, także wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także przeguby uniwersalne):
8483 10- Wały napędowe (także wały krzywkowe i wały wykorbione) i

korby:

8483 10 10- - Do stosowania w samolotach cywilnych
- Pozostałe:
- - - Korby i wały wykorbione:
8483 10 30- - - - Wały wykorbione budowane z oddzielnych części (wały

wykorbione składane)

- - - - Pozostałe:
8483 10 41- - - - - Z żeliwa lub staliwa
8483 10 51- - - - - Ze stali kutej swobodnie
8483 10 53- - - - - Ze stali kutej matrycowo
8483 10 58- - - - - Pozostałe
8483 10 90- - - Pozostałe
8483 20 00- Obudowy łożysk, zawierające łożyska toczne
8483 30- Obudowy łożysk, nie zawierające łożysk tocznych; łożyska

ślizgowe:

8483 30 10- - Do stosowania w samolotach cywilnych
- - Pozostałe:
- - - Obudowy łożysk:
8483 30 31- - - - Do łożysk tocznych
- - - - Pozostałe:
8483 30 51- - - - - Z żeliwa lub staliwa
8483 30 59- - - - - Pozostałe
8483 30 90- - - Łożyska ślizgowe
8483 40- Mechanizmy i przekładnie zębate, z wyłączeniem kół zębatych,

kół łańcuchowych i innych elementów układów przenoszenia

napędu, przedstawianych oddzielnie; mechanizmy śrubowo-

kulkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające

prędkość, także przemienniki momentu obrotowego:

8483 40 10- - Do stosowania w samolotach cywilnych
- - Pozostałe:
8483 40 91- - - Mechanizmy i przekładnie zębate
8483 40 93- - - Skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość
8483 40 99- - - Pozostałe
8483 50- Koła zamachowe i koła zapasowe lub linowe, także wielokrążki

i zblocza:

8483 50 10- - Koła pasowe lub linowe do stosowania w samolotach
- - Pozostałe:
8483 50 91- - - Z żeliwa lub stali
8483 50 99- - - Pozostałe
8483 60- Sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także przeguby

uniwersalne):

8483 60 10- - Do stosowania w samolotach cywilnych
- - Pozostałe:
8483 60 91- - - Z żeliwa lub staliwa
8483 60 99- - - Pozostałe
8483 90- Części:
8483 90 10- - Do stosowania w samolotach cywilnych
- - Pozostałe:
8483 90 30- - - Obudów łożysk
- - - Pozostałe:
8483 90 92- - - - Z żeliwa lub stali
8483 90 98- - - - Pozostałe
84848484Uszczelki i podobne przekładki z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub utworzone z dwóch lub więcej warstw metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, umieszczone w torebkach, kopertach lub podobnych opakowaniach:
8484 10- Uszczelki i podobne przekładki z cienkiej blachy łączonej z

innym materiałem lub utworzone z dwóch lub więcej warstw

metalu:

8484 10 10- - Do stosowania w samolotach cywilnych
8484 10 90- - Pozostałe
8484 90- Pozostałe:
8484 90 10- - Do stosowania w samolotach cywilnych
8484 90 90- - Pozostałe
85118511Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe stosowane w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (np. iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (np. prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami:
8511 10- Świece zapłonowe:
8511 10 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8511 10 90- - Pozostałe
8511 20- Iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła

zamachowe:

8511 20 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8511 20 90- - Pozostałe
8511 30- Rozdzielacze; cewki zapłonowe
8511 30 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8511 30 90- - Pozostałe
8511 40- Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic:
8511 40 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8511 40 90- - Pozostałe
8511 50- Inne prądnice:
8511 50 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8511 50 90- - Pozostałe
8511 80- Inne urządzenia i przyrządy:
8511 80 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8511 80 90- - Pozostałe
8511 90 00- Części
85128512Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (oprócz wyrobów pozycji nr 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu szyb - do rowerów i pojazdów mechanicznych:
8512 10- Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej do rowerów:
8512 10 10- - Zestawy złożone z prądnicy i reflektora
- - Pozostałe:
8512 10 91- - - Prądnice
8512 10 99- - - Pozostałe
8512 20 00- Inny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej
8512 30 00- Sprzęt sygnalizacji dźwiękowej
8512 40 00- Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające oszronieniu lub

potnieniu szyb

8512 90 00- Części
87088708Części i akcesoria do pojazdów samochodowych według pozycji od nr 8701 do 8705: (3)
8708 10- Zderzaki i ich części:
8708 10 90- - - Pozostałe(c)
- Pozostałe części i akcesoria nadwozi (także kabin):
8708 21- - Pasy bezpieczeństwa:
8708 21 90- - - Pozostałe(c)
8708 29- - Pozostałe:
8708 29 90- - - Pozostałe(c)
- Hamulce, także hamulce ze wspomaganiem oraz ich części:
8708 31- - Zmontowane okładziny hamulcowe:
- - - Pozostałe:
8708 31 91- - - - Do hamulców tarczowych(c)
8708 31 99- - - - Do pozostałych(c)
8708 39- - Pozostałe:
8708 39 90- - - Pozostałe(c)
8708 40- Skrzynie biegów (przekładniowe):
8708 40 90- - Pozostałe(c)
8708 50- Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, także wyposażone w

inne elementy przekładniowe:

8708 50 90- - Pozostałe(c)
8708 60- Osie nie napędzane oraz ich części:
- - Pozostałe:
8708 60 91- - - Stalowe, odkute w matrycy zamkniętej(c)
8708 60 99- - - Pozostałe(c)
8708 70- Koła jezdne oraz ich części i akcesoria:
- - Pozostałe:
8708 70 50- - - Koła aluminiowe; aluminiowe części i akcesoria kół(c)
8708 70 91- - - Ozdoby w postaci gwiazdy zakładane na osie kół, jako

odlewy jednoczęściowe, żeliwne lub stalowe(c)

8708 70 99- - - Pozostałe(c)
8708 80- Amortyzatory układu zawieszenia:
8708 80 90- - Pozostałe(c)
- Pozostałe części i akcesoria:
8708 91- - Chłodnice:
8708 91 90- - - Pozostałe(c)
8708 92- - Tłumiki i rury wydechowe:
8708 92 90- - - Pozostałe(c)
8708 93- - Sprzęgła i ich części:
8708 93 90- - - Pozostałe(c)
8708 94- - Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie

kierownicy:

8708 94 90- - - Pozostałe(c)