Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 2 stycznia 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.

Na mocy art. 2 ustawy z dn. 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drewno opałowe i budulcowe (Dz. P. P. P. № 20, poz. 229) zarządza się co następuje:
§  1. Ceny drzewa budulcowego na pniu za jeden metr sześcienny (1m3) zajętego ogólnie w lasach prywatnych w myśl postanowień artykułów 1, 2 i 3 rozporządzenia z dn. 2 września 1920 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 586) jako też zajętego oddzielnemi zarządzeniami w ilości ponad normę ustaloną w art. 2 i 3 tegoż rozporządzenia określać będą na podstawie średnich cen targowych właściwi wojewodowie po zasiągnięciu opinji komisji do tego celu powołanych.
§  2. Komisje przewidziane w § 1 winny się składać: z wojewody, jako przewodniczącego i 4 członków powołanych przez wojewodę, a mianowicie z przedstawiciela Ministerstwa Robót Publicznych, z przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, przedstawiciela Ministerstwa Skarbu i przedstawiciela właścicieli lasów lub przedstawiciela przemysłowców drzewnych.
§  3. Oznaczanie cen winno się odbywać każdego miesiąca dla wszystkich lasów całego obszaru województwa, z których drewno budulcowe jest pobierane przez urzędy odbudowy na cele odbudowy, przyczem wysokość cen winna być uzależniona od stosunków lokalnych, eksploatacyjnych i odległości od najbliższej stacji kolejowej.
§  4. Od decyzji wojewody, wydanych w myśl niniejszego rozporządzenia właścicielowi lasu oraz osobom wymienionym w art. 5 rozporządzenia z dn. 2 września 1920 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 586) przysługuje prawo odwołania się w terminie 14-dniowym od dnia zawiadomienia do Ministra Robót Publicznych, który rozstrzyga ostatecznie w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa 1 Dóbr Państwowych.

Odwołanie się nie wstrzymuje wykonania za< rządzeń wypływających z zajęcia drewna.

§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1922 r., odnośnie do drewna budulcowego, dla którego asygnacje zostały wydane przez urzędy odbudowy po 1 stycznia 1922 względnie dla którego protokuły odbiorcze zostały sporządzone po tymże terminie.

Jednocześnie tracą moc: 1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie ustanowienia cen drzewa wydanego na mocy ustawy sejmowej z dn. 28 lutego 1919 r. (Monitor Polski Na 161 z dn. 21 lipca 1919 r.), 2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 5 lipca 1921 (Dz. U. R. P. № 65, poz. 417) i 3) rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dn. 1 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 92, poz. 679).