Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.153.731

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1996 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia się kontyngenty celne wartościowe w wysokości 146.511.283 ECU na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne stawki celne w wysokości 3%.
2.
Kontyngent celny, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do towarów przywożonych dla zakładów produkujących części samochodowe, nabywane przez zakłady produkujące (montujące), dokonujące montażu przemysłowego nowych pojazdów samochodowych objętych pozycjami nr 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Taryfy celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 145, poz. 670), zwanej dalej "taryfą celną".
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE

Kod PCNWyszczególnienieWartość celna w ECU
2526 Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (nawet kwadratowym); talk:
2526 20 00 0- Rozdrobniony lub sproszkowany5.710
2707Oleje i inne produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych:
2707 50- Pozostałe mieszaniny węglowodorów

aromatycznych, z których 65% lub więcej

objętościowo (łącznie ze stratami) destyluje

w 250°C zgodnie z metodą ASTM D 86:

- - Do innych celów:
2707 50 99 0- - - Pozostałe279.600
2710 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:
- Oleje ciężkie:
- - Oleje smarowe; pozostałe oleje:
- - - Do innych celów:
2710 00 96 0- - - - Oleje izolacyjne940
2710 00 98 0- - - - Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe

oleje

18.049
2712Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione:6.359
2712 20- Parafina zawierająca w masie mniej niż 0,75%

oleju:

2712 20 10 0- - Parafina syntetyczna o ciężarze

cząsteczkowym 460 lub większym, ale nie

przekraczającym 1560

2712 20 90 0- - Pozostała
2803 00Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone):
2803 00 10 0- Sadze metanowe11.943
2803 00 90 0- Pozostałe67.540
2808 00 00 0Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące76.000
2811Inne kwasy nieorganiczne i inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
- Pozostałe kwasy nieorganiczne:
2811 19- - Pozostałe:
2811 19 90 0- - - Pozostałe14.700
- Inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
2811 22 00 0- - Dwutlenek krzemu63.100
2825Hydrazyna i hydroksylamina i ich sole nieorganiczne; inne zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki innych metali:15.130
2825 90- Pozostałe:
- - Tlenek, wodorotlenek i nadtlenek wapnia:
2825 90 11 0- - - Wodorotlenek wapnia o czystości 98% lub

większej w przeliczeniu na suchą masę, w

postaci cząstek, z których: nie więcej

niż 1% masy ma wielkość cząstek większą

niż 75 mikrometrów oraz nie więcej niż 4%

masy ma wielkość cząstek mniejszą niż 1,3

mikrometra

2825 90 19 0- - - Pozostałe
2833Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany):
- Pozostałe siarczany:
2833 27 00 0- - Baru55.000
2834Azotyny; azotany:
2834 10 00 0- Azotyny226
- Azotany:
2834 29- - Pozostałe:
2834 29 10 0- - - Baru, berylu, kadmu, kobaltu, niklu13.500
2835Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany:
- Fosforany:
2835 24 00 0- - Potasu38.600
- Polifosforany:
2835 39- - Pozostałe:
2835 39 70 0- - - Pozostałe
2836Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy:
2836 40 00 0- Węglany potasowe3.000
2836 50 00 0- Węglan wapniowy130.010
- Pozostałe:
2836 99- - Pozostałe:
- - - Węglany:
2836 99 18 0- - - - Pozostałe11.000
2838 00 00 0Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany55.000
2843Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych:
- Związki srebra:
2843 29 00 0- - Pozostałe87.881
2902Węglowodory cykliczne:
- Ksyleny:
2902 44- - Mieszaniny izomerów ksylenu:
2902 44 90 0- - - Do innych celów110.000
2903Chlorowcowane pochodne węglowodorów:70.000
- Nasycone chlorowane pochodne węglowodorów

acyklicznych:

2903 11 00 0- - Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan

(chlorek etylu)

2903 30- Fluorowane, bromowane i jodowane pochodne

węglowodorów acyklicznych:

2903 30 10 0- - Fluorki
2904Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, także chlorowcowane:
2904 90- Pozostałe:
2904 90 80 0- - Pozostałe800
2907Fenole; fenoloalkohole:
- Polifenole:
2907 29- - Pozostałe:
2907 29 90 0- - - Pozostałe9.626
2909Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet chemicznie nie zdefiniowane) oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Eteroalkohole i ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane

pochodne:

2909 43 00 0- - Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub

glikolu dietylenowego

17.500
2909 60 00 0- Nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe,

nadtlenki ketonowe oraz ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane

pochodne

1.158
2914Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Ketony acykliczne bez innej tlenowej grupy

funkcyjnej:

2914 12 00 0- - Butanon (keton metylowoetylowy)277.000
2915Nasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Estry kwasu octowego:
2915 39- - Pozostałe:
2915 39 90 0- - - Pozostałe32.000
2915 90- Pozostałe:
2915 90 80 0- - Pozostałe9.500
2917Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Acykliczne kwasy polikarboksylowe, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy i ich pochodne:

2917 19- - Pozostałe:
2917 19 90 0- - - Pozostałe28.600
2917 20 00 0- Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub

cykloterpenowe kwasy polikarboksylowe, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy i ich pochodne

77.254
- Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy, oraz ich pochodne:

2917 32 00 0- - Ortoftalany dioktylu172.000
2917 34- - Pozostałe estry kwasu ortoftalowego:
2917 34 10 0- - - Ortoftalany diizooktylu, diizononylu i

diizodecylu

336.000
2925Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (łącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną:
2925 20 00 0- Iminy i ich pochodne; ich sole4.732
2927 00 00 0Diazo-, azo- lub azoksy-związki23.096
2929Związki z inną azotową grupą funkcyjną:
2929 10- Izocyjaniany:
2929 10 10 0- - Diizocyjaniany metylofenylenowe

(diizocyjaniany toluenu)

2.917.180
2930Organiczne związki siarki:
2930 20 00 0- Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany196.327
2930 90- Pozostałe:
2930 90 70 0- - Pozostałe137
2934Kwasy nukleinowe i ich sole; pozostałe związki heterocykliczne:
2934 90- Pozostałe:
2934 90 98 0- - Pozostałe91.163
2935 00Sulfonamidy:6.223
2935 00 10 0- 3-{1-[7-(Heksadecylosulfonylamino)-1H-indolo-

3-ylo]-3-okso-1H,3H-naftolo[1,8-cd]piran-1-ylo}

-N,N-dimetylo-1H-indolo-7-sulfonamid

2935 00 20 0- Metosulam (ISO)
2935 00 90 0- Pozostałe
2942 00 00 Pozostałe związki organiczne:
2942 00 00 9- Pozostałe związki organiczne1.300
3204Syntetyczne organiczne środki barwiące, nawet określone chemicznie, preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie syntetycznych środków barwiących organicznych; syntetyczne produkty organiczne stosowane jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet o określonej budowie chemicznej:
- Syntetyczne organiczne środki barwiące oraz

preparaty oparte na nich, jak wyszczególniono

w uwadze 3 do niniejszego działu:

3204 14 00 0- - Barwniki bezpośrednie oraz preparaty na ich

bazie

1.410
3206Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż z pozycji nr 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, nawet określone chemicznie:
- Pigmenty oraz preparaty na bazie dwutlenku

tytanowego:

3206 11 00 0- - Zawierające 80% wagowych lub więcej

dwutlenku tytanu w przeliczeniu na suchą

masę

210.240
- Pozostałe środki barwiące oraz inne

preparaty:

