Ustanowienie jednego Sądu Pracy w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.101.774

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 grudnia 1933 r.
w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu jednego Sądu Pracy w Warszawie.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite) z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:
Znosi się sądy pracy: "Warszawa I", "Warszawa II" i "Warszawa III", ustanowione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 602).
Ustanawia się w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie "Sąd Pracy w Warszawie".
 Okrąg Sądu Pracy w Warszawie obejmuje okręgi Sądu Grodzkiego w Warszawie i Sądu Grodzkiego w Piasecznie.
Liczbę ławników Sądu Pracy w Warszawie określa się na 200 z każdej z dwóch grup: pracodawców i pracowników, razem na 400, liczbę zaś zastępców ławników na 400 z każdej z tych grup, razem na 800.

Dotychczasowi ławnicy i zastępcy ławników sądów pracy "Warszawa I", "Warszawa II" i "Warszawa III" pozostają na swych stanowiskach jako ławnicy i zastępcy ławników "Sądu Pracy w Warszawie" aż do upływu okresu czasu, na który zostali powołani.

Liczbę ławników Sądu Okręgowego w Warszawie, powoływanych z okręgu Sądu Pracy w Warszawie, określa się na 35 z każdej z dwóch grup: pracodawców i pracowników, razem na 70, liczbę zaś zastępców ławników na 70 z każdej z tych grup, razem na 140.

Dotychczasowi ławnicy i zastępcy ławników Sądu Okręgowego w Warszawie pozostają na swych stanowiskach aż do upływu okresu czasu, na który zostali powołani.

Sprawy wszczęte przed dniem 1 stycznia 1934 r. przed dotychczasowemu sądami pracy Warszawie będą przekazane "Sądowi Pracy w Warszawie".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1938 r. (Dz.U.38.100.667) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1939 r.