Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.153.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1996 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia się kontyngenty celne wartościowe w wysokości 5.500.000 ECU na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 145, poz. 670).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE

Kod PCNWyszczególnienieWartość celna (ECU)
2934Kwasy nukleinowe i ich sole; pozostałe związki heterocykliczne:500.000
2934 90- Pozostałe:
2934 90 10 0- - Tiofen
2934 90 30 0- - Chloroprotyksen (INN); tenalidyna (INN) i jej

winiany i maleiniany

2934 90 40 0- - Furazolidon (INN)
2934 90 50 0- - Monotiamonoazepiny, nawet uwodornione
2934 90 60 0- - Monotiole, nawet uwodornione
2934 90 70 0- - Monooksamonoazyny, nawet uwodornione
2934 90 80 0- - Monotiiny
2934 90 85 0- - Kwas 7-aminocefalosporynowy
2934 90 89 0- - Kwasy nukleinowe i ich sole
2934 90 91 0- - Sole i estry kwasu (6R, 7R)-3-

acetoksymetylo-7-[(R)-2-formyloksy-2-

fenyloacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabicyklo-[

4.2.0]okt-2-en-2-karboksylowego

2934 90 93 0- - Bromek 1-[2-(1,3-dioksan-2-ylo)etylo]-2-

metylopirydyniowy

3934 90 98 0- - Pozostałe
3920Pozostałe płyty, arkusze, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem:2.400.000
3920 30 00 0- Z polimerów styrenu
3921Pozostałe płyty, arkusze, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych:1.300.000
- Komórkowe:
3921 13- - Z poliuretanów:
3921 13 10 0- - - Miękkie, elastyczne
3921 13 90 0- - - Pozostałe
8414Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, z filtrami lub bez:1.300.000
8414 80- Pozostałe:
8414 80 10 0- - Do stosowania w samolotach cywilnych
- - Pozostałe:
- - - Turbosprężarki:
8414 80 21 0- - - - Jednostopniowe
8414 80 29 0- - - - Wielostopniowe
- - - Sprężarki wyporowe o posuwisto-zwrotnym ruchu

elementu roboczego, mogące wytwarzać maksymalne

nadciśnienie:

- - - - Nie przekraczające 1,5 MPa (15 barów), o

wydajności na godzinę:

8414 80 31 0- - - - - Nie przekraczającej 60 m3
8414 80 39 0- - - - - Powyżej 60 m3
- - - - Powyżej 1,5 MPa (15 barów), o wydajności na

godzinę:

8414 80 41 0- - - - - Nie przekraczającej 120 m3
8414 80 49 0- - - - - Powyżej 120 m3
- - - Sprężarki wyporowe rotacyjne:
8414 80 60 0- - - - Jednowałowe
- - - - Wielowałowe:
8414 80 71 0- - - - - Sprężarki śrubowe
8414 80 79 0- - - - - Pozostałe
8414 80 90 0- - - Pozostałe
9027Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łączenie ze światłomierzami; mikrotomy:
9027 30 00 0- Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy

stosowane w zakresie optycznym (promieniowanie

ultrafioletowe, widzialne, podczerwone)

500.000