Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.152.762

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się:
1)
do dnia 31 marca 1996 r. kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne,
2)
do dnia 30 czerwca 1996 r. kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne,
3)
do dnia 15 sierpnia 1996 r. kontyngent celny ilościowy na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, dla którego ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne,
4)
do dnia 31 grudnia 1996 r. kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne stawki celne, w wysokości określonej w tym załączniku,
5) 1
do dnia 31 grudnia 1996 r. kontyngenty celne wartościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 Wykaz towarów, na których przywóz ustanawia się kontyngenty celne ilościowe

Po-

zy-

cja

Kod PCNWyszczególnienieIlość
48104810Papier i karton powlekany jedno- lub obustronnie glinką kaolinową lub innymi substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez spoiwa oraz bez innej powłoki, nawet barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach:
- Pozostałe papiery i kartony:
4810 91- - Wielowarstwowe:
4810 91 30 0- - - Tylko jedna zewnętrzna warstwa

bielona

ex4810 91 30 0Niezadrukowany o masie jedn. powyżej 220 g/m21 tys. ton
4810 91 90 0- - - Pozostałe
ex4810 91 90 0Niezadrukowany o masie jedn. powyżej 220 g/m23 tys. ton
4810 99 10 0- - - Bielony papier i karton, powlekane

kaolinem

ex4810 99 10 0Niezadrukowany o masie jedn. powyżej 250 g/m20,5 tys. ton

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 Wykaz towarów, na których przywóz ustanawia się kontyngenty celne ilościowe

Po-

zy-

cja

Kod PCNWyszczególnienieIlość
39203920Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem:
3920 20- Z polimerów propylenu:
- - O grubości nie przekraczającej 0,10

mm:

3920 20 21 0- - - Zorientowane dwuosiowo
ex3920 20 21 0Niezadrukowana folia polipropylenowa dwuosiowo zorientowana750 ton
- Z celulozy lub jej chemicznych

pochodnych:

3920 71- - Z celulozy regenerowanej:
- - - Arkusze, błony lub taśmy, nawet

zwinięte, o grubości poniżej 0,75

mm:

3920 71 11 0- - - - Nie drukowane
ex3920 71 11 0Niezadrukowana folia z celulozy regenerowanej (celofan)500 ton

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 Wykaz towarów, na których przywóz ustanawia się kontyngent celny ilościowy

Po-

zy-

cja

Kod PCNWyszczególnienieIlość
11081108Skrobie; inulina:
- Skrobie:
1108 12 00 0- - Skrobia kukurydziana30 tys. ton

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  2 Wykaz towarów, na których przywóz ustanawia się kontyngenty celne ilościowe

Po-

zy-

cja

Kod PCNWyszczególnieniePre-

fe-

ren-

cyj-

na

sta-

wka

cel-

na

Ilość
01050105Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:
- O masie nie przekraczającej 185 g:
0105 12 00 0- - Indyki0150 tys. szt.
02010201Mięso wołowe świeże lub chłodzone:
0201 10 00 0- Tusze i półtusze014 tys. ton
0201 20 - Inne kawałki mięsa z kośćmi:
0201 20 20 0- - Ćwierci "kompensowane"0
0201 20 30 0- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub

rozdzielone

0
0201 20 50 0- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub

rozdzielone

0
0201 20 90 0- - Pozostałe0
0201 30 00 0- Bez kości0
02020202Mięso wołowe mrożone:
0202 10 00 0- Tusze i półtusze0
0202 20- Inne kawałki mięsa z kośćmi:
0202 20 10 0- - Ćwierci "kompensowane"0
0202 20 30 0- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub

rozdzielone

0
0202 20 50 0- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub

rozdzielone

0
0202 20 90 0- - Pozostałe0
0202 30- Bez kości:
0202 30 10 0- - Ćwierci przednie całe lub pokrojone

na maksymalnie pięć części, a każda

ćwiartka stanowi pojedynczy blok;