3206 49- - Pozostałe:
3206 49 90 0- - - Pozostałe82.300
3207Gotowe pigmenty, środki matujące i farby, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty używane w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i inne szkło w postaci proszku, granulek lub płatków:
3207 10 00 0- Gotowe pigmenty, gotowe środki matujące i

farby oraz podobne preparaty

110.000
3208Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu:
3208 10- Na bazie poliestrów:
3208 10 90 0- - Pozostałe1.209.260
3208 20- Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych:
3208 20 90 0- - Pozostałe5.859
3208 90- Pozostałe:169.672
- - Roztwory zdefiniowane w uwadze 4 do

niniejszego działu:

3208 90 11 0- - - Poliuretan z 2,2’-(tert-

butyloimino)dietanolu oraz 4,4’-

metylenodicykloheksylodiizocyjanianu, w

postaci roztworu w N,N-

dimetyloacetamidzie, w którym zawartość

polimeru w masie wynosi 48% lub więcej

3208 90 13 0- - - Kopolimer p-krezolu oraz diwinylobenzenu,

w postaci roztworu w N,N-

dimetyloacetamidzie, w którym zawartość

polimeru w masie wynosi 48% lub więcej

3208 90 19 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
3208 90 91 0- - - Na bazie polimerów syntetycznych46.600
3209Farby i pokosty (także emalie i lakiery) na bazie polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym:
3209 90 00 0- Pozostałe308.976
3211 00 00 0Gotowe sykatywy3.700
3214Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i podobne mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp.:
3214 10- Kity szklarskie, kit ogrodniczy, kity

żywiczne, masy uszczelniające i inne

mastyksy; wypełniacze malarskie:

3214 10 10 0- - Kity szklarskie, kit ogrodniczy, kity

żywiczne, masy uszczelniające i inne

mastyksy

29.950
3215Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i inne atramenty i tusze, także stężone lub stałe:
- Farba drukarska:
3215 11 00 0- - Czarna11.000
3215 19 00 0- - Pozostała15.240
3215 90- Pozostałe:
3215 90 10 0- - Atrament i tusz386
3307Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i inne preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, gotowe dezodoranty do pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne:
- Preparaty do perfumowania lub odwaniania

pomieszczeń, łącznie z preparatami

zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów

religijnych:

3307 49 00 0- - Pozostałe56.985
3402Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401:
- Substancje organiczne powierzchniowo czynne,

nawet przygotowane do sprzedaży detalicznej:

3402 13 00 0- - Niejonowe4.600
3402 19 00 0- - Pozostałe140
3402 20- Preparaty przygotowane do sprzedaży

detalicznej:

3402 20 10 0- - Preparaty powierzchniowo czynne6.100
3402 90- Pozostałe:
3402 90 10 0- - Preparaty powierzchniowo czynne83.385
3402 90 90 0- - Preparaty do prania i preparaty do

czyszczenia

6.500
3403Preparaty smarowe (łącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami do wyjmowania z formy opartymi na smarach) oraz preparaty stosowane do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry, skór futerkowych i innych materiałów, wyłączając preparaty zawierające w masie, jako składnik zasadniczy 70% lub więcej olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych:
- Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje

otrzymane z minerałów bitumicznych:

3403 19- - Pozostałe:
3403 19 10 0- - - Zawierające w masie 70% lub więcej olejów

ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z

minerałów bitumicznych, ale nie

stanowiących zasadniczego składnika

85.635
- - - Pozostałe:
3403 19 91 0- - - - Preparaty do smarowania maszyn,

urządzeń i pojazdów

20.311
3403 19 99 0- - - - Pozostałe68.844
- Pozostałe:
3403 99- - Pozostałe:
3403 99 10 0- - - Preparaty do smarowania maszyn, urządzeń

i pojazdów

45.477
3403 99 90 0- - - Pozostałe81.900
3404Woski sztuczne i preparowane:
3404 90- Pozostałe:
3404 90 10 0- - Woski preparowane, łącznie z woskami

uszczelniającymi

2.375
3506Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie uwzględnione ani nie włączone; produkty przygotowane do użycia jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, nie przekraczające masy netto 1 kg:
3506 10 00 0- Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje

lub spoiwa, przygotowane do sprzedaży

detalicznej jako kleje lub spoiwa, nie

przekraczające masy netto 1 kg

1.282
- Pozostałe:
3506 91 00 0- - Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw

sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami)

11.761
3506 99 00 0- - Pozostałe123.670
3804 00Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce chemicznej łącznie z ligninosulfanianami, ale wyłączając olej talowy z pozycji nr 3803:
3804 00 90 0- Pozostały5.714
3811Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz inne preparaty dodawane do olejów mineralnych (łącznie z benzyną) lub do innych cieczy stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne:
- Dodatki do olejów smarowych:
3811 21 00 0- - Zawierające oleje otrzymane z ropy naftowej

lub oleje otrzymane z minerałów

bitumicznych

410.000
3812Gotowe przyśpieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; środki przeciwutleniające oraz inne związki stabilizujące do gumy i tworzyw sztucznych:
3812 10 00 0- Przygotowane przyspieszacze wulkanizacji11.614
3812 20- Złożone plastyfikatory do kauczuku lub

tworzyw sztucznych:

20.444
3812 20 10 0- - Mieszanina reakcyjna zawierająca 3-

izobutyryloksy-1-izopropylo-2,2-

dimetylopropyloftalan benzylu oraz 3-

izobutyryloksy-2,2,4-trimetylopentylo

ftalan benzylu

3812 20 90 0- - Pozostałe
3812 30- Preparaty przeciwutleniające oraz inne

związki stabilizujące do kauczuku i tworzyw

sztucznych:

3812 30 20 0- - Środki przeciwutleniające13.741
3812 30 80 0- - Pozostałe2.670
3814 00Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; gotowe zmywacze farb i lakierów:
3814 00 10 0- Na bazie octanu butylu149
3814 00 90 0- Pozostałe99.596
3815Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:482.205
3815 90- Pozostałe:
3815 90 10 0- - Katalizatory składające się z octanu

etylotrifenylofosfoniowego w postaci

roztworu w metanolu

3815 90 90 0- - Pozostałe
3819 00 00 0Hydrauliczne płyny hamulcowe i inne gotowe płyny hamulcowe nie zawierające lub zawierające w masie mniej niż 70% olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych170.000
3824Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3824 90- Pozostałe:
3824 90 35 0- - Preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy

jako składniki aktywne

7.000
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
3824 90 95 0- - - - Pozostałe602.740
3901Polimery etylenu, w formach podstawowych:
3901 10- Polietylen o gęstości poniżej 0,94:
3901 10 90 0- - Pozostałe286.240
3902Polimery propylenu lub innych alkenów w formach podstawowych:
3902 10 00 0- Polipropylen1.510.476
3902 30 00 0- Kopolimery propylenu2.970.767
3903Polimery styrenu, w formach podstawowych:
3903 20 00 0- Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN)10.339
3903 30 00 0- Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS)2.227.030
3904Polimery chlorku winylu lub innych chlorowcowanych alkenów, w formach podstawowych:
3904 10 00 0- Polichlorek winylu, nie zmieszany z żadnymi

innymi substancjami

250.000
- Pozostały polichlorek winylu:
3904 22 00 0- - Uplastyczniony216.195
3904 30 00 0- Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu52.000
3906Polimery akrylowe w formach podstawowych:
3906 10 00 0- Polimetakrylan metylu897.907
3906 90- Pozostałe:18.690
3906 90 10 0- - Poli[N-(3-hydroksyimino-1,1-dimetylobutylo)

akryloamid]

