Ustanowienie cła przywozowego od pszenicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.99.886

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 10 grudnia 1928 r.
o ustanowieniu cła przywozowego od pszenicy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Ustanawia się cło przywozowe od pszenicy w wysokości podanej niżej, przyczem stawka celna rozumie się w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 26, poz. 241).
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg.

w złotych

z pozycji 1Pszenica11
z pkt. 1 ust. b)
Uwaga: Pszenica za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
Od pszenicy, nadanej za dokumentem przewozowym do bezpośredniego przewozu do polskiego obszaru celnego najpóźniej w przeddzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, cło wymienione w § 1 niniejszego rozporządzenia, nie będzie pobierane w ciągu dni siedmiu po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 5-go dnia po ogłoszeniu.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej (Dz.U.30.53.448) z dniem 31 lipca 1930 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.