ćwierci "kompensowane" w dwóch

blokach, z których jeden zawiera

ćwierć przednią całą lub pokrojoną na

maksymalnie pięć kawałków, a drugi

ćwierć tylną w jednym kawałku, ale

bez polędwicy

0
0202 30 50 0- - Rostbef, antrykot i szponder -

kawałki

0
0202 30 90 0- - Pozostałe0
0302 64 98 0- - - Od 16 czerwca do 31 grudnia1040 tys.

ton

03020302Ryby świeże lub chłodzone, z wyjątkiem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa z pozycji nr 0304:
- Pozostałe ryby z wyłączeniem wątróbek,

ikry i mleczu:

0302 64- - Makrela (Scomber scombrus, Scomber

australasicus, Scomber japonicus):

0302 64 05 0- - - Od 1 stycznia do 14 lutego1040 tys. ton
03030303Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa z pozycji nr 0304:
- Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek,

ikry i mleczu:

0303 74- - Makrela (Scomber scombrus, Scomber

australasicus, Scomber japonicus):

- - - Z gatunków Scomber scombrus i

Scomber japonicus:

0303 74 10 0- - - - Od 1 stycznia do 14 lutego10
0303 74 20 0- - - - Od 16 czerwca do 31 grudnia10
10011001Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:
1001 10 00 0- Pszenica durum0250 tys. ton
11081108Skrobie; inulina:
- Skrobie:
1108 12 00 0- - Skrobia kukurydziana
ex1108 12 00 0Skrobia kukurydziana jako klej dla przemysłu celulozowo-papierniczego01,5 tony
12091209Nasiona, owoce i zarodniki, siewne:
- Nasiona buraków:
1209 11 00 0- - Nasiona buraków cukrowych
ex1209 11 00 0Nasiona buraków cukrowych reprodukowanych za granicą0237,5 ton
ex1209 11 00 0Forma męskosterylna komponent MS00,5 tony
15071507Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
1507 10- Olej surowy, odgumowany lub nie:
1507 10 10 0- - Do zastosowań technicznych lub

przemysłowych innych niż produkcja

artykułów spożywanych przez ludzi

05.000 ton
15151515Pozostałe nielotne tłuszcze i oleje roślinne (łącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
- Olej lniany i jego frakcje:
1515 11 00 0- - Olej surowy09.000 ton
15201520 00 00 0Gliceryna surowa, wody glicerynowe i ługi glicerynowe
ex1520 00 00 0Gliceryna syntetyczna02.000 ton
27102710Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:
- Oleje lekkie:
- - Do innych celów:
- - - Benzyny specjalne:
2710 00 25 0- - - - Pozostałe
ex2710 00 25 0Benzyna z ropy naftowej do celów laboratoryjnych w opakowaniach szklanych 2,5 l lub mniejszych0500 l
28112811Inne kwasy nieorganiczne i inne nieorganiczne związki tlenowe niemetali:
- Inne nieorganiczne związki tlenowe

niemetali:

2811 22 00 0- - Dwutlenek krzemu074 tony
28132813Siarczki niemetali; techniczny trójsiarczek fosforu:
2813 90- Pozostałe:
2813 90 10 0- - Siarczki fosforu, techniczny

trójsiarczek fosforu

ex2813 90 10 0Pięciosiarczek fosforu0300 ton
28232823 00 00 0Tlenki tytanu0
ex2823 00 00 0Dwutlenek tytanu330 ton
28382838 00 00 0Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany0180 ton
29022902Węglowodory cykliczne:
- Ksyleny:
2902 43 00 0- - p-ksylen077 tys. ton
2902 44- - Mieszaniny izomerów ksylenu:
2902 44 90 0- - - Do innych celów01.200 ton
29042904Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, także chlorowcowane:
2904 10 00 0- Pochodne zawierające tylko grupy

sulfonowe, ich sole i estry etylowe

ex2904 10 00 0Kwasy sulfonowe0650 ton
29052905Alkohole alifatyczne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe:
2905 42 00 0- - Pentaerytryt04.200 ton
29082908Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi:
2908 20 00 0- Pochodne zawierające tylko grupy

sulfonowane, ich sole i estry

ex2908 20 00 0Kuppler 5-komponent sprzęgający w produkcji papierów światłoczułych o barwie czarnej, czerwonej i niebieskiej02,3 ton
29092909Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet chemicznie nie zdefiniowane) oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Eteroalkohole i ich chlorowcowane,

sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane

pochodne:

