Ustanowienie inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.7.53

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 lutego 1973 r.
w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.

Na podstawie art. 5 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 i z 1972 r. Nr 53, poz. 338) oraz art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
1.
Inkasentami opłaty skarbowej za książeczki walutowe ustanawia się jednostki organizacyjne Narodowego Banku Polskiego.
2.
Inkasenci pobierają należną opłatę skarbową w gotówce, a dowodem pobrania jest książeczka walutowa.
3.
Inkasenci mogą pobierać opłatę skarbową za książeczki walutowe również za pośrednictwem instytucji upoważnionych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego do wydawania takich książeczek. Instytucjom tym Prezes Narodowego Banku Polskiego może przyznawać wynagrodzenie w wysokości do 10% kwot pobranej przez te instytucje opłaty skarbowej.
4.
Kwoty zainkasowanej opłaty skarbowej, po odliczeniu wypłaconego wynagrodzenia, inkasenci przelewają w terminie do dnia 20 miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek wydziału finansowego prezydium powiatowej (miejskiej w miastach stanowiących powiaty, dzielnicowej w miastach wyłączonych z województw) rady narodowej, właściwego rzeczowo dla opłaty skarbowej i miejscowo dla siedziby inkasenta, a w m.st. Warszawie - na rachunek Wydziału Finansowego do Spraw Podatków Majątkowych i Opłaty Skarbowej Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.
Wpływy z opłaty skarbowej za książeczki walutowe w 1973 r. wydział finansowy zarachowuje na dochody budżetu centralnego w części 08 Ministerstwo Finansów, rozdział 9952 - Różne podatki i opłaty od ludności - § 58 - Opłata skarbowa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.