Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.153.737

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1996 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne stawki celne w wysokości 3%.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 145, poz. 670).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE

Kod PCNWyszczególnienieIlość
7304Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali:
- Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura

płuczkowa w rodzaju używanych do wiercenia ropy

naftowej lub gazów:

7304 29- - Pozostałe:
7304 29 19 0- - - Z wyłączeniem o średnicy przekraczającej

406, 4 m

ex 7304 29 19 0Rury wydobywcze o średnicy 60,3 mm, ścianka 4,83 mm, typ EUE Brd Thd, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT3.500 m
ex 7304 29 19 0Rury wydobywcze o średnicy 70,0 mm, ścianka 5,51 mm, typ EUE Brd Thd, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT7.000 m
ex 7304 29 19 0Rury wiertnicze okładzinowe o średnicy 114,3 mm, ścianka 6,35 mm, gwintowana ze złączkami, ze stali w zakresie J55 do N80, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT3.000 m
ex 7304 29 19 0Rury wiertnicze okładzinowe o średnicy 177,8 mm, ścianka 9,19 mm, gwintowane ze złączkami, ze stali w zakresie J55 do N80, z których każda jest skontrolowana pod kątem zgodności parametrów technicznych z normą API 5CT7.600 m
7326Pozostałe artykuły ze stali:
7326 90- Pozostałe:
- - Pozostałe artykuły ze stali:
7326 90 97 0- - - Pozostałe
ex 7326 90 987 0- - - Pozostałe
ex 7326 90 97 0Żerdzie pompowe o średnicy 22 mm i większej (7/8" i większej), przenoszące wysoki moment obrotowy, do napędu pomp wgłębnych mających zastosowanie w odwiertach na złożach metanu z pokładów węgla7.700 m
8207Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (na przykład do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągowniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:
- Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do

wierceń ziemnych:

8207 19- - Pozostałe łącznie z częściami:
8207 19 90 0- - - Pozostałe
ex 8207 19 90 0Świder trójgryzowy o średnicy 6-1/8" zbrojony słupkami z węglika wolframu, wykształconymi w formie dłuta lub łopatki (Chisel lub Scoop)4 szt.
ex 8207 19 90 0Świder trójgryzowy o średnicy 8-1/2" zbrojony słupkami z węglika wolframu, wykształconymi w formie dłuta lub łopatki (Chisel lub Scoop)16 szt.
8481Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie:
8481 80- Pozostała armatura:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
8481 80 99 0- - - - Pozostałe
ex 8481 80 99 0Połączony system zaworów wysokociśnieniowych stanowiących uzbrojenie wylotu odwiertu jako głowica eksploatacyjna6 szt.