Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.679

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 1 października 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drewno budulcowe i opałowe (Dz. Pr. № 20 poz. 229) zarządza się co następuje:
§  1. Ceny drzewa budulcowego na pniu (za 1 metr3 - metr sześcienny), zajętego w lasach prywatnych na podstawie rozporządzenia z dnia 2 września 1920 r. (Dz. Ust. № 89 poz. 585) w ilości ponad normą ustaloną w art. art. 2 i 3 tegoż rozporządzenia, określać będą w każdym poszczególnym wypadku na podstawie średnich cen targowych właściwi wojewodowie.

Od decyzji wojewody właścicielowi lasu oraz osobom wymienionym w art. 5 rozporządzenia z dnia 2 września 1920 r. (Dz. Ust. № 89 poz. 586) przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dniowym od dnia zawiadomienia do Ministra Robót Publicznych, który rozstrzyga ostatecznie w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Odwołanie się nie wstrzymuje wykonania zarządzeń wypływających z zajęcia drewna.

§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą od dnie ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy (Dz. Ust. № 41 poz. 252).