2909 49- - Pozostałe:
2909 49 10 0- - - Acykliczne
ex2909 49 10 0Triathylenglykol - pomocniczy związek zwiększający trwałość papieru światłoczułego01.500 l
29162916Nienasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2916 12- - Estry kwasu akrylowego:
2916 12 10 0- - - Akrylan metylowy0440 ton
2916 14- - Estry kwasu metakrylowego:
2916 14 90 0- - - Pozostałe
ex2916 14 90 0Ester laurylowy0500 ton
ex2916 14 90 0Ester stearynowy0350 ton
29172917Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich

bezwodniki, halogenki, nadtlenki,

nadtlenokwasy oraz ich pochodne:

2917 35 00 0- - Bezwodnik ftalowy04.000 ton
2917 37 00 0- - Tereftalan dimetylu012 tys. ton
29202920Estry pozostałych kwasów nieorganicznych (bez estrów chlorowcowodorów)i ich sole; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
2920 90- Pozostałe:
2920 90 80- - Pozostałe produkty02,5 tony
29212921Związki z aminową grupą funkcyjną:
- Acykliczne monoaminy i ich pochodne;

ich sole:

2921 11- - Metyloamina, di- lub trimetyloamina

oraz ich sole:

2921 11 90 0- - - Sole
ex2921 11 90 0Politec - środek wykorzystywany do intensyfikacji procesów oczyszczania ścieków0110 ton
29242924Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego:
2924 10 00 0- Amidy acykliczne (łącznie z

karbaminianami acyklicznymi) oraz ich

pochodne; ich sole

ex2924 10 00 0NNDimethylhamstoff - pomocniczy związek, zwiększający trwałość papieru światłoczułego01,5 tony
29312931 00Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne:
2931 00 50 0- Organiczne związki krzemowe035 ton
2931 00 80 0- Pozostałe01 tona
32063206Pozostałe środki barwiące: preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż z pozycji nr 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, nawet określone chemicznie:
- Pigmenty oraz preparaty na bazie

dwutlenku tytanowego:

3206 11 00 0- - Zawierające 80% wagowych lub więcej

dwutlenku tytanu w przeliczeniu na

suchą masę

ex3206 11 00 0Biel tytanowa04.000 ton
32073207Gotowe pigmenty, środki matujące i farby, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty używane w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i inne szkło w postaci proszku, granulek lub płatków:
3207 10 00 0- Gotowe pigmenty, gotowe środki matujące

i farby oraz podobne preparaty

04 tony
32153215Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i inne atramenty i tusze, także stężone lub stałe:
- Farba drukarska:
3215 11 00 0- - Czarna
ex3215 11 00 0Farba "heat - set"0250 ton
3215 19 00 0- - Pozostała01.380 ton
38063806Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice ciekłe:
3806 20 00 0- Sole kalafonii, kwasów żywicowych lub

pochodnych kalafonii lub kwasów

żywicowych, innych niż sole związków

addacyjnych kalafonii

ex3806 20 00 0Kleje papiernicze na bazie żywic0600 ton
3806 90 00 0- Pozostałe
ex3806 90 00 0Furtin BVR 310 - Dyspersyjny klej żywiczny0120 ton
38093809Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
- Pozostałe:
3809 92 00 0- - W rodzaju stosowanych w przemyśle

papierniczym lub przemysłach

podobnych

ex3809 92 00 0Furtoketen DS 90 - klejonka0100 ton
38153815Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3815 90 00 0- Pozostałe01 tona
38243824Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3824 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3824 90 55 0- - - Mieszaniny mono-, di-, i triestrów

glicerynowych kwasów tłuszczowych

(emulgatory tłuszczów)

