Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.115.763

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 1920 r.
o ustanowieniu Delegata Głównego Urzędu Ziemskiego na Śląsku Cieszyńskim.

Na mocy art. art. 1 i 36 ustawy o organizacji urzędów ziemskich z dnia 8 lipca 1920 r. (Dz. Ustaw Rz. P. z 1920 r. № 70 poz. 461) zarządza się co następuje:
§  1. W celu poczynienia przygotowań do przeprowadzenia i utrwalenia na ziemiach Śląska Cieszyńskiego nowego ustroju rolnego w myśl właściwych ustaw, ustanawia się, do czasu utworzenia właściwego Okręgowego, Urzędu Ziemskiego, Delegata Głównego Urzędu Ziemskiego na ziemie Śląska Cieszyńskiego.
§  2. Delegat na ziemie Śląska Cieszyńskiego jest przedstawicielem Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i przed nim bezpośrednio odpowiedzialny jest za swe czynności.

§ 3, Do zakresu działania Delegata należy: badanie stosunków miejscowych i informowanie Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie miejscowych urządzeń rolnych oraz przedstawianie wniosków ustawodawczych, zmierzających do unifikacji ustroju rolnego i jednolitości w organizacji władz agrarnych.

§  4. Delegat działa w porozumieniu z Komisją Tymczasową na Śląsku Cieszyńskim. Władze krajowe na żądanie Delegata powinny udzielać mu należytego poparcia przy wykonywaniu czynności urzędowych.
§  5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia należy do Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z Komisją Tymczasową Śląska Cieszyńskiego.
§  6. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.