3906 90 20 0- - Kopolimer metakrylanu 2-

diizopropyloaminoetylowego z metakrylanem

decylowym, w postaci roztworu w N, N-

dimetyloacetamidzie zawierającego w masie

55% lub więcej kopolimeru

3906 90 30 0- - Kopolimer kwasu akrylowego z akrylanem 2-

etyloheksylowym, zawierający w masie 10%

lub więcej, lecz nie więcej niż 11%

akrylanu 2-etyloheksylowego

3906 90 40 0- - Kopolimer akrylonitrylu z akrylanem metylu,

modyfikowany poli(butadien-

akrylonitrylem)(NBR)

3906 90 50 0- - Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z

metakrylanem alkilowym i małymi ilościami

innych monomerów, do zastosowania jako

zagęszczacz w produkcji mas do druku na

tekstyliach

3906 90 60 0- - Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z

monomerem zawierającym niekońcową grupę

karboksylową jako podstawnikiem,

zawierający w masie 50% lub więcej akrylanu

metylu, nawet zmieszany z krzemionką

3906 90 90 0- - Pozostałe
3907Poliacetale, inne polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry, w formach podstawowych:
3907 10 00 0- Poliacetale1.113.230
3907 20- Pozostałe polietery:
- - Alkohole polieterowe:
- - - Glikole polietylenowe:
3907 20 19 0- - - - Pozostałe1.153.357
- - Pozostałe:1.153.357
3907 20 91 0- - - Kopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu z

tlenkiem etylenu

3907 20 99 0- - - Pozostałe
3907 30 00 0- Żywice epoksydowe676.063
3907 40 00 0- Poliwęglany1.150.787
3907 50 00 0- Żywice alkidowe399.000
- Pozostałe poliestry:
3907 91- - Nienasycone:
3907 91 10 0- - - Ciekłe216.128
3907 91 90 0- - - Pozostałe121.028
3907 99- - Pozostałe:164.530
- - - O liczbie hydroksylowej nie większej niż

100:

3907 99 11 0- - - - Poli(naftaleno-2,6-dikarboksylan

etylenowy)

3907 99 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
3907 99 91 0- - - - Poli(naftaleno-2,6-dikarboksylan

etylenowy)

3907 99 99 0- - - - Pozostałe
3908Poliamidy w formach podstawowych:
3908 10 00 0- Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -

6,12

2.525.082
3908 90 00 0- Pozostałe53.189
3909Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych:
3909 20 00 0- Żywice melaminowe295.000
3909 40 00 0- Żywice fenolowe1.163.044
3909 50- Poliuretany:3.030
3909 50 10 0- - Poliuretan 2,2’-(tert-butylimino)dietanolu

oraz 4, 4’-

metylenodicykloheksylodiizocyjanianu, w

postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie

zawierającego w masie 50% lub więcej

polimeru

3909 50 90 0- - Pozostałe
3911Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i inne produkty wymienione w uwadze 3 do tego działu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:12.850
3911 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3911 90 91 0- - - Kopolimer p-krezolu i diwinylobenzenu, w

postaci roztworu w N,N-

dimetyloacetamidzie zawierającego w masie

50% lub więcej polimeru

3911 90 93 0- - - Uwodornione kopolimery winylotoluenu i

a-metylostyrenu

3911 90 99 0- - - Pozostałe
3912Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:
- Etery celulozy:
3912 31 00 0- - Karboksymetyloceluloza i jej sole13.413
3913Polimery naturalne (np. kwas alginowy) i zmodyfikowane polimery naturalne utwardzone (np. utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych:
3913 90- Pozostałe:
3913 90 80 0- - Pozostałe1.520
3917Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze) z tworzyw sztucznych:
- Rury, przewody i węże, sztywne:
3917 21- - Z polimerów etylenu:
- - - Pozostałe:
3917 21 99 0- - - - Pozostałe3.000.000
3917 23- - Z polimerów chlorku winylu:
3917 23 10 0- - - Bez szwu i o długości przekraczającej

maksymalny wymiar przekroju poprzecznego,

nawet obrobione powierzchniowo, ale nie

obrobione inaczej

4.418
- - - Pozostałe:
3917 23 99 0- - - - Pozostałe307.231
3917 29- - Z pozostałych tworzyw sztucznych:
- - - Pozostałe:
3917 29 99 0- - - - Pozostałe2.253.728
- Pozostałe rury, przewody i węże:
3917 32- - Pozostałe, nie wzmocnione ani nie połączone

z innymi materiałami, bez wyposażenia:

- - - Bez szwu i o długości przekraczającej

maksymalny wymiar przekroju poprzecznego,

nawet obrobione powierzchniowo, ale nie

obrobione inaczej:

- - - - Z produktów polimeryzacji addycyjnej:
3917 32 35 0- - - - - Z polimerów chlorku winylu39.227
3917 39- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
3917 39 99 0- - - - Pozostałe488.911
3917 40- Wyposażenie:
3917 40 90 0- - Pozostałe32.390
3919Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach:
3919 10- W rolkach o szerokości nie przekraczającej 20

cm:

- - Taśmy, pokryte warstwą niezwulkanizowanego

kauczuku naturalnego lub syntetycznego:

3919 10 11 0- - - Z plastyfikowanego polichlorku winylu lub

z polietylenu

162.337
3919 10 19 0- - - Pozostałe63.391
- - Pozostałe:
- - - Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej

lub z przegrupowaniem, nawet

zmodyfikowane chemicznie:

3919 10 31 0- - - - Z poliestrów17.080
3919 10 90 0- - - Pozostałe262.295
3919 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3919 90 90 0- - - Pozostałe370.225
3920Pozostałe płyty, arkusze, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem:81.540
3920 10- Z polimerów etylenu:
- - O grubości nie przekraczającej 0,125 mm:
- - - Z polietylenu o gęstości:
- - - - Poniżej 0,94:
3920 10 23 0- - - - - Folia polietylenowa, o grubości 20

mikrometrów lub większej, lecz nie

przekraczającej 40 mikrometrów, do

produkcji folii fotoodpornych

używanych w produkcji półprzewodników

lub obwodów drukowanych

3920 10 25 0- - - - - Pozostałe
- - O grubości przekraczającej 0,125 mm:
3920 10 81 0- - - Wilgotne arkusze wykonane z

niepołączonych, drobno rozgałęzionych

włókien polietylenowych, zmieszanych lub

nie, z włóknami celulozowymi, w ilości

nie przekraczającej 15%, zawierające

alkohol poliwinylowy rozpuszczony w

wodzie jako czynnik nawilżający

3920 10 89- - - Pozostałe:
3920 10 89 1- - - - Polietylenowe taśmy izolacyjne do

powlekania stalowych rur i armatury, o

szerokości minimum 0,05 m

3920 10 89 9- - - - Pozostałe
3920 20- Z polimerów propylenu:
- - O grubości powyżej 0,10 mm:
3920 20 90 0- - - Pozostałe81.325
3920 30 00 0- Z polimerów styrenu16.155
- Z polimerów chlorku winylu:
3920 42- - Giętkie:
- - - Uplastycznione o grubości:
3920 42 91 0- - - - Nie przekraczającej 1 mm176.695
3920 42 99 0- - - - Przekraczającej 1 mm54.770
- Z poliwęglanów, żywic alkidowych, poliestrów

allilowych i innych poliestrów:

3920 69 00 0- - Z pozostałych poliestrów101.000
3921Pozostałe płyty, arkusze, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych:
- Komórkowe:
3921 12 00 0- - Z polimerów chlorku winylu653.351
3921 13- - Z poliuretanów:
3921 13 10 0- - - Miękkie, elastyczne203.468
3921 19- - Z pozostałych tworzyw sztucznych:
3921 19 90 0- - - Pozostałe311.199
3921 90- Pozostałe:
- - Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej

lub z przegrupowaniem, nawet

zmodyfikowanych chemicznie:

