Ustanowienie czasowego zakazu przywozu żelatyny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.156.1020

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1997 r.
w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje: 1
Do dnia 30 czerwca 1998 r. ustanawia się zakaz przywozu towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  3

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH CZASOWYM ZAKAZEM PRZYWOZU

Kod PCNWyszczególnienie
3503 00Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych /nawet kwadratowych/, barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny; karuk; inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji nr 3501:
3503 00 10 0- Żelatyna i jej pochodne1)
ex 3503 00 10 0Żelatyna i jej pochodne pochodzenia bydlęcego
3503 00 80 0- Pozostałe1)
ex 3503 00 80 0Pochodzenia bydlęcego
1) Towary określone niniejszym kodem PCN podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej zgodnie z wykazem określonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. Urz. MRiGŻ Nr 2, poz. 2).
1 Podstawa prawna zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz.U.97.162.1114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 lutego 1998 r. (Dz.U.98.25.132) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 1998 r.
3 Załącznik dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 lutego 1998 r. (Dz.U.98.25.132) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 1998 r.