Ustanowienie kontyngentów celnych ilościowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.107.524

Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych ilościowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 1995 r. ustanawia się kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 72, poz. 357).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE

PozycjaKod PCNWyszczególnienieIlość (tony)
1234
27102710 00Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:

- Oleje ciężkie:

- - Oleje opałowe:

- - - Do innych celów:

2710 00 76 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej

1%, ale nie przekraczającej 2%

ex2710 00 76 0Paliwa żeglugowe - Marine Diesel Oil według klasyfikacji ISO: Grade DMA, DMB i DMC80.000
2710 00 77 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej

2%, ale nie przekraczającej 2,8%

ex2710 00 77 0Paliwa żeglugowe - Marine Fuel Oil200.000
2710 00 78 0- - - - O zawartości siarki w masie powyżej

2,8%

ex2710 00 78 0Paliwa żeglugowe - Marine Fuel Oil167.000
- - Oleje smarujące; pozostałe oleje:
- - - Do innych celów:
2710 00 87 0- - - - Oleje silnikowe, smarowe oleje

sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe

ex2710 00 87 0Oleje silnikowe dla statków: Engine Oil - według klasyfikacji API: Grade CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF-4; olej cylindrowy do wolnoobrotowych silników okrętowych (Cylinder Oil for Cross Head Diesel Engine)850
ex2710 00 87 0Oleje do sprężarek chłodniczych (Refrigeration Compresor Oils)50
2710 00 88 0- - - - Płyny hydrauliczne
ex2710 00 88 0Morskie oleje hydrauliczne120
2710 00 92 0- - - - Oleje przekładniowe i oleje

reduktorowe

ex2710 00 92 0Morskie oleje przekładniowe25
2710 00 98 0- - - - Pozostałe oleje smarowe oraz

pozostałe oleje

ex2710 00 98 0Oleje termiczne (Heat Transfert Oils)10
34023402Organiczne środki powierzchniowe czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401:
3402 20- Preparaty przygotowane do sprzedaży

detalicznej:

3402 20 90 0- - Preparaty do prania i preparaty do

czyszczenia

ex3402 20 90 0Chemiczne produkty do eksploatacji statków morskich; rozpuszczające: ropopochodne w wodzie słodkiej i w wodzie morskiej, osady węglowe42,5
3402 90- Pozostałe:
3402 90 90 0- - Preparaty do prania i preparaty do

czyszczenia

42,5
ex3402 90 90 0Chemiczne produkty do eksploatacji statków morskich; rozpuszczające: ropopochodne w wodzie słodkiej i w wodzie morskiej, osady węglowe42,5
38233823Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
3823 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
3823 90 81 0- - - Środki usuwające kamień kotłowy oraz

środki podobne

ex3823 90 81 0Chemiczne produkty do eksploatacji statków morskich; rozpuszczające osady kamienia kotłowego22