- - - Z poliestrów:
3921 90 19 0- - - - Pozostałe2.565
3923Artykuły do transportu i pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych:
- Worki, torby (łącznie ze stożkami):
3923 21 00 0- - Z polimerów etylenu20.286
3926Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914:
3926 30 00 0- Wyposażenie mebli, nadwozi itp.2.137.239
3926 90- Pozostałe:
3926 90 10 0- - Do użytku technicznego, do stosowania w

lotnictwie cywilnym

79.095
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
3926 90 91 0- - - - Wyprodukowane z arkusza270.980
3926 90 99 0- - - - Pozostałe426.080
4002Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach arkuszach lub taśmach; mieszaniny jakiegokolwiek produktu z pozycji nr 4001 z jakimkolwiek produktem z tej pozycji, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach:
- Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (IIR); halo-

izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR):

4002 31 00 0- - Kauczuk izoprenowo-izobutenowy (butylowy)

(IIR)

12.923
- Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy)

(CR):

4002 49 00 0- - Pozostały140.310
- Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR):
4002 59 00 0- - Pozostały209.346
4002 60 00 0- Kauczuk izoprenowy (IR)58.530
4002 70 00 0- Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM)

niesprzężony

1.262.803
4002 80 00 0- Mieszaniny jakiegokolwiek produktu z pozycji

4001 z jakimkolwiek produktem tej pozycji

56.311
- Pozostałe:
4002 99- - Pozostałe:
4002 99 10 0- - - Produkty modyfikowane przez wprowadzenie

tworzyw sztucznych

16.438
4002 99 90 0- - - Pozostałe103.873
4005Kauczuk mieszany, nie wulkanizowany w podstawowych formach lub w płytach, arkuszach lub taśmach:
- Pozostałe:
4005 91 00- - Płyty, arkusze i taśmy:
4005 91 00 9- - - Pozostałe627.847
4008Płyty, arkusze, taśmy, rurki i kształtowniki z kauczuku wulkanizowanego i innego niż ebonit:
- Z kauczuku niekomórkowego:
4008 21- - Płyty, arkusze i taśmy:
4008 21 90 0- - - Pozostałe42.000
4009Przewody, rury i węże, z kauczuku wulkanizowanego innego niż ebonit, z lub bez wyposażenia (np. złącza, kolanka, kołnierze):
4009 20 00 0- Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z

metalem, bez wyposażenia

3.800
4009 30 00 0- Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z

materiałami włókienniczymi, bez wyposażenia

1.700.360
4016Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego:
- Pozostałe:
4016 93- - Uszczelki, podkładki i inne uszczelnienia:
4016 93 90 0- - - Pozostałe1.456.183
4016 99- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
- - - - - Do pojazdów mechanicznych objętych

pozycjami od 8701 do 8705

4016 99 52 0- - - - - - Części z gumy połączonej z metalem274.495
4016 99 58 0- - - - - - Pozostałe92.090
- - - - - Pozostałe:
4016 99 88 0- - - - - - Pozostałe3.463.310
4017 00Kauczuk utwardzony (np. ebonit) we wszystkich formach, łącznie z odpadami i złomem; wyroby z kauczuku utwardzonego:
- Wyroby z utwardzonego kauczuku:
4017 00 99 0- - Pozostałe1.900
4504 Korek prasowany, nawet z dodatkiem spoiwa oraz wyroby z takiego korka:
4504 10- Bloki, płyty, arkusze i pasy; płytki

o dowolnym kształcie; lite cylindry łącznie

z krążkami:

- - Pozostałe:
5404 10 99 0- - - Pozostałe44.737
4807Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), nie powlekane powierzchniowo ani nie impregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach lub w arkuszach:
4807 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
4807 90 90 0- - - Pozostałe5.036
4809Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz inne papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (łącznie z powlekanym lub impregnowanym papierem na matryce do powielania lub płyty offsetowe), drukowane lub nie, w zwojach lub arkuszach:
4809 20- Papier samokopiujący:
4809 20 90 0- - W arkuszach105.800
4810Papier i karton powlekany jedno- lub obustronnie glinką kaolinową lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez spoiwa oraz bez innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach:
- Papier i karton siarczanowe, inne niż

stosowane do pisania, druku lub innych celów

graficznych:

4810 32- - Bielone jednorodnie w masie, w których

powyżej 95% masy ogólnej zawartości włókien

składa się z włókien drzewnych otrzymanych

w procesie chemicznym i o masie

jednostkowej powyżej 150 g/m2:

4810 32 90 0- - - Pozostałe1.762
- Pozostałe papiery i kartony:
4810 91- - Wielowarstwowe:
4810 91 90 0- - - Pozostałe7.352
4811Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, pokrywane, barwione powierzchniowo, ozdobione lub drukowane powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach, inne niż towary objęte pozycjami nr 4803, 4809 lub 4810:
- Papier i tektura powlekane, impregnowane lub

powlekane tworzywami sztucznymi (z

wyłączeniem powleczonych klejami):

4811 39 00 0- - Pozostałe5.066
4811 40 00 0- Papier i tektura powlekane, impregnowane lub

pokrywane woskiem, parafiną, stearyną,

olejem lub gliceryną

1.863
4821Etykiety wszelkich rodzajów z papieru i kartonu, nawet drukowane:
4821 10- Drukowane:
4821 10 90 0- - Pozostałe6.905
4823Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; inne wyroby z masy papierniczej, papieru, kartonu, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych:
- Papier podgumowany lub z naniesioną warstwą

kleju, w postaci pasków lub zwojów:

4823 11- - Samoprzylepny:
4823 11 90 0- - - Pozostałe17.632
4823 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
4823 90 90 0- - - - Pozostałe48.816
5402Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej, łącznie z syntetycznym włóknem pojedynczym o masie jednostkowej nie przekraczającej 67 decyteksów:
5402 10- Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie,

z nylonu lub innych poliamidów:

5402 10 10 0- - Z poliamidów aromatycznych139.369
5403Przędza z włókna ciągłego przetworzonego (inna niż nici do szycia), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej, łącznie z przetworzonym włóknem pojedynczym o masie jednostkowej nie przekraczającej 67 decyteksów:
5403 10 00 0- Przędza z jedwabiu wiskozowego, o dużej

wytrzymałości na rozciąganie

827.239
5407Tkaniny z przędzy z włókna syntetycznego, łącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów z pozycji nr 5404:
5407 10 00 0- Tkaniny z przędzy o wysokiej wytrzymałości na

rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów

lub z poliestrów

15.702
5503Syntetyczne włókna cięte, nie zgrzeblone, nie czesane, ani nie przerobione w inny sposób do przędzenia:
5593 10- Z nylonu lub innych poliamidów:
5503 10 90 0- - Pozostałe102.171
5503 20 00 0- Z poliestrów446.320
5503 30 00 0- Akrylowe lub modakrylowe610.000
5508Nici do szycia z ciętych włókien chemicznych, przeznaczone lub nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej:
5508 10- Z syntetycznych włókien ciętych:
- - Nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej:
5508 10 19 0- - - Pozostałe61.985
5601Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; włókna tekstylne o długości nie przekraczającej 5 mm (kosmyki), proszek oraz rozdrobnione resztki włókien:
5601 30 00 0- Kosmyki włókiennicze i proszek oraz

rozdrobnione resztki włókien

13.052
5602Filc, impregnowany, powlekany, pokryty lub laminowany, lub nie poddany tego rodzaju obróbce:
5602 10- Filc igłowany i wyroby płaskie, których

spójność zwiększono przez zszycie:

- - Nie impregnowany, nie powlekany, nie

pokryty ani nie laminowany:

- - - Filc igłowany:
5602 10 11 0- - - - Z juty lub innych łykowych włókien

przędnych z pozycji nr 5303

921.181
5603Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane:
- Z włókien chemicznych:
5603 12- - O masie jednostkowej powyżej 25 g/m2 ale

nie większej niż 70 g/m2:

5603 12 90 0- - - Pozostałe10.733
5607Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione, oplatane, impregnowane, powlekane, pokrywane lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym, lub nie poddane tego rodzaju obróbce:
5607 50- Z pozostałych włókien syntetycznych:
- - Z nylonu lub innych poliamidów, lub

poliestrów:

- - - O masie jednostkowej powyżej 50.000

decyteksów (5 g/m):

5607 50 11 0- - - - Plecione19.515
5806Tkaniny wąskie, z wyłączeniem wyrobów z pozycji nr 5807; wyroby bez wątku, sklejone (bolducs):
- Pozostałe tkaniny:
5806 32- - Z włókien chemicznych:
5806 32 90 0- - - Pozostałe1.562.150
5807Etykietki, odznaki i podobne wyroby z materiałów włókienniczych, w sztukach, taśmach lub wykrojone według kształtu lub wymiaru, nie haftowane:
5807 90- Pozostałe:
5807 90 90 0- - Pozostałe27.517
5902Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów, poliestrów lub jedwabiu wiskozowego:
5902 20- Z poliestrów:
5902 20 90 0- - Pozostałe10.180
5903Materiały włókiennicze płaskie impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902:
5903 10- Polichlorkiem winylu:
5903 10 10 0- - Impregnowane54.600
5903 10 90 0- - Powlekane, pokrywane lub laminowane1.772.687
5906Materiały włókiennicze płaskie gumowane, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902:
5906 10- Taśma do klejenia o szerokości nie

przekraczającej 20 cm:

5906 10 10 0- - O szerokości nie przekraczającej 10 cm327.058
5907Pozostałe artykuły konfekcjonowane, łącznie z wykrojami odzieży:
6307 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
6307 90 99 0- - - Pozostałe1.243.956
6804Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice itp., bez opraw do szlifowania, ostrzenia, polerowania, obciągania lub cięcia, osełki do ręcznego ostrzenia i polerowania oraz ich części, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych, lub z ceramiki, nawet z częściami z innych materiałów:
- Pozostałe kamienie młyńskie, kamienie

szlifierskie, ściernice, itp.:

6804 22- - Scalone z innym materiałów ściernych lub z

ceramiki:

- - - Ze sztucznych materiałów ściernych ze

spoiwem:

6804 22 30 0- - - - Z ceramiki lub krzemianów19.000
6804 22 50 0- - - - Z pozostałych materiałów19.000
6806Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i wyroby materiałów mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż z pozycji nr 6811 lub 6812 albo z działem 69:
6806 10 00 0- Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny

mineralne (łącznie z ich mieszaninami),

luzem, w arkuszach lub w belach

254.996
6815Wyroby z kamieni lub innych substancji mineralnych (łącznie z włóknami węglowymi, wyrobami z włókien węglowych i wyrobami z torfu), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
- Pozostałe wyroby:
6815 99- - Pozostałe:
6815 99 10 0- - - Z materiałów ogniotrwałych, związanych

chemicznie

488.720
7004Szkło ciągnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nie obrobione inaczej:
7004 90- Inne szkło:
- - Pozostałe, o grubości:
7004 90 98 0- - - Powyżej 2,5 mm1.828.836
7005Szkło typu "float" i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nie obrobione inaczej:
7005 10- Szkło niezbrojone, z warstwą pochłaniającą,

odblaskową lub przeciwodblaskową:

- - Pozostałe, o grubości:
7005 10 25 0- - - Nie przekraczającej 3,5 mm602.000
7005 10 30 0- - - Powyżej 3,5 mm, ale nie przekraczającej

4,5 mm

178.000
- Inne szkło niezbrojone:
7005 21- - Barwione w całej masie, nieprzeźroczyste,

powlekane lub jedynie szlifowane

powierzchniowo:

7005 21 25 0- - - O grubości nie przekraczającej 3,5 mm1.630.600
7005 21 30 0- - - O grubości powyżej 3,5 mm, ale nie

przekraczającej 4,5 mm

292.000
7005 29- - Pozostałe:
7005 29 25 0- - - O grubości nie przekraczającej 3,5 mm602.000
7005 29 35 0- - - O grubości powyżej 3,5 mm, ale nie

przekraczającej 4,5 mm

179.205
7009Lustra, w ramach lub nie, łącznie z lusterkami wstecznymi:
- Pozostałe:
7009 91 00 0- - Bez ram556.386
7014 00 00 0Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy optyczne ze szkła (z wyjątkiem z pozycji nr 7015), nie obrobione optycznie659.726
7107 00 00 0Metale nieszlachetne posrebrzane, nie obrobione inaczej niż do stanu półproduktu31.725
7202Żelazostopy:
7202 60 00 0- Żelazonikiel1.380
7205Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku:
- Proszki:
7205 29 00 0- - Pozostałe904.156
7209Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:
- Pozostałe, nie zwinięte, nie obrobione więcej

oprócz walcowania na zimno:

7209 28- - O grubości mniejszej niż 0,5 mm:
7209 28 90 0- - - Pozostałe (ECSC)13.640
7210Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane:
- Pokrywane lub powlekane aluminium:
7210 69- - Pozostałe:
7210 69 10 0- - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo

lub jedynie pocięte w kształty inne niż

prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)

448.600
7211Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

gorąco:

7211 14- - Pozostałe o grubości 4,75 mm i więcej:
7211 14 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm

(ECSC)

236.000
- Nie obrobione oprócz walcowania na zimno:
7211 23- - Zawierające w masie mniej niż 0,25% węgla:
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - - Pozostałe:
7211 23 99 0- - - - - Pozostałe28.723
7211 29- - Pozostałe:
7211 29 20 0- - - O szerokości przekraczającej 500 mm

(ECSC)

43.403
- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7211 29 90 0- - - - Zawierający w masie 0,6% lub więcej

węgla

35.343
7211 90- Pozostałe:
7211 90 90 0- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm126.076
7212Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane:
7212 50- W inny sposób powlekane lub pokrywane:
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - Pokrywane lub powlekane aluminium:
7212 50 93 0- - - - Pokrywane lub powlekane stopami

aluminiowo-cynkowymi

7.675
7212 50 97 0- - - - Pozostałe28.000
7215Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej:
7215 10 00 0- Ze stali automatowej, nie obrobione więcej

niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno

2.080.413
7216Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej:
7216 50- Pozostałe kątowniki, kształtowniki i

profile, nie obrobione więcej niż walcowanie

na gorąco, ciągnienie na gorąco lub

wyciskanie:

7216 50 10 0- - O przekroju poprzecznym, który można

zawrzeć w kwadracie o boku 80 mm (ECSC)

190.000
- - Pozostałe:
7216 50 99 0- - - Pozostałe (ECSC)237.000
- Kątowniki, kształtowniki i profile, nie

obrobione więcej oprócz gięcia na zimno lub

wykończenia na zimno:

