Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.152.764

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kontyngenty celne wartościowe, w wysokości 3.690.000 ECU, na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE

Po-

zy-

cja

Kod PCNWyszczególnienieWartość celna (ECU)
84088408Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):
8408 90- Pozostałe silniki:
- - Pozostałe:
8408 90 21 0- - - Do trakcji szynowej1.600.000
84098409Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników z pozycji nr 8407 lub 8408:
- Pozostałe:
8409 91 00 0- - Nadające się do stosowania wyłącznie lub

głównie do tłokowych silników

spalinowych

500.000
84838483Wały napędowe (także wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i inne układy zmieniające prędkość, także przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, także wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (także przeguby uniwersalne):
8483 10- Wały napędowe (także wały krzywkowe i wały

wykorbione) i korby:

- - Pozostałe:
8483 10 90 0- - - Pozostałe
ex8483 10 90 0Pozostałe wały do stosowania w trakcji szynowej i silnikach spalinowych400.000
8483 30- Obudowy łożysk, nie zawierające łożysk

tocznych; łożyska ślizgowe:

- - Pozostałe:
8483 30 90 0- - - Łożyska ślizgowe100.000
85018501Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych):
- Inne silniki prądu przemiennego,

wielofazowe:

8501 53- - O mocy wyjściowej powyżej 75 kW:
- - - Pozostałe:
8501 53 50 0- - - - Silniki trakcyjne
- - - - Pozostałe, o mocy wyjściowej:150.000
8501 53 92 0- - - - - Powyżej 75 kW, ale nie

przekraczającej 375 kW

- Prądnice prądu przemiennego (alternatory):
8501 62- - O mocy wyjściowej większej niż 75 kVA,

ale nie większej niż 375 kVA:

8501 62 90 0- - - Pozostałe
ex8501 62 90 0Prądnice prądu przemiennego do lokomotyw spalinowych250.000
8501 64 00 0- - O mocy wyjściowej powyżej 750 kVA500.000
85038503 00Części nadające się wyłącznie lub zasadniczo do maszyn z pozycji nr 8501 lub 8502:
- Pozostałe:
8503 00 99 0- - Pozostałe
ex8503 00 99 0Części do silników trakcyjnych lokomotyw spalinowych50.000
85048504Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) oraz wzbudniki:
8504 40- Przekształtniki:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
8504 40 94 0- - - - - Prostowniki
ex8504 40 94 0Prostowniki do prądnic trakcyjnych50.000
85118511Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe stosowane w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (np. iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (np.prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami:
8511 40- Silniki rozruszników oraz rozruszniki

pełniące rolę prądnic:

8511 40 90 0- - Pozostałe
ex8511 40 90 0Silniki rozruszników do trakcyjnych silników spalinowych40.000
86078607Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego:
- Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela,

osie i koła, i ich części:

8607 19- - Pozostałe (włącznie z częściami):
- - - Części wózków zwrotnych i wózków

Bissela oraz podobnych:

8607 19 99 0- - - - Pozostałe
ex8607 19 99 0Części wózków zwrotnych do lokomotyw szynowych50.000