Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1030

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "Agencją", działającą na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)), agencją płatniczą o warunkowej akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
§  2. 1  Zakres warunkowej akredytacji udzielonej Agencji obejmuje realizację następujących zadań w ramach:
1) Wspólnej Polityki Rolnej:
a) obsługę płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,
b) obsługę mechanizmów w ramach rynku przetworów owocowych i warzywnych,
c) 2  obsługę mechanizmów w ramach rynku owoców i warzyw;
2) Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
a) wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
b) uzupełnianie płatności bezpośrednich,
c) 3  obsługę płatności rent strukturalnych,
d) 4  obsługę pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,
e) 5  obsługę pomocy finansowej na pomoc techniczną dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich,
f) 6  obsługę pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych,
g) 7  obsługę mechanizmu wspierania grup producentów rolnych,
h) 8  obsługę pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych, od dnia wpływu wniosku o przyznanie płatności do dnia wypłaty trzeciej raty płatności,
i) 9  obsługę pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, od dnia wpływu wniosku o przyznanie płatności do dnia wypłaty pierwszej raty płatności;
3) 10  Wspólnej Polityki Rybackiej - obsługę pomocy finansowej dla organizacji producentów rybnych z tytułu przygotowania programu operacyjnego.
§  2a. 11  (uchylony).
§  3. 12  Akredytacji, o której mowa w § 2, udziela się na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
§  4. Zmiany, które powinny być wprowadzone w celu spełnienia przez Agencję wszystkich kryteriów akredytacyjnych, wraz z terminami ich realizacji, określa załącznik do rozporządzenia.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292, Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

ZAŁĄCZNIK  13

WYKAZ ZMIAN, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOKONANE PRZEZ AGENCJĘ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W CELU SPEŁNIENIA WSZYSTKICH KRYTERIÓW AKREDYTACYJNYCH

Agencja powinna wprowadzić zmiany polegające na spełnieniu kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych określonych w przepisach krajowych oraz przepisach Unii Europejskiej:

1) w obszarach, które zostaną poddane kolejnym etapom audytu zewnętrznego:

a) obsługa działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b) obsługa mechanizmów w ramach rynku rybnego;

2) w obszarach, które zostały poddane audytowi zewnętrznemu:

a) obsługa mechanizmów w ramach rynku owoców i warzyw,

b) obsługa mechanizmów w ramach rynku przetworów owocowych i warzywnych,

c) obsługa płatności rent strukturalnych,

d) bezpieczeństwo systemu informatycznego,

e) obsługa pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,

f) obsługa pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych,

g) obsługa mechanizmu wspierania grup producentów rolnych,

h) przygotowanie systemu informatycznego do obsługi pomocy finansowej dla organizacji producentów rybnych z tytułu przygotowania programu operacyjnego,

i) obsługa pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych,

j) obsługa pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

Realizacja zmian powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2005 r.

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 października 2004 r. (Dz.U.04.224.2278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2004 r.
2 § 2 pkt 1 lit. c) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2005 r. (Dz.U.05.16.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2004 r.
3 § 2 pkt 2 lit. c):

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.264.2635) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2004 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2005 r. (Dz.U.05.16.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 2005 r.

4 § 2 pkt 2 lit. d):

- dodana przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2005 r. (Dz.U.05.16.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2005 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 września 2005 r. (Dz.U.05.175.1464) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 2005 r.

5 § 2 pkt 2 lit. e) dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 2005 r. (Dz.U.05.39.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2005 r.
6 § 2 pkt 2 lit. f):

- dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 2005 r. (Dz.U.05.39.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2005 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U.05.141.1188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2005 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 września 2005 r. (Dz.U.05.175.1464) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2005 r.

7 § 2 pkt 2 lit. g):

- dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.60.522) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 marca 2005 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U.05.141.1188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2005 r.

8 § 2 pkt 2 lit. h) dodana przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 września 2005 r. (Dz.U.05.175.1464) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 2005 r.
9 § 2 pkt 2 lit. i) dodana przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 9 września 2005 r. (Dz.U.05.175.1464) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 2005 r.
10 § 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.70.631) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 2005 r.
11 § 2a uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 października 2004 r. (Dz.U.04.224.2278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2004 r.
12 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.190.1950) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 października 2004 r. (Dz.U.04.224.2278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 marca 2005 r. (Dz.U.05.39.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2005 r.

13 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.190.1950) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2005 r. (Dz.U.05.16.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 marca 2005 r. (Dz.U.05.39.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.60.522) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.70.631) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U.05.141.1188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 września 2005 r. (Dz.U.05.175.1464) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 2005 r.