ex3824 90 55 0Busperse - środek retencyjny i emulgatory tłuszczów0100 ton
3824 90 90 0- - - Pozostałe
ex3824 90 90 0Quaker 1599 - środek przeciwpienny stosowany w celulozowni0160 ton
ex3824 90 90 0Diazzo HC-101 - pomocniczy związek dla zachowania trwałości i jakości papieru światłoczułego02 tony
39013901Polimery etylenu, w formach podstawowych:
3901 10- Polietylen o gęstości poniżej 0,94:
3901 10 90 0- - Pozostałe013.700 ton
39023902Polimery propylenu lub innych alkenów w formach podstawowych:
3902 10 00 0- Polipropylen040 tys. ton
39033903Polimery styrenu, w formach podstawowych:
- Polistyren:
3903 19 00 0- - Pozostały030 tys. ton
39043904Polimery chlorku winylu lub innych chlorowcowanych alkenów, w formach podstawowych:
3904 40 00 0- Pozostałe kopolimery chlorku winylu
ex3904 40 00 0PCV emulsyjny06 tys. ton
39053905Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych:
- Polioctan winylu:
3905 12 00 0- - W dyspersji wodnej
ex3905 12 00 0Mowilith DMC-2 - środek niezbędny dla zagruntowania papieru podłożowego do produkcji światłoczułego04 tony
39063906Polimery akrylowe w formach podstawowych:
3906 10 00 0- Polimetakrylan metylu0400 ton
3906 90 00 0- Pozostałe
ex3906 90 00 0Polimery akrylu0500 ton
39073907Poliacetale, inne polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry, w formach podstawowych:
3907 20- Pozostałe polietery:
- - Alkohole polieterowe:
- - - Pozostałe:
3907 20 21 0- - - - O liczbie hydroksylowej nie

większej niż 100

03 tys. ton
39213921Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych:
3921 90- Pozostałe:
3921 90 90 0- - Pozostałe
ex3921 90 90 0Płytki do chromatografii cienkowarstwowej na podkładzie z folii z tworzywa sztucznego0300 szt.
48064806Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki techniczne, papier pergaminowy satynowany oraz inne satynowane papiery przezroczyste lub przeświecające, w zwojach lub w arkuszach:
4806 30 00 0- Kalki kreślarskie01 tys. ton
4806 40- Papier pergaminowy satynowany oraz inne

satynowane papiery przezroczyste lub

przeświecające:

4806 40 10 0- - Papier pergaminowy satynowany02 tys. ton
48094809Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz inne papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (łącznie z powlekanym lub impregnowanym papierem na metryce do powielania lub płyty offsetowe), drukowane lub nie, w zwojach lub arkuszach:
4809 20- Papier samokopiujący:
4808 20 10 0- - W zwojach01.200 ton
48114811Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, pokrywane, barwione powierzchniowo, ozdobione lub drukowane powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach, inne niż towary objęte pozycjami nr 4803, 4809, 4810:
- Papier i tektura, gumowane lub

powleczone warstwą kleju:

4811 29 00 0- - Pozostałe02 tys. ton
4811 40 00 0- Papier i tektura powlekane,

impregnowane lub powlekane woskiem,

parafiną, stearyną, olejem lub

gliceryną

02 tys. ton
48164816Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz inne papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (z wyjątkiem z pozycji nr 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe wykonane z papieru, nawet w pudełkach:
4816 20 00 0- Papier samokopiujący01.600 ton
55035503Syntetyczne włókna cięte, nie zgrzeblone, nie czesane, ani nie przerobione w inny sposób do przędzenia:
5503 30 00 0- Akrylowe lub modakrylowe05.800 ton
69026902Ogniotrwałe cegły, płyty, bloki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne, inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych:
6902 20- Zawierające w masie powyżej 50% tlenku

glinowego (Al2O3), krzemionki (SiO2)

lub mieszaniny, lub związku tych

produktów:

