Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.81.546

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 12 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie ustanowienia cen maksymalnych za przemiał ziemiopłodów.

Na zasadzie art. 2, 3, 4, 7 i 11 Ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. "O zwalczaniu lichwy wojennej" (Dz. U. R P. № 67-1920 r. poz. 449) i na mocy rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydania rozporządzeń aprowizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny, (Dz. U. R. P. № 73-1920 r. poz. 500) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Ceny za przemiał ziemiopłodów nie mogą przekraczać następujących odsetek od ceny kontyngentowej żyta, a mianowicie:

a) dla młynów wodnych i wiatraków za przemiał na razówkę - 8%, za przemiał na pytel - 10% i za przerób na kaszę - 12.5%,
b) dla młynów parowych i motorowych - za przemiał na razówkę - 10%, za przemiał na pytel - 12,5% i za przerób na kaszę -15%.
Art.  2.

Przekroczenie cen maksymalnych zarówno przez żądającego, jaki przez oferującego - będzie karane w myśl art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. № 67-1920 r. poz. 449). Do przeprowadzenia postępowania karnego i wydawania orzeczeń powołane są władze administracyjne pierwszej instancji, które winny w tej mierze stosować się do przepisów, zawartych w art. 6 Ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. "o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21) (Dz. U. R. P. № 56-1920 r. poz. 348) i w art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22. Przepisów Wykonawczych do tejże Ustawy (Dz. U. R. P. № 70 - poz. 474).

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej".

SPROSTOWANIE

3) W № 81 w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji w przedmiocie ustanowienia cen maksymalnych (poz. 546) w art. drugim w wierszu szóstym należy po słowie "przepisów", wstawić słowa "postępowania karnoadministracyjnego." W wierszu ósmym skreślić powołany art. 22. W art. 12 rozporządzenia Ministra Aprowizacji w przedmiocie obrotu ziemiopłodami (poz. 548) w wierszu przedostatnim cyfrą "22" zastąpić cyfrą "21"