Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.10.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1921 r.
o ustanowieniu Komisarza i podkomisarzy granicznych do regulacji spraw, wynikających z rozgraniczenia Polski i Niemiec.

Na mocy art. 12 i 18 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. Kr. P. z 1918 r. № 1, poz. 1) oraz ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o ratyfikacji traktatu pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. (Dz. ust. R. P. z 1920 r. N° 35, poz. 199) Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych zgodnie z uchwałą z dnia 16 grudnia 1921 r. zarządza co następuje:
§  1. Dla przeprowadzenia likwidacji stosunków, wynikających z rozgraniczenia obszarów Polski i Niemiec w myśl art. 87 Traktatu z Niemcami, podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r., ustanawia się urzędy Komisarza i podkomisarzy granicznych do spraw polsko-niemieckich, podlegające Ministrowi Spraw. Zagranicznych.
§  2. Obszar graniczny, w myśl art. 1 i podział jego na odcinki ustala Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych. Komisarzowi na obszarze tym, podkomisarzem zaś na powierzonych im odcinkach, służą w zakresie ich kompetencji uprawnienia władz administracyjnych: podkomisarzom - pierwszej, Komisarzowi zaś - drugiej instancji.

Trzecią i ostatnią instancją dla spraw granicznych w powyższych sprawach jest Minister Spraw Zagranicznych, działający w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych.

§  3. Mianowanie Komisarza granicznego do spraw polsko - niemieckich następuje w porządku, przewidzianym dla urzędników IV stopnia służbowego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Stanowisko Komisarza granicznego do spraw niemiecko-polskich łączy się z czynnościami członka Komisji, powołanej do wytknięcia linji granicznej między Polską a Niemcami w myśl Traktatu z Niemcami podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r.-delegowanego z ramienia Rządu Rzeczypospolitej.

Biuro pomocnicze powyższego członka Komisji wykonywa zarazem wszystkie prace, związane z. jego czynnościami, wynikającemi ze stanowiska Komisarza granicznego.

Siedzibą urzędową Komisarza granicznego jest m. Poznań,

§  4. Podkomisarzy granicznych w niezbędnej ilości mianuje na wniosek Komisarza granicznego Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych i jednocześnie wyznacza każdemu właściwy odcinek obszaru granicznego oraz siedzibę urzędową.

Podkomisarze podlegają służbowo Komisarzowi granicznemu.

§  5. Do zakresu działania Komisarza i podkomisarzy granicznych do spraw polsko-niemieckich należy:
a) bezpośrednie rozstrzyganie spraw administracyjnych, wynikających z rozgraniczenia Polski i Niemiec na obszarze granicznym (art. 1 i 2), których wykonanie należy do zwykłych władz administracyjnych,
b) badanie stosunków granicznych na nowo wytkniętej linji delimitacyjnej między Polską a Niemcami zarówno z urzędu, jak na skutek odwołania się władz lub stron interesowanych,
c) składanie Rządowi wniosków we wszelkich sprawach granicznych, oraz projektów zarządzeń do regulacji stosunków ogólnych,
d) zbieranie i opracowanie na zlecenie Rządu materjałów do konwencji międzypaństwowych, mających być zawartemi z Niemcami oraz do innych aktów prawodawczych lub administracyjnych w zakresie stosunków granicznych.
§  6. Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych może powołać przy Komisarzu granicznym i przy podkomisarzach Komisje i podkomisje graniczne likwidacyjne z głosem doradczym przy udziale przedstawicieli władz interesowanych oraz ludności miejscowej.
§  7. W celu najskuteczniejszego i możliwie szybkiego wykonania powierzonych sobie zadań, Komisarz graniczny i podkomisarze, mogą bezpośrednio komunikować się z wszelkiemi władzami polskiemi w wykonaniu swoich zadań oraz z równorzędnymi ze strony Niemiec Komisarzem i pod-komisarzami granicznymi.
§  8. Szczegóły organizacji, kompetencji i postępowania Komisarza, podkomisarzy oraz Komisji i podkomisji granicznych w myśl niniejszego rozporządzenia ustali instrukcja, którą wyda Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej, Ministrem Spraw Wewnętrznych i innymi interesowanymi Ministrami.
§  9. Zniesienie urzędu Komisarza oraz podkomisarzy i jednocześnie przekazanie ich czynności władzom administracji ogólnej - nastąpi z rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.
§  10. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych.
§  11. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.