6902 20 10 0- - Zawierające w masie 93% lub więcej

krzemionki (SiO2)

ex6902 20 10 0Płytki i słupki ogniotrwałe przeznaczone do wypalania wyrobów porcelanowych wgłębnych018 ton
- - Pozostałe:
6902 20 99 0- - - Pozostałe
ex6902 20 99 0Osłony ogniotrwałe przeznaczone do wypalania wyrobów porcelanowych płaskich045 ton
70037003Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nie obrobione inaczej:
- Szyby niezbrojone:
7003 12- - Barwione w całej masie,

nieprzezroczyste, powlekane lub

posiadające warstwę pochłaniającą

odblaskową lub przeciwodblaskową:

- - - Pozostałe:
7003 12 99 0- - - - Pozostałe
ex7003 12 99 0Płytki do chromatografii cienkowarstwowej na podkładzie szklanym01.720 szt.
72117211Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:
- Nie obrobione więcej oprócz walcowania

na gorąco:

7211 19- - Pozostałe:
7211 19 90 0- - - O szerokości nie przekraczającej

500 mm(ECSC)

ex7211 19 90 0Taśma ze stali niestopowej, walcowana na gorąco, o szerokości 340 mm i grubości 2,5 mm (w kręgach)01.200 ton
76077606Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości powyżej 0,2 mm, z aluminium:
- Prostokątne (także kwadratowe):
7606 12- - Ze stopów aluminium:
- - - Pozostałe:
7606 12 50 0- - - - Malowane, lakierowane lub

powlekane tworzywami sztucznymi

ex7606 12 50 0Blacha ze stopu aluminium, obustronnie lakierowana, o grubości 0,20 do 0,29 mm w rolach o szerokości 250 do 1.830 mm, do produkcji wieczek puszek na napoje07,18 tys. ton
- Pozostałe:
7606 91 00 0- - Z aluminium niestopowego
ex7606 91 00 0Blacha ze stopu aluminium, pokryta materiałem smarującym, o grubości 0,25 do 0,37 w rolach o szerokości 1.100 do 2.000 mm, do produkcji puszek na napoje018,5 tys. ton
76077607Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona z papierem, kartonem, z tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym) o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm:
7607 20- Na podłożu:
7607 20 10 0- - O grubości (bez podłoża) poniżej

0,021 mm

ex7607 20 10 0Płytki do chromatografii cienkowarstwowej na podkładzie folii aluminiowej0425 szt.
- - O grubości (bez podłoża) nie

mniejszej niż 0,021 mm, ale nie

przekraczającej 0,2 mm:

7607 20 99 0- - - Pozostała
ex7607 20 99 0Płytki do chromatografii cienkowarstwowej na podkładzie folii aluminiowej0425 szt.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 Wykaz towarów, na których przywóz ustanawia się kontyngenty celne wartościowe

Po-

zy-

cja

Kod PCNWyszczególnienieWartość
92019201Fortepiany, pianina, w tym także pianole i pozostałe pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe:2,5 mln ECU
9201 20 00 0- Fortepiany koncertowe
92029202(Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne np. gitary, skrzypce, harfy):
9202 10- Smyczkowe:
9202 10 10 0- - Skrzypce
9202 90- Pozostałe:
9202 90 10 0- - Harfy
92059205Inne dęty instrumenty muzyczne (np. klarnety, trąbki, kobzy, dudy):
9205 10 00 0- Instrumenty dęte blaszane
9205 90 00 0- Pozostałe
92099209Części i akcesoria instrumentów muzycznych (np. mechanizmy pozytywek, karty, tarcze czy walce do mechanicznych instrumentów muzycznych); metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów:
9209 10 00 0- Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony

dęte

9209 30 00 0- Struny do instrumentów muzycznych
- Pozostałe:
9209 91 00 0- - Części i akcesoria do pianin

i fortepianów

9209 92 00 0- - Części i akcesoria do instrumentów

muzycznych z pozycji nr 9202

9209 99- - Pozostałe:
9209 99 30 0- - - Części i akcesoria do instrumentów

muzycznych z pozycji nr 9205

1 § 1 pkt 5 zmieniony przez ust. 2 pkt 1 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1996 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.96.52.234).
2 Załącznik nr 4 zmieniony przez ust. 2 pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1996 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.96.52.234).