Ustanowienie cennika detalicznej sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.33.314

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 maja 1929 r.
w sprawie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
Począwszy od dnia 21 maja 1929 r. ustanawia się następujące ceny detalicznej sprzedaży wyszczególnionych poniżej wyrobów tytoniowych.
I. Cygara:
Cenaza 1 szt.
1)Excelsioresgr 60
II. Tytonie:
a) do papierosów:
Cenaza 1 kg.
1)Kir120.-
2)Ksanti"100.-
3)Najprzedniejszy Macedoński"76.-
4)Najprzedniejszy Turecki"56.-
5)Przedni Turecki"44.-
6)Średni Turecki"36.-
7)Kresowy"28.-
8)Machorka zwyczajna"12.-
b) do fajki:
9)Kapitan"32.-
10)Przedni fajkowy"16.-
11)Kapral, Zwyczajny fajkowy"12.-
III. Tabaka do zażywania:
1)Napoleonka"14.-
2)Przednia, Wirgińska ciemna, Wirgińska jasna"10.-
Tytonie:
a) do papierosów:
Cenaza 1 kg.
1)Pursiczan, Hercegowina150.-
§  2.
Zapasy wyrobów tytoniowych, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia znajdować się będą we wszystkich miejscach sprzedaży tychże wyrobów, a których cena została niniejszem rozporządzeniem podwyższona, jak również przesyłki tych wyrobów tytoniowych, które podług dokumentów przewozowych wysłane zostały przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i w tym dniu lub po tym terminie zostały podjęte przez odbiorców, podlegają dodatkowej dopłacie na rzecz Polskiego Monopolu Tytoniowego w wysokości różnicy między dotychczasową ceną, a ceną ustanowioną niniejszem rozporządzeniem.
§  3.
Podstawę do ustalenia ilości i gatunków zapasów wyrobów tytoniowych, podlegających w myśl § 2 niniejszego rozporządzenia dopłacie stanowić będą przedłożone przez sprzedawców zgłoszenia oraz urzędowe zbadanie zapasów przez organa skarbowe.

Dodatkową dopłatę monopolową z uwzględnieniem właściwego rabatu, ustaloną na podstawie protokółu sporządzonego przez organa kontroli skarbowej względnie w braku tegoż na podstawie zgłoszenia, obowiązany jest sprzedawca bezzwłocznie, a w każdym razie nie później jak do dni 8-miu od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uiścić w P. K. O. na rachunek Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego Nr. konta 30.200 i donieść o tem właściwemu urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów państwowych, przedkładając równocześnie poświadczenie złożenia w P. K. O. oraz egzemplarz zgłoszenia.

W razie, gdyby ustalona i zapłacona przez sprzedawcę dopłata nie odpowiadała wysokości, którą ustalą władze skarbowe, winien jest sprzedawca bezzwłocznie po zawiadomieniu dopłacić różnicę.

§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 21 maja 1929 r.