Ustanowienie Izby Handlowej w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.53.487

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 27 czerwca 1922 r.
o ustanowieniu Izby Handlowej w Katowicach.

Na zasadzie ustawy o Izbach Handlowych z dnia 19 sierpnia 1897 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 354) zarządza się w porozumieniu z Tymczasową Radą Wojewódzką województwa śląskiego co następuje:
Ustanawia się Izbę Handlową z siedzibą w Katowicach na cały obszar G. Śląska przyznany Polsce decyzją Rady Ambasadorów z dnia 20 października 1921 r. wchodzący w skład Województwa Śląskiego.
Do tymczasowego prowadzenia spraw Izby, jakoteż celem opracowania statutu i przygotowania list wyborczych, ustanawia się urząd Komisarza Rządowego, mianowanego przez Ministra Przemysłu i Handlu.
Przy Komisarzu Rządowym ustanawia się Radę przyboczną, składającą się z 18 członków, mianowanych przez Ministra Przemysłu i Handlu.
Komisarz Rządowy opracuje i przedstawi Ministrowi Przemysłu i Handlu do zatwierdzenia w ciągu trzech miesięcy tymczasowy statut izby Handlowej. Zatwierdzenie przez Ministra Przemysłu i Handlu tymczasowego statutu, opracowanego przez Komisarza Rządowego, nastąpi po zasięgnięciu opinji organizacji przemysłowych i handlowych i Rady przybocznej Komisarza Rządowego.
Komisarz Rządowy załatwia wszystkie sprawy, związane z organizacją Izby Handlowej według instrukcji, udzielonej mu przez Ministra Przemysłu i Handlu. Pozatem załatwia on sprawy bieżące Izby Handlowej oraz wydaje w jej imieniu, opinje na podstawie opinji Rady przybocznej. Komisarzowi Rządowemu nie przysługuje prawo wydawania opinji lub orzeczenia w wypadkach, w których opinja lub orzeczenie Izby wyraźnie są przez ustawę wymagane.
Komisarzowi Rządowemu służy prawo nabywania i zbywania majątku Izby oraz zaciągania w imieniu Izby zobowiązań jedynie za zezwoleniem Ministra Przemysłu i Handlu.
Koszta organizacji Izby zalicza Wojewódzwo na rachunek przyszłej Izby Handlowej.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszystkie zakłady i firmy przemyłowo-handlowe, znajdujące się w części G. Śląska wchodzącej w skład Województwa Śląskiego, wychodzą z. dotychczasowego związku z Izbą Handlową w Opolu.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1934 r. (Dz.U.34.5.40) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 stycznia 1934 r.