Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.57.355

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dn. 3 lipca 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia kontraktowych referentów prokuratur przy sądach okręgowych w b. zaborze austrjackim, oraz zmiany nazwy funkcjonariuszów prokuratorji Państwa przy sądach powiatowych.

Na mocy art. IX ustawy z dnia 23 maja 1873 r. Dz. Pr. P. № 119, wprowadzającej ustawy o postępowaniu karnem zarządzam, w porozumieniu z Kierownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dla obszaru b. zaboru austriackiego co następuje:
Art.  1.

Na czas koniecznej potrzeby wprowadza się instytucją kontraktowych referentów prokuratur przy sądach okręgowych o zakresie działania podprokuratorów (§ 29 p. k. art. 7 dekretu z dn. 8 lutego 1919 r. Dz. Pr. poz. 200).

Art.  2.

Referentem prokuratury ustanowioną może być tylko osoba, posiadająca uzdolnienie na urząd sędziowski w myśl przepisów obowiązujących w b. zaborze austrjackim.

Ustanawianie referentów tych należeć będzie do Ministra Sprawiedliwości.

Art.  3.

Referent prokuratury przed rozpoczęciem swych czynności służbowych, złoży do rąk prokuratora przy sądzie okręgowym ślubowanie w następującej rocie: "ślubuję, że na powierzonem mi stanowisku referenta prokuratury przyczyniać się będą w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której wiernie służyć będę: wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, powierzone mi obowiązki spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej zachowam".

Art.  4.

Nazwę "funkcjonarjusze prokuratorji państwa" (§ 87 ust. 3 i 88 rozp. w pr. p. k.) zmienia się na oznaczenie "funkcjonarjusze prokuratorscy".

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

SPROSTOWANIE.

W № 57 Dziennika Ustaw z d. 19 lipca 1920 roku poz. 355 w rozporządzeniu Kierownika Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 3 lipca 1920 r. w przedmiocie ustanowienia kontraktowych referentów prokuratur przy sądach okręgowych w b. zaborze austrjackim, oraz zmiany nazw funkcjonarjuszów prokuratorii Państwa przy sądach powiatowych w artykule 3 słowo ostatnie zamiast, "zachowam" winno brzmieć "dochowam".