7216 61- - Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich:
7216 61 90 0- - - Pozostałe162.567
7217Drut ze stali niestopowej:
7217 10- Nie pokrywany ani nie powlekany, polerowany

lub nie:

7217 10 90 0- - Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla59.200
7217 30- Pokrywany lub powlekany innymi metalami:
7217 30 90 0- - Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla178.777
7217 90- Pozostały:
- - Zawierający w masie mniej niż 0,25% węgla:
7217 90 30 0- - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju

poprzecznego 0,8 mm lub więcej

7.379
7219Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm lub większej:
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

zimno:

7219 33- - O grubości powyżej 1 mm, lecz poniżej 3 mm:
7219 33 90 0- - - Zawierające w masie mniej niż 2,5% niklu

(ESCS)

213.000
7219 34- - O grubości 0,5 mm lub większej, lecz

nie przekraczającej 1 mm:

7219 34 90 0- - - Zawierające w masie poniżej 2,5% niklu

(ECSC)

290.830
7220Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:
7220 20- Nie obrobione więcej oprócz walcowania na

zimno:

- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
- - - O grubości powyżej 0,35 mm, lecz poniżej

3 mm, zawierające:

7220 20 59 0- - - - W masie poniżej 2,5% niklu317.791
- - - O grubości nie przekraczającej 0,35 mm,

zawierające:

7220 20 91 0- - - - W masie 2,5% lub więcej niklu58.470
7220 20 99 0- - - - W masie poniżej 2,5% niklu24.921
7220 90- Pozostałe:
- - O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7220 90 90 0- - - Pozostałe354.343
7223 00Drut ze stali nierdzewnej:
- Zawierający w masie 2,5% lub i więcej niklu:
7223 00 19 0- - Pozostały344.900
- Zawierający w masie poniżej 2,5% niklu:
7223 00 99 0- - Pozostały22.946
7227Sztaby i pręty z innej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach:
7227 90- Pozostałe:
7227 90 50 0- - Zawierające w masie 0,9% lub więcej ale nie

więcej niż 1,15% węgla, 0,5%, ale nie

więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest

obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu

(ECSC)

94.736
7228Pozostałe sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych:
7228 20- Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej:
- - Pozostałe:
7228 20 60 0- - - Pozostałe1.652.234
7228 30- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione

więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnienie

na gorąco lub wyciskanie:

- - Pozostałe:
- - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła,

o średnicy:

7228 30 69 0- - - - Poniżej 80 mm (ECSC)92.000
7228 50- Pozostałe sztaby i pręty, nie obrobione

więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na

zimno:

7228 50 40 0- - Zawierające w masie nie mniej niż 0,9%, ale

nie więcej niż 1,15% węgla, 0,5%, ale nie

więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest

obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu

3.668
7228 60- Pozostałe sztaby i pręty:
- - Pozostałe:
7228 60 89 0- - - Pozostałe145.365
7229Drut z pozostałej stali stopowej:
7229 90- Pozostały:
7229 90 50 0- - Zawierający w masie nie mniej niż 0,9%, ale

nie więcej niż 1,15% węgla, 0,5%, ale nie

więcej niż 2% chromu oraz, jeśli jest

obecny, nie więcej niż 0,5% molibdenu

240.000
7229 90 90 0- - Pozostały202.380
7304Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali:
- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym,

ze stali niestopowej:

7304 31- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
- - - Pozostałe:
7304 31 91 0- - - - Rury precyzyjne110.141
7304 31 99 0- - - - Pozostałe182.973
- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym,

z innej stali stopowej:

7304 51- - Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
- - - Proste i o jednolitej grubości ścianki,

ze stali stopowej zawierającej w masie

nie mniej niż 0,9%, ale i nie

przekraczającej 1,15% węgla, nie mniej

niż 0,5%, ale nie przekraczającej 2%

chromu i jeśli jest obecny, nie

przekraczającej 0,5% molibdenu, o

długości:

7304 51 11 0- - - - Nie przekraczającej 4,5 m90.109
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
7304 51 99 0- - - - - Pozostałe30.480
7304 90- Pozostałe:
7304 90 90 0- - Pozostałe1.377.469
7306Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone z żeliwa i stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób):
7306 30- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju

poprzecznym, ze stali niestopowej:

- - Pozostałe:
- - - Rury precyzyjne, o grubości ścianki:
7306 30 21 0- - - - Nie przekraczającej 2 mm1.355.172
7306 30 29 0- - - - Powyżej 2 mm215.638
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe, o średnicy zewnętrznej:
- - - - - Nie przekraczającej 168,3 mm:
7306 30 78 0- - - - - - Pozostałe2.231.982
7306 40- Pozostałe, spawane, o okrągłym przekroju

poprzecznym, ze stali nierdzewnej:

- - Pozostałe:
7306 40 99 0- - - Pozostałe1.022.764
7306 90 00 0- Pozostałe75.000
7307Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje) z żeliwa lub stali:
- Pozostałe, ze stali nierdzewnej:
7307 21 00 0- - Kołnierze324.349
7307 29- - Pozostałe:
7307 29 10 0- - - Gwintowane156.300
- Pozostałe:
7307 92- - Gwintowane kolanka, łuki i tuleje:
7307 92 10 0- - - Tuleje208.996
7307 99- - Pozostałe:
7307 99 10 0- - - Gwintowane6.174
7307 99 90 0- - - Pozostałe61.927
7312Skrętki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia itp., ze stali, nie izolowane elektrycznie:
7312 10- Skrętki, liny i kable:
- - Pozostałe:
7312 10 30 0- - - Ze stali nierdzewnej15.175
- - - Pozostałe, z maksymalnym wymiarem

przekroju poprzecznego:

- - - - Nie przekraczającym 3 mm:
7312 10 51 0- - - - - Powlekane lub pokrywane stopami cynku

z miedzią (mosiądzem)

849.650
- - - - Powyżej 3 mm:
- - - - - Skrętki:
7312 10 71 0- - - - - - Nie pokrywane61.332
- - - - - - Pokrywane:
7312 10 75 0- - - - - - - Powlekane lub pokrywane cynkiem218.859
- - - - - Liny i kable (łącznie z zamkniętymi):
7312 10 99 0- - - - - - Pozostałe754.600
7312 90- Pozostałe:
7312 90 90 0- - Pozostałe393.073
7314Tkanina (łącznie z taśmami bez końca), kraty, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana ze stali:
- Inne kraty, siatki i ogrodzenia:
7314 49 00 0- - Pozostałe101.937
7318Wkręty, śruby, nakrętki, śruby do drewna, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne, ze stali:
- Wyroby gwintowane:
7318 11 00 0- - Śruby do drewna182.012
7318 12- - Pozostałe wkręty do drewna:
7318 12 90 0- - - Pozostałe45.164
7318 14- - Wkręty samogwintujące:
- - - Pozostałe:
7318 14 91 0- - - - Wkręty z gwintem o dużym skoku
7318 14 99 0- - - - Pozostałe30.744
7318 15- - Pozostałe wkręty i śruby, nawet z

nakrętkami i podkładkami:

7318 15 10 0- - - Wkręty, toczone ze sztab, prętów, profili

lub drutu, o pełnym przekroju, o grubości

trzpienia nie przekraczającej 6 mm

110.185
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
- - - - - Bez główek:
- - - - - - Pozostałe, o wytrzymałości na

rozciąganie:

7318 15 41 0- - - - - - - Poniżej 800 MPa22.499
- - - - - Z główką:
- - - - - - Wkręty z wycięciami i z łbem o

krzyżowym gnieździe:

