Ustanowienie czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.101.509

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się do dnia 30 czerwca 1993 r. zakaz wywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
Pozwolenia wydane na wywóz owsa (kod CN 1004 00 90) zachowują ważność do upływu terminu, na jaki zostały udzielone.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów (Dz. U. Nr 76, poz. 381).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYM ZAKAZEM WYWOZU

PozycjaKod CNNazwa CN
123
07130713Suszone warzywa strączkowe, łuskane, ze skórką lub bez albo dzielone:
0713 10- Groch (Pisum sativum):
0713 10 90- - Pozostały
0713 50- Bób (Vicia faba var. major) i bób mniejszy (Vicia

faba var. equina, Vicia faba var. minor):

0713 50 90- - Pozostały
10041004 00Owies:
1004 00 90- Pozostały
12141214Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, granulowane lub nie:
1214 90- Pozostałe:
1214 90 90- - Pozostałe
23022302Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane:
2302 10- Kukurydziane:
2302 10 10- - O zawartości skrobi nie przekraczającej 35% masy
2302 10 90- - Pozostałe
2302 20- Ryżowe:
2302 20 10- - O zawartości skrobi nie przewyższającej 35% masy
2302 20 90- - Pozostałe
2302 30- Pszenne:
2302 30 10- - O zawartości skrobi nie przewyższającej 28% masy,

których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie

przekracza 10% masy całości lub alternatywnie

część, która przechodzi przez sito, zawiera 1,5%

masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy

produkt

2302 30 90- - Pozostałe
2302 40- Z innych zbóż:
2302 40 10- - O zawartości skrobi nie przewyższającej 28% masy,

których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie

przekracza 10% masy całości lub alternatywnie

część, która przechodzi przez sito, zawiera 1,5%

masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy

produkt

2302 40 90- - Pozostałe
2302 50 00- Z roślin strączkowych
23032303Pozostałości z produkcji przemysłu skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, również w postaci granulek:
2303 10- Pozostałości z produkcji skrobi i podobne

pozostałości:

2303 10 90- - Pozostałe
2303 30 00- Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane
23062306Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone, lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż objęte pozycjami nr 2304 lub 2305:
2306 40 00- Z nasion rzepaku lub rzepiku
23092309Preparaty używane do karmienia zwierząt:
2309 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
- - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy,

maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte

podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40

90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne:

- - - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy,

maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

- - - - - Nie zawierające skrobi lub zawierające jej

10% masy lub mniej:

2309 90 31- - - - - - Nie zawierające produktów mlecznych lub

zawierające ich mniej niż 10% masy

2309 90 33- - - - - - Zawierające nie mniej niż 10%, ale mniej

niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 35- - - - - - Zawierające nie mniej niż 50%, ale mniej

niż 75% masy produktów mlecznych

2309 90 39- - - - - - Zawierające nie mniej niż 75% masy

produktów mlecznych

- - - - - Zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej

niż 30% masy skrobi:

2309 90 41- - - - - - Nie zawierające produktów mlecznych lub

zawierające ich mniej niż 10% masy

2309 90 43- - - - - - Zawierające nie mniej niż 10%, ale mniej

niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 49- - - - - - Zawierające nie mniej niż 50% masy

produktów mlecznych

- - - - - Zawierające więcej niż 30% masy skrobi:
2309 90 51- - - - - - Nie zawierające produktów mlecznych lub

zawierające ich mniej niż 10% masy

2309 90 53- - - - - - Zawierające nie mniej ni 10%, ale mniej niż

50% masy produktów mlecznych

2309 90 59- - - - - - Zawierające nie mniej niż 50% masy

produktów mlecznych

2309 90 70- - - - Nie zawierające skrobi, glukozy, syropu

glukozowego, maltodekstryny lub syropu z

maltodekstryny, ale zawierające produkty

mleczne

- - - Pozostałe:
2309 90 99- - - - Pozostałe