Dz.U.2018.2447

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612, z 2005 r. poz. 141 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Znosi się urzędowe nazwy miejscowości zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.  Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
5.  Zmienia się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych zgodnie z wykazem, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ USTALONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ZMIENIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ ZNIESIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ USTALONYCH URZĘDOWYCH NAZW OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ ZMIENIONYCH URZĘDOWYCH NAZW OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).