7318 15 51 0- - - - - - - Ze stali nierdzewnej54.841
7318 15 59 0- - - - - - - Pozostałe67.422
- - - - - - Wkręty z łbem o sześciokątnym

gnieździe:

7318 15 69 0- - - - - - - Pozostałe26.500
- - - - - - Śruby sześciokątne:
7318 15 70 0- - - - - - - Ze stali nierdzewnej331.897
- - - - - - - Pozostałe, o wytrzymałości na

rozciąganie:

7318 15 81 0- - - - - - - - Poniżej 800 MPa25.857
7318 15 89 0- - - - - - - - 800 MPa lub więcej16.119
7318 15 90 0- - - - - - Pozostałe142.465
7318 16- - Nakrętki:
7318 16 10 0- - - Toczone ze sztab, prętów, profili lub

drutu, o pełnym przekroju, o średnicy

otworu nie przekraczającej 6 mm

5.000
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
7318 16 50 0- - - - - Nakrętki samozabezpieczające się97.571
- - - - - Pozostałe, o średnicy wewnętrznej:
7318 16 91 0- - - - - - Nie przekraczającej 12 mm120.506
7318 16 99 0- - - - - - Powyżej 12 mm125.565
7318 19 00 0- - Pozostałe109 244
- Wyroby niegwintowane:
7318 21 00 0- - Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki

ustalające

962.920
7318 22 00 0- - Pozostałe podkładki282.542
7318 23 00 0- - Nity74.455
7318 24 00 0- - Zawleczki i przetyczki30.191
7318 29 00 0- - Pozostałe134.075
7320Sprężyny i pióra do resorów, ze stali:
7320 20- Sprężyny śrubowe:
- - Pozostałe:
7320 20 81 0- - - Sprężyny zwojowe ściskane73.234
7320 20 85 0- - - Sprężyny zwojowe rozciągane58.933
7320 20 89 0- - - Pozostałe177.189
7320 90- Pozostałe:
7320 90 90 0- - Pozostałe106.667
7323Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły, ze stali:
7323 10 00 0- Wełna ze stali; zmywaki do czyszczenia,

szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i

podobne artykuły

117.185
7326Pozostałe artykuły ze stali:
7326 20- Artykuły z drutu stalowego:
- - Pozostałe:
7326 20 90 0- - - Pozostałe324.205
7326 90- Pozostałe:
- - Pozostałe artykuły ze stali:
7326 90 97 0- - - Pozostałe8.479.838
7409Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,15 mm, z miedzi:
- Ze stopów miedzi o podstawie cynkowej

(mosiądz):

7409 21 00 0- - Zwinięte119.625
- Ze stopów miedzi o podstawie cynowej (brąz):
7409 31 00 0- - Zwinięte52.420
7409 90- Z innych stopów miedzi:
7409 90 10 0- - Zwinięte33.270
7410Folia miedziana (nawet drukowana, łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,15 mm:
- Bez podłoża:
7410 12 00 0- - Ze stopów miedzi12.750
7415Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż z pozycji nr 8305) i wyroby podobne, z miedzi lub ze stali posiadające główki miedziane; wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (łącznie z podkładkami sprężystymi) i wyroby podobne, z miedzi:
- Pozostałe wyroby, nie gwintowane:
7415 21 00 0- - Podkładki (łącznie z podkładkami

sprężystymi)

30.829
7416 00 00 0Sprężyny z miedzi79.970
7605Drut aluminiowy:
- Z aluminium niestopowego:
7605 19 00 0- - Pozostały36.500
7608Rury i przewody rurowe, z aluminium:
7608 20- Ze stopów aluminium:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
7608 20 99 0- - - - Pozostałe679.144
7609 00 00 0Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium25.652
7616Pozostałe artykuły z aluminium:
7616 10 00 0- Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry

(inne niż objęte pozycją nr 8305), wkręty,

śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity,

przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne

artykuły

58.560
- Pozostałe:
7616 99- - Pozostałe:
7616 99 10 0- - - Odlewane271.808
7901Cynk nie obrobiony:
7901 20 00 0- Stop cynku2.010
7907 00 00 0Pozostałe artykuły z cynku266.800
8003 00 00 0Sztaby, pręty, kształtowniki i druty z cyny10.061
8207Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągowniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:
- Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do

wierceń ziemnych:

8207 13 00 0- - Z częścią roboczą z cermetali500.000
8301Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do wszelkich wyrobów wymienionych powyżej, z metalu nieszlachetnego:
8301 60 00 0- Części111.716
8302Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek itp.; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego:
8302 10- Zawiasy:
8302 10 90 0- - Pozostałe53.016
8302 30 00 0- Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby

nadające się do pojazdów mechanicznych

22.500
- Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby:
8302 49- - Pozostałe:
8302 49 90 0- - - Pozostałe1.947.870
8307Rury giętkie z metali nieszlachetnych, z łącznikami lub bez:
8307 10- Ze stali:
8307 10 90 0- - Pozostałe1.261.487
8307 90- Z innego metalu nieszlachetnego:
8307 90 90 0- - Pozostałe16.000
8409Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników z pozycji nr 8407 lub 8408:
- Pozostałe:
8409 91 00 0- - Nadające się do stosowania wyłącznie lub

głównie do tłokowych silników spalinowych z

zapłonem iskrowym

22.000
8311Druty, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych lub z węglików metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika w rodzaju używanych do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub osadzania metali lub węglików metali; druty i pręty ze scalonych proszków metali nieszlachetnych, używane w metalizacji natryskowej:
8311 20 00 0- Druty rdzeniowe z metali nieszlachetnych, do

spawania łukiem elektrycznym

106.734
8415Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, także klimatyzatory nie posiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności:
8415 90- Części:
8415 90 90 0- - Pozostałe743.016
8421Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:
- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub

oczyszczania cieczy:

8421 23- - Filtry do oleju lub paliwa do silników

spalinowych:

8421 23 90 0- - - Pozostałe93.980
8424Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice napełnione lub nie napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:
8424 20 00 0- Pistolety natryskowe i podobne urządzenia685.000
8477Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale:
8477 10 00 0- Wtryskarki3.367.000
8477 40 00 0- Maszyny do formowania próżniowego i pozostałe

maszyny do formowania termicznego

610.000
8481Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., także zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie:
8481 30- Zawory zwrotne:
8481 30 10 0- - Do opon i dętek60.800
- - Pozostałe:
8481 30 99 0- - - Pozostałe400.467
8482Łożyska toczne:
8482 10- Łożyska kulkowe:
8482 10 90 0- - Pozostałe572.357
8482 40 00 0- Łożyska igiełkowe30.852
8482 80 00 0- Pozostałe, także kombinowane łożyska kulkowo-

wałeczkowe

412.109
- Części:
8482 91- - Kulki, igiełki i wałeczki:
8482 91 90 0- - - Pozostałe30.039
8483Wały napędowe (także wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość, także przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, także wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także przeguby uniwersalne):
8483 30- Obudowy łożysk, nie zawierające łożysk

tocznych; łożyska ślizgowe:

- - Pozostałe:
8483 30 90 0- - - Łożyska ślizgowe150.984
8483 50- Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe,

także wielokrążki i zblocza:

- - Pozostałe:
8483 50 99 0- - - Pozostałe43.000
8483 60- Sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także

przeguby uniwersalne):

- - Pozostałe:
8483 60 99 0- - - Pozostałe116.413
8484Uszczelki i podobne przekładki z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub utworzone z dwóch lub więcej warstw metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, umieszczone w torebkach, kopertach lub podobnych opakowaniach; uszczelnienia mechaniczne:
8484 10- Uszczelki i podobne przekładki z cienkiej

blachy łączonej z innym materiałem lub

utworzone z dwóch lub więcej warstw metalu:

8484 10 90 0- - Pozostałe32.651
8484 90- Pozostałe:
8484 90 90 0- - Pozostałe233.800
8501Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych):
8501 10- Silniki o mocy wyjściowej nie przekraczającej

37,5 W:

- - Pozostałe:
8501 10 99 0- - - Silniki prądu stałego612.873
8505Elektromagnesy; magnesy stałe i wyroby, które mają stać się stałymi magnesami po namagnesowaniu; magnetyczne i elektromagnetyczne uchwyty, zaciski, imadła i podobne uchwyty, elektromagnetyczne sprzęgła wyłączane oraz sprzęgła stałe czy hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe:
- Magnesy stałe i wyroby, które mają stać się

stałymi magnesami po namagnesowaniu:

8505 19- - Pozostałe:
8505 19 10 0- - - Magnesy stałe z ferrytów spiekanych26.387
8505 19 90 0- - - Pozostałe405.823
8507Akumulatory elektryczne, łącznie z separatorami, także prostokątnymi (włączając w to kwadratowe):
8507 90- Części:
- - Pozostałe:
8507 90 93 0- - - Separatory393.684
8507 90 98 0- - - Pozostałe144.000
8511Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe stosowane w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (np. iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (np. prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami:
8511 90 00 0- Części2.270.285
8512Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (oprócz wyrobów z pozycji nr 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu szyb w rodzaju używanych do rowerów i pojazdów mechanicznych:
8512 90 00 0- Części403.417
8515Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego, twardego oraz spawania, także do cięcia metodą elektryczną (łącznie z ogrzewanym elektrycznie gazem), metodą laserową, lub za pomocą wiązki światła, lub fotonów, metodą ultradźwiękową, z pomocą wiązki elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego; elektryczne maszyny i aparaty do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali:
8515 80- Inne urządzenia i aparaty:
- - Pozostałe:
8515 80 91 0- - - Do oporowego spawania, zgrzewania tworzyw

sztucznych

66.000
8532Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe:
- Pozostałe kondensatory stałe:
8532 22 00 0- - Elektrolityczne aluminiowe55.000
8533Rezystory (w tym reostaty i potencjometry), nie będące rezystorami grzejnymi:
- Pozostałe rezystory stałe:
8533 21 00 0- - Dla mocy nie przekraczającej 20 W2.500
8533 90 00 0- Części47.200
8536Urządzenia elektryczne dla przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, gniazda wtykowe, oprawki lampowe, skrzynki przyłączowe) do napięć nie przekraczających 1000 V:
8536 50- Pozostałe przełączniki:
- - Do napięć nie przekraczających 60 V:
8536 50 11 0- - - Przyciskowe47.000
8536 90- Pozostałe urządzenia:
8536 90 10 0- - Elementy połączeniowe, złącza dla przewodów

i kabli

91.199
8539Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, także nierozbieralne wkłady reflektorów oraz lampy ultrafioletowe lub promienniki lampowe podczerwieni; lampy łukowe:
- Pozostałe lampy żarowe, z wyjątkiem lamp

ultrafioletowych oraz lampowych promienników

podczerwieni:

8539 29- - Pozostałe:
- - - Pozostałe, na napięcie:
8439 29 98 0- - - - Nie przekraczające 100V35.000
8541Diody, tranzystory i inne podobne urządzenia półprzewodnikowe; światłoczułe urządzenia półprzewodnikowe, w tym fotoogniwa, także zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne w oprawkach:
8541 10- Diody, oprócz fotodiod i diod

elektroluminescencyjnych:

- - Pozostałe:
8541 10 91 0- - - Diody prostownicze mocy20.000
8541 10 99 0- - - Pozostałe8.919
8542Elektroniczne układy scalone i mikromoduły:
- Układy scalone cyfrowe monolityczne:
8542 13- - Półprzewodniki z warstwą tlenku metalu

(technologia MOS):

8542 13 05 0- - - Chipy202.000
8544Izolowane (także emaliowane lub anodyzowane) druty, kable (także kable koncentryczne) oraz inne izolowane przewody elektryczne, z łączówkami lub bez; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, także połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub zaopatrzone w końcówki (złączki):
- Drut nawojowy:
8544 11 - - Miedziany:
8544 11 10 0- - - Lakierowany lub emaliowany66.768
8544 30- Wiązki przewodów zapłonowych i innych

przewodów z rodzaju stosowanych w pojazdach

samochodowych, samolotach czy statkach:

8544 30 90 0- - Pozostałe73.051
8547Elementy izolacyjne dla maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, a różniące się od izolatorów z pozycji nr 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do rurkowania, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym:
8547 20 00 0- Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych21.544
8708Części i akcesoria do pojazdów samochodowych z pozycji od nr 8701 do 8705:
- Pozostałe części i akcesoria nadwozi (także

kabin):

8708 29- - Pozostałe:
8708 29 90- - - Pozostałe:
8708 29 90 9- - - - Pozostałe7.299.033
- Hamulce, także hamulce ze wspomaganiem oraz

ich części:

8708 31- - Zmontowane okładziny hamulcowe:
- - - Pozostałe:
8708 31 99- - - - Do pozostałych:
8708 31 99 9- - - - - Pozostałe1.575.315
8708 60- Osie nie napędzane oraz ich części:
- - Pozostałe:
8708 60 99- - - Pozostałe:
8708 60 99 9- - - - Pozostałe9.300.000
- Pozostałe części i akcesoria:
8708 92- - Tłumiki i rury wydechowe:
8708 92 90- - - Pozostałe:
8708 92 90 9- - - - Pozostałe1.656.793
9013Wyroby ciekłokrystaliczne nie uwzględnione w innych pozycjach; lasery, oprócz diod laserowych; inne przyrządy i urządzenia optyczne nie wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu:
9013 80- Pozostałe przyrządy, urządzenia i aparaty:
- - - Urządzenia na ciekłych kryształach:
- - - Urządzenia ciekłokrystaliczne do

wyświetlania na zasadzie macierzy

aktywnych:

9013 80 19 0- - - - Czarno-białe lub inne monochromatyczne110.000
9029Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze itp.; szybkościomierze i tachometry, nie objęte pozycją nr 9014 lub 9015; stroboskopy:
9029 90- Części i akcesoria:
9029 90 90 0- - Pozostałe657.338
9032Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli:
9032 10- Termostaty:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
9032 10 99 0- - - - Pozostałe113.880
9104 00Zegary instalowane na płytach czołowych aparatury lub w pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego typu przeznaczone dla pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających itp.:
9104 00 90 0- Pozostałe260.925
9114Pozostałe części zegarów lub zegarków:
9114 90 00 0- Pozostałe3.108.408
9401Meble do siedzenia (inne niż z pozycji 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części:
9401 90- Części:
- - Pozostałe:
9401 90 80 0- - - Pozostałe4.891.021
9404Stelaże pod materace; artykuły pościelowe lub podobne (np. materace, kołdry, pierzyny, poduchy, poduszki i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane albo też zawierające jakieś materiały, bądź wykonane z gąbki gumowej lub z tworzywa sztucznego nawet pokryte:
- Materace:
9404 21- - Z gąbki gumowej lub z tworzywa sztucznego,

pokryte lub nie:

9404 21 90 0- - - Z gąbki z tworzywa sztucznego2.454
9606Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i inne części tych artykułów; guziki w postaci półproduktów:
9606 10 00 